Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dodatkowe informacje dotyczące usługi

 

Opis Menu

 

  1. Menu główne – zawiera linki do podstawowych oraz najważniejszych miejsc w usłudze.
  2. Formularze/ankiety służące gromadzeniu oraz wprowadzaniu danych
  3. Moduły dostępne w projekcie:
   1. Calendar – moduł kalendarza, umożliwia ustalanie spotkań, przypomnień w projekcie oraz planowanie przeprowadzania badań (ankiet). Moduł umożliwia tworzenie harmonogramu:

   2. Data export tool – narzędzia służące eksportowaniu danych

   3. Data import tool – import danych

   4. Data comparison tool – porównywanie dwóch  pól z danym, pokazywane są wszystkie różnice między wybranymi polami z danymi

   5. Logging – aktywność użytkowników w usłudze

   6. Field Comment log – log komentarzy dodanych do pól (do każdego pola w formularzu można dodawać komentarze), np:

   7. File repository – repozytorium plików które dodali użytkownicy lub plików, które zostały wyeksportowane przez nich.

   8. (1) User rights i (2) DAG (Data Access  Group) -  uprawnienia i definicje dostępu:

    1. User Rights  - definicje  uprawnień użytkowników. Uprawnienia mogą być przypisywane indywidualnie lub za pomocą ról – rysunek poniżej (wygląd panelu może się zmienić w zależności od uruchomionych modułów w projekcie):
    2. Data Access Group – zarządzanie grupami użytkowników wewnątrz projektu – każdy użytkownik może być przypisany tylko do jednej grupy. Użytkownik przypisany do jednej grupy ma dostęp tylko do danych dodanych przez użytkowników znajdujących się wewnątrz danej grupy (jeżeli zmienimy użytkownikowi grupę, to może on stracić dostęp do danych, które wprowadził wcześniej).

   9. Randomization – moduł odpowiadający za losowanie wartości wybranego pola – dzięki temu polu możemy przypisywać losowo rekordy (np. pacjenci) do grup, które obejmuje dane pole.

   10. Graphical Data View & Stats (przeniesione do DataExport) – statystyki, wykresy rozkładu danych dla formularzy oraz pól

   11. Data Quality – sprawdzanie jakości danych – szukanie błędów danych, niewypełnionych pól.

   12. API – api usługi

   13. Report Builder (przeniesione do DataExport) – moduł umożliwiający tworzenie własnych widoków danych

  4. Reports – raporty stworzone przez użytkowników wewnątrz projektu. Raporty pokazują dane tylko tych rekordów (np. rekordów dotyczących pacjentów), które spełniają ograniczenia raportu oraz są przypisane do danej grupy użytkownika.
  5. Help & Information – pomoc dotyczące usługi .

Typy pól formularzy w usłudze

Każdy formularz składa się z pól. Poniżej przedstawiono możliwe pola w usłudze:

 

  1. Text box - zwykłe pole tekstowe (jedna linia)
  2. Notes box - pole tekstowe służące do przechowywania dłuższych tekstów (wiele linii)
  3. Calculated field - pole zawierające funkcję agregujące wartości z innych pól danego projektu. Agregowane pola nie mogą zawierać wartości tekstowych. Nazwy agregowanych pól należy umieszczać w nawiasach kwadratowych '[Variable Name]' ('Variable Name' - systemowa nazwa pojedynczego pola, unikalna dla danego projektu). Poniżej przykładowa funkcja BMI:

   [weight] / ([height]^2)
  4. Multiple choice (drop down list) - wybór jednej opcji z listy rozwijanej
  5. Multiple choice (radio buttons) - wybór jednej opcji (bez listy rozwijanej)
  6. Checkboxes - wybór wielu opcji z listy:
  7. Yes/No - wybór tak/nie
  8. True/False - wybór prawda/fałsz
  9. Slider - suwak:
  10. File upload - dodatkowe pole służące dodawaniu plików przez użytkowników wypełniających ankietę/formularz (np. swoje zdjęcie).
  11. Descriptive text - przechowuje dodatkowe dokumenty dla formularza, np. jego opis lub wskazówki dotyczące danego formularza
  12. Begin new section - dzieli formularz na sekcje:

 

Status formularzy

Każdy formularz posiada przypisany status:


Lista statusów

  • niekompletny - nie wszystkie dane zostały uzupełnione
  • niekompletny pusty -  dane nie zostały w ogóle wprowadzone
  • niezweryfikowany - dane wypełnione, ale nie sprawdzone
  • kompletny - dany formularz zawiera poprawne dane

 • No labels