Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Globalny Opiekun Aplikacji - Administrator (opiekun) konkretnej aplikacji, zajmuje się nadzorowaniem aplikacji i jej wersji oraz uzupełnianiem informacji o nich.

Globalnym Opiekunem Aplikacji nie musi być koniecznie osoba znająca się na technicznych aspektach instalacji oprogramowania. Wskazane jest, aby GOA był aktywnym użytkownikiem aplikacji, który wie, jak się ją uruchamia, jak można na prostym przykładzie przetestować poprawność jej działania, który wie, kiedy pojawiają się nowe jej wersje i czy warto je instalować itp. Ogólnie - któremu zależy, aby aplikacja była zawsze dostępna. Opis wprowadzający i zalecenia dla GOA znajdują się w rozdziale Globalny Opiekun Aplikacji - informacje ogólne.

Zadania

Edycja danych aplikacji

GOA może edytować wszystkie właściwości aplikacji poza jej nazwą i listą opiekunów. Uprawnienia do edycji tych pól posiada jedynie AKA.

 1. Do formularza edycji aplikacji można dostać się na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Edytuj;
  2. z widoku Moje aplikacje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Edytuj.
 2. Formularz edycji aplikacji składa się z następujących pól:
  1. Nazwa
  2. Globalni opiekunowie
  3. Podgląd nazwy modułu (nazwę modułu można zmienić za pomocą polecenia w menu Zarządzaj na stronie aplikacji oraz w dashboardzie)
  4. Krótki opis
  5. Producent
  6. Adres strony – adres strony internetowej aplikacji
  7. Tagi
  8. Kategorie
  9. Logo aplikacji
  10. Stan – wytyczne opisujące warunki zmiany stanu znajdują się na stronie stanu aplikacji
  11. Monitorowana
  12. Data publikacji
  13. Data wycofania
  14. Licencja
   1. własna – licencja definiowana wyłącznie dla wybranej aplikacji,
   2. wspólna – można wybrać spośród listy licencji zdefiniowanych w systemie, lub dodać w tym miejscu nową. Korzystając z tej opcji można jednokrotnie zdefiniować licencję, i przypisać ją do wielu aplikacji/wersji/instancji.
  15. Dokumentacja administratora – jest ona niewidoczna dla zwykłych użytkowników

Zmiana nazwy modułu dla aplikacji

GOA może zmieniać tylko część ścieżki modułu właściwą dla aplikacji na klastrze. (Część ścieżki właściwą dla instancji aplikacji może modyfikować tylko LOA.)

 

 1. Do formularza edycji aplikacji można dostać się na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Zmień nazwę modułu;
  2. z widoku Moje aplikacje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Zmień nazwę modułu.
 2. Formularz edycji nazwy modułu składa się z następujących pól:
  1. Nazwa modułu - część ścieżki modułu wspólna dla wszystkich wersji i instancji danej aplikacji, np. plgrid/apps/abaqus

Usunięcie aplikacji

Administrator powinien usuwać tylko aplikacje dodane omyłkowo. Aplikacje wycofane z oferty PL-Gridu powinny być oznaczane jako wycofane w Katalogu Aplikacji. Aplikacje dodane pomyłkowo należy oznaczać jako porzucone
 1. Istnieją dwa sposoby wybrania opcji usunięcia aplikacji:
  1. ze strony wybranej aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Usuń;
  2. z widoku Moje aplikacje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Usuń.
 2. Potwierdzić usunięcie aplikacji.

Dodanie nowej wersji aplikacji

Ręczne dodawanie wszystkich wersji aplikacji nie jest konieczne - wersje dostępne na klastrach są automatycznie dodawane przez system monitoringu.

