Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Lokalny Administrator Katalogu Aplikacji - Osoba odpowiedzialna za koordynacje prac administracyjnych na danym klastrze.  Jest odