Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Każdy zalogowany użytkownik ma możliwość edytowania dokumentacji użytkownika dowolnej aplikacji. W celu rozpoczęcia edycji należy kliknąć przycisk Edytuj znajdujący się po prawej stronie w nagłówku danej sekcji dokumentacji (patrz Strona aplikacji). Jego kliknięcie spowoduje otworzenie ekranu edycji dokumentacji. Po wprowadzeniu zmian muszą one zostać zatwierdzone przez administratora  do tego czasu na stronie aplikacji będzie wyświetlana ostatnia zatwierdzona wersja.

W polu edycji zawsze wyświetlana jest najnowsza wersja dokumentacji, nawet jeśli nie została jeszcze zatwierdzona. Użytkownik zostanie o takiej sytuacji poinformowany odpowiednim komunikatem.

Możliwa jest sytuacja, że podczas edycji dokumentacji przez jednego użytkownika drugi utworzy jej nową wersję. W takiej sytuacji próba zapisania zmian przez pierwszego użytkownika spowoduje ponowne wyświetlenie ekranu edycji wraz z nową wersją dokumentacji. Wyświetlone zostaną również zmiany wprowadzone przez pierwszego użytkownika oraz prośba o ponowne naniesienie ich na aktualną wersję dokumentacji.

  • No labels