Widok Dodaj wersję w dashboardzie

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Dodaj wersję.
 3. Uzupełnić pola formularza. Uwaga - formularz w dashboardzie zawiera tylko podstawowe pola konieczne do zapisania instancji w Katalogu Aplikacji. Aby od razu uzupełnić szczegółowe informacje należy skorzystać z drugiej metody.
 4. Zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Menu zarządzaj aplikacji

 1. Formularz nowej wersji aplikacji, z wypełnionym polem aplikacji można uzyskać na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Dodaj wersję;
  2. z widoku Moje aplikacje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Dodaj wersję.
 2. Wypełnij pożądane pola formularza (opis poszczególnych pól znajduje się w sekcji Edycja danych wersji aplikacji).
 3. Zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Edycja danych wersji aplikacji

 1. Dojść do formularza edycji wersji aplikacji, można na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej wersji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Edytuj;
  2. z widoku Moje wersje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Edytuj.
 2. Formularz edycji aplikacji składa się z następujących pól:
  1. Aplikacja
  2. Wersja
  3. Nazwa modułu – musi być unikalna, dodatkowe wytyczne opisujące jak powinna wyglądać nazwa modułu znajdują się na stronie Nazwy modułów
  4. Stan – wytyczne opisujące warunki zmiany stanu znajdują się na stronie stanu aplikacji.
  5. Monitorowana – domyślnie stan monitorowania instancji jest dziedziczony z ustawień monitorowania aplikacji (wybór Nieznany), można jednak ustawić tutaj wprost pożądaną wartość Tak lub Nie.
  6. Data publikacji
  7. Data wycofania
  8. Licencja
   1. własna – licencja definiowana wyłącznie dla wybranej aplikacji,
   2. wspólna – można wybrać spośród listy licencji zdefiniowanych w systemie, lub dodać w tym miejscu nową. Korzystając z tej opcji można jednokrotnie zdefiniować licencję, i przypisać ją do wielu aplikacji/wersji/instancji.
  9. Dokumentacja administratora – jest ona niewidoczna dla zwykłych użytkowników
 3. W celu uniknięcia wygenerowania wiadomości dotyczących edytowanej aplikacji (na przykład o jej zaplanowaniu lub udostępnieniu) należy odznaczyć opcję Generuj wiadomości na dole formularza.
 4. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

Zmiana nazwy modułu dla wersji aplikacji

GOA może zmieniać tylko część ścieżki modułu właściwą dla aplikacji na klastrze. (Część ścieżki właściwą dla instancji aplikacji może modyfikować tylko LOA.)

 

 1. Do formularza edycji nazwy modułu dla wersji można dostać się na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej wersji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Zmień nazwę modułu;
  2. z widoku Moje wersje w dashboardzie, klikając dla wybranej wersji aplikacji menu Zarządzaj i potem Zmień nazwę modułu.
 2. Formularz edycji nazwy modułu składa się z następujących pól:
  1. Wersja w nazwie modułu - część ścieżki modułu właściwa dla danej wersji aplikacji, np. 6.10
  2. Docelowa nazwa modułu - nieedytowalne pole wyświetlające początek ścieżki wspólny dla wszystkich instancji danej wersji aplikacji, np. plgrid/apps/abaqus/6.10

GOA może zmieniać tylko część ścieżki modułu właściwą dla aplikacji lub dla wersji. (Część ścieżki właściwą dla konkretnej instancji aplikacji na klastrze może modyfikować tylko LOA.) Zmiana ścieżki aplikacji dotyczy wszystkich jej wersji i instancji na wszystkich klastrach. Zmiana ścieżki dla wersji ma wpływ na wszystkie instancje danej wersji na wszystkich klastrach.

Po zatwierdzeniu operacji zmiany ścieżki wysyłane jest powiadomienie do LOA, że należy wykonać zmianę ścieżki modułu na klastrze. Jeżeli zmiana zostanie fizycznie dokonana to monitoring to wykryje i zarejestruje ten fakt w Katalogu Aplikacji. Zanim to nastąpi aplikacje, wersje i instancje objęte zmianami mogą występować w Katalogu Aplikacji pod kilkoma alternatywnymi ścieżkami i na stronach modyfikowanych aplikacji/wersji/instancji widoczny będzie komunikat, że dany obiekt jest w trakcie zmian i na różnych klastrach może występować w różnych ścieżkach.

