Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W ramach gridu dziedzinowego Akustyka opracowano zestaw usług obliczeniowych związanych z takimi działami akustyki jak: akustyka foniczna, akustyka słuchu oraz aeroakustyka. W ramach bloku tematycznego związanego z akustyką foniczną i akustyką słuchu opracowano i udostępniono użytkownikom platformy PLGrid zestaw narzędzi do prowadzenia obliczeń numerycznych z zakresu emisji i propagacji hałasu w środowisku aglomeracji miejskich, pochodzącego z różnych źródeł (usługa Mapy Hałasu) oraz umożliwiający numeryczne szacowanie wpływu hałasu na słuch (usługa Słuch).

Opracowany zestaw narzędzi algorytmicznych umożliwia: modelowanie rozkładu pola akustycznego na dużych obszarach aglomeracji, przetwarzanie danych pomiarowych współbieżnie z danymi z systemów geograficznej orientacji przestrzennej (GIS), w taki sposób, aby można było, wykorzystując duże moce obliczeniowe, w sposób szybki i dokładny uzyskiwać mapy hałasu, odświeżane w krótkich interwałach czasowych. Wdrożony zestaw narzędzi algorytmicznych umożliwia ponadto projektowanie i testowanie systemów monitorowania hałasu, analizę porównawczą map akustycznych z rzeczywistymi pomiarami akustycznymi. Dzięki usłudze Słuch możliwe jest numeryczne szacowanie wpływu hałasu na zmysł słyszenia, dokonywane przy wykorzystaniu nowatorskich metod obliczeniowych (tzw. dozymetrii psychoakustycznej). Podstawową funkcją z tym związaną jest szacowanie skutków słuchowych, jakie wywołuje ekspozycja na hałas. Funkcje te są realizowane w dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów dzięki zastosowaniu modelu psychoakustycznego słuchu, umożliwiającemu określanie charakteru czasowego przesunięcia progu słyszenia (ang. Temporary Threshold Shift, TTS) dla danego rodzaju hałasu, co pozwala na dokładne określanie stopnia zagrożeń słuchowych dla zadanych warunków akustycznych.

Obecny rozwój nowoczesnych metod numerycznych oraz zastosowanie wieloprocesorowych obliczeń równoległych i superkomputerów Infrastruktury PL-Grid umożliwiają z dobrym przybliżeniem przewidywanie charakterystyk pól przepływowych, szczególnie istotnych w zagadnieniach związanych z aeroakustyką. Określenie widma generowanego hałasu na podstawie charakterystyk pól przepływowych (aero-akustyka) jest trudne i stanowi odrębną tematykę badawczą rozwijaną w ramach Gridu Dziedzinowego Akustyka. Zaimplementowane usługi Gridu Dziedzinowego Akustyka bazują na stworzeniu systemu integrującego i automatyzującego wszystkie etapy analizy przepływowej (CFD – ang. Computational Fluid Dynamics) oraz akustycznej (CAA – ang. Computational Aero-Acoustics) wirnika nośnego śmigłowca w warunkach zawisu (usługi AKU-H i AERO-H) oraz turbiny wiatrowej o osi poziomej ( AERO-T ). Nowa platforma numerycznego przewidywania pól przepływowych i akustycznych bazuje na oprogramowaniu komercyjnym Fine/Turbo oraz Tecplot 360. Trzy usługi obliczeniowe AKU-H, AERO-H i AERO-T uzupełnione są o portal webowy „Baza Danych Projektowych” ( BDP - bdp.plgrid.pl) - usługę składowania oraz udostępniania wyników numerycznych i eksperymentalnych projektów europejskich skoncentrowanych na badaniu oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną w przepływach około- i naddźwiękowych – jednego z głównych źródeł hałasu aerodynamicznego w aeronautyce.


  • No labels