Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawowe informacje

Użytkownik może zgłaszać wszelkie trudności oraz wątpliwości przez Helpdesk PLGrid. 


Dobre praktyki tworzenia zgłoszeń

Przy zgłaszaniu problemów bardzo prosimy o precyzyjny opis. W zależności od sytuacji zgłoszenie powinno zawierać:

  • informacje na temat aplikacji, której dotyczy problem,
  • wskazanie na którym klastrze występuje problem,
  • treść komunikatu o błędzie,
  • dane potrzebne do odtworzenia błędu (np. pliki wejściowe, skrypty itp.),
  • zrzuty ekranu.


Użytkownik Infrastruktury PLGrid może zgłosić problem jedną z dwóch ścieżek: 

Zgłoszenie poprzez stronę Helpdesk PLGrid 


Podstawowym systemem rejestracji i obsługi zgłoszeń jest strona internetowa Helpdesku:

https://helpdesk.plgrid.pl

Logowanie do systemu odbywa się poprzez mechanizm OpenID. Przy pierwszym logowaniu można zawnioskować o usługę poprzez OpenID. W przypadku, gdy użytkownik posiada ważny certyfikat PLGrid zaimportowany do przeglądarki, logowanie nastąpi automatycznie.

Do Helpdesku można również zalogować się przy pomocy hasła PLGrid (identycznego jak używane w Portalu użytkownika PLGrid).

Strona Helpdesku oferuje możliwość przeglądania historii zgłoszeń, przeszukiwania bazy danych z uprzednio rozwiązanymi problemami itp.

Po zalogowaniu zobaczymy formularz umożliwiający utworzenie nowego zgłoszenia, śledzenie historii nadesłanych problemów, a także przeszukiwanie bazy danych ze zgłoszeniami PLGrid.

Widok tworzenia nowego zgłoszenia przedstawiono poniżej. Użytkownik wpisuje treść zgłoszenia, opisując, z czym ma problem i podając maksimum informacji ułatwiających obsłudze rozwiązanie problemu. Istnieje możliwość podania identyfikatora grantu, którego problem dotyczy oraz załączników.


W widoku głównym użytkownika prezentowana jest lista zgłoszeń. Widoczny jest ich status wraz z datą ostatniej aktualizacji. Link do zgłoszenia (identyfikator HD-NUMER) prowadzi do widoku szczegółowego zgłoszenia.


Po kliknięciu na wybrane zgłoszenie przechodzimy do szczegółowego widoku statusu/historii problemu. Widzimy tam treść zgłoszenia, Komentarze (Historię), Status, Datę zgłoszenia i ostatniej aktualizacji.

W przypadku akcji, które musi podjąć użytkownik (odpowiedź na pytanie eksperta, potwierdzenie rozwiązania lub ponowne otwarcie zgłoszenia) pojawiają się odpowiednie przyciski. Użytkownik może też komentować zgłoszenie i dodawać załączniki, nie zmieniając statusu zgłoszenia.


Inne źródła informacji

Warto skorzystać z informacji zawartych w innych rozdziałach Podręcznika użytkownika.

Rozdziały Podręcznika można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki umieszczonej w lewym górnym rogu strony Podręcznika. 

  • No labels