Przykład 1: Zmiana ścieżki dla aplikacji

Istnieje na klastrach aplikacja iks w kategorii apps, którą chcemy od dziś nazywać igrek. Należy dla aplikacji iks wybrać z menu Zarządzaj pozycję Zmień nazwę modułu i w wyświetlonym formularzu zmienić ścieżkę plgrid/apps/iks na plgrid/apps/igrek. Po zatwierdzeniu aplikacja iks będzie się w systemie nazywać igrek, natomiast na klastrach wciąż jeszcze jest w starej ścieżce i tam pozostanie dopóki administratorzy tego nie zmienią. Do tego czasu Katalog Aplikacji uznaje obie ścieżki za obowiązujące. W momencie gdy monitoring wykryje, że na klastrach nie ma już plgrid/apps/iks, a jest plgrid/apps/igrek, uzna zmianę za dokonaną i odtąd aplikacja będzie obecna w systemie tylko z docelową ścieżką plgrid/apps/igrek.

Przykład 2: Zmiana ścieżki dla wersji

Istnieje na klastrach w kategorii apps aplikacja iks mająca wersję 1.0. Chcemy, by od dziś była to nie wersja 1.0 tylko 1. Należy dla wersji 1.0 z menu Zarządzaj wybrać pozycję Zmień nazwę modułu i w wyświetlonym formularzu w polu Wersja w nazwie modułu zamiast 1.0 wpisać 1. Po zatwierdzeniu wersja będzie się w systemie nazywać 1, natomiast na klastrach wciąż będzie występować pod starą nazwą. Do tego czasu Katalog Aplikacji będzie uznawać obie ścieżki za obowiązujące. W momencie gdy monitoring wykryje, że na klastrach nie ma już plgrid/apps/iks/1.0, a jest plgrid/apps/iks/1, uzna zmianę za dokonaną i odtąd wersja będzie obecna w systemie tylko z docelową ścieżką plgrid/apps/iks/1.

Przyłączenie wersji do innej aplikacji

Jest to szczególny przypadek edycji wersji, w którym w formularzu edycyjnym w polu Aplikacja wybieramy inną aplikację niż była pierwotnie przypisana. Automatycznie nastąpi zmiana ścieżki modułu dla danej wersji. Dawna ścieżka, z poprzednią nazwą aplikacji, zostanie automatycznie uznana za przestarzałą.

Jeśli pojawi się problem, że docelowa aplikacja ma już wersję o takiej nazwie to system nie pozwoli zatwierdzić operacji. Żeby uniknąć niejednoznaczności trzeba nazwę przenoszonej wersji zmienić na unikalną w obrębie aplikacji. Dodatkowo należy w następnym kroku skorzystać z operacji zmiany ścieżki modułu i wybrać tę nową, unikalną ścieżkę jako docelową.

Można też rozważyć przeniesienie instancji do docelowej wersji, ale jest to operacja, którą należy zlecić LOA, jako że GOA, nie ma uprawnień do operowania na instancjach.

Przykład 1: Przyłączenie wersji do innej aplikacji

Istnieje na klastrze aplikacja iks-gpu, której wersję 2.0 chcemy przenieść do aplikacji iks, a aplikację iks-gpu uznać za porzuconą. W tym celu należy dokonać edycji wersji 2.0 i zmienić aplikację, do której jest przypisana z iks-gpu na iks. Od tego momentu wersja będzie obecna w systemie ze ścieżką plgrid/apps/iks/2.0 i plgrid/apps/iks-gpu/2.0, do czasu aż monitoring wykryje, że zmiany pojawiły się na klastrze. Wówczas pozostanie tylko nowa ścieżka plgrid/apps/iks/2.0. Aplikację iks-gpu można przeedytować i uczynić ją wycofaną lub porzuconą w dowolnym momencie. Nie poleca się fizycznego usuwania aplikacji iks-gpu w Katalogu Aplikacji. Wówczas bowiem monitoring wykryje na klastrze coś czego nie ma w swojej bazie i ponownie doda.

Przykład 2: Przyłączenie wersji do innej aplikacji ze zmianą nazwy wersji

Jeżeli w sytuacji opisanej w poprzednim przykładzie okaże się, że aplikacja iks wersję 2.0 już ma, to edytując wersję 2.0 z aplikacji iks-gpu należy zmienić nazwę wersji na unikalną w obrębie aplikacji. Dodatkowo konieczna jest zmiana ścieżki modułu dla tej wersji.


Usunięcie wersji aplikacji

Administrator powinien usuwać tylko wersje aplikacji dodane omyłkowo. Wersje wycofane z oferty PL-Gridu powinny być oznaczane jako wycofane w Katalogu Aplikacji. Wersje dodane pomyłkowo należy oznaczać jako porzucone. 
 1. Istnieją dwa sposoby wybrania opcji usunięcia wersji aplikacji:
  1. ze strony wybranej wersji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Usuń;
  2. z widoku Moje wersje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Usuń.
 2. Potwierdzić usunięcie wersji.

Aktualizowanie stanu aplikacji oraz wersji aplikacji

 1. Zadaniem GOA jest ustalanie stanu aplikacji oraz ich wersji (nieopublikowana / planowana / dostępna / wycofana). Stan można modyfikować w formularzu edycji aplikacji, jednak Katalog Aplikacji udostępnia funkcje pozwalające na szybsze wykonywanie tych zadań. Są to opcje ZaplanujOpublikuj, Zaplanuj wycofanie oraz Wycofaj dostępne z menu Zarządzaj. Dokładny opis tych działań znajduje się na stronie Opis działań dostępnych dla aplikacji, wersji oraz instancji. Można się do nich dostać na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej aplikacji lub wersji, klikając menu Zarządzaj, a następnie odpowiednią opcję;
  2. z widoku Moje aplikacje lub Moje wersje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji lub wersji menu Zarządzaj, a następnie odpowiednią opcję.
 2. W menu Zarządzaj będą widoczne tylko opcje dostępne w danym stanie aplikacji (na przykład aplikacja planowana będzie miała dostępną tylko opcję Opublikuj).
 3. Po wybraniu odpowiedniej opcji zostanie otwarte okno, w którym należy wprowadzić ewentualne wymagane informacje (na przykład datę publikacji w przypadku zmiany stanu na Planowana), a następnie kliknąć przycisk zatwierdzający operację.
 4. Możliwe jest również zmienianie stanów wielu aplikacji lub wersji jednocześnie - służy do tego widok Moje aplikacje w dashboardzie.

Dodawanie i edytowanie przestojów aplikacji oraz wersji aplikacji

Widok Edytuj przestoje aplikacji

 1. Do widoku edycji przestojów instancji aplikacji/wersji można przejść na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej aplikacji/wersji, klikając menu Zarządzaj i potem Przestoje aplikacji;
  2. z widoku Moje aplikacje/wersje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Przestoje aplikacji.
 2. W celu dodania przestoju należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić pola formularza i nacisnąć przycisk Zapisz.
 3. W celu edycji przestoju należy kliknąć ikonę ołówka w wierszu dotyczącym wybranego przestoju. W przypadku przestojów trwających nie można zmienić ich daty rozpoczęcia. Przestojów zakończonych nie można edytować.
 4. W celu usunięcia przyszłego przestoju należy kliknąć przycisk ze znakiem X w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.

Widok Przestoje w dashboardzie

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Przestoje.
 3. W celu dodania przestoju należy wybrać odpowiedni rodzaj obiektu z listy Dodaj przestój na dole strony, kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić pola formularza i nacisnąć przycisk Zapisz.
 4. W celu edycji trwającego przestoju należy kliknąć ikonę ołówka w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.
 5. W celu usunięcia przyszłego przestoju należy kliknąć przycisk ze znakiem X w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.

Zarządzanie dokumentacją użytkownika

 1. Do widoku zarządzania dokumentacją użytkownika dla aplikacji lub wersji aplikacji można przejść na trzy sposoby:
  1. ze strony wybranej aplikacji/wersji, klikając menu Zarządzaj i potem Zarządzaj dokumentacją;
  2. ze strony wybranej aplikacji/wersji, z zakładki Dokumentacja, klikając przycisk Zarządzaj na prawo od nazwy aplikacji lub wersji;
  3. z widoku Moje aplikacje/wersje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Zarządzaj dokumentacją.
 2. W celu obejrzenia wybranej wersji dokumentacji należy kliknąć jej datę edycji.
 3. W celu odrzucenia wersji dokumentacji należy kliknąć przycisk z ikoną X na liście wersji lub Odrzuć na stronie wersji.
 4. W celu zatwierdzenia wersji dokumentacji należy kliknąć przycisk z ikoną ✓ na liście wersji lub Zatwierdź / Edytuj i zatwierdź na stronie wersji. Procedura zatwierdzania została opisana na stronie Zarządzanie dokumentacją.

 

 • No labels