Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Accounting PLGrid jest obecnie w budowie, wobec czego system może nie wyświetlać danych lub pokazywać błędne informacje.

 

Najpełniejsze i aktualne informacje o poziomie wykorzystania zasobów można uzyskać w systemie Accounting PLGrid. Dostępne są tam:

  • Raport osobisty - dla wszystkich Użytkowników. Zawiera informacje o grantach dostępnych dla Użytkownika oraz o poziomie ich wykorzystania przez samego Użytkownika oraz przez wszystkie osoby do niego uprawnione (bez loginów).
  • Raporty wykorzystania zasobów przez zespoły - dla Kierowników Zespołów. Zawiera informacje o grantach zespołu oraz o wykorzystaniu zasobów przez Zespół, ze szczegółami wykorzystania każdego Użytkownika. 

Informacje wykazywane przez system w danym miesiącu dotyczą zadań obliczeniowych, które w tym miesiącu się zakończyły, oraz obejmuje cały czas wykorzystany przez te zadania (jeśli zadanie wykonywało się na przełomie miesięcy, to cały czas jego wykonywania zaliczany jest do ostatniego miesiąca). Czas obliczeniowy wykorzystany przez zadanie jest widoczny w systemie dopiero po zakończeniu zadania.

Ponadto, wykazywany czas obliczeniowy jest zgodny z metryką "Maksymalny sumaryczny czas obliczeń" (dostępną pod linkiem Metryki we wniosku grantowym), co znaczy, że czas zadań wieloprocesorowych to czas wykonywania się zadania pomnożony przez liczbę wykorzystywanych procesorów.

  • No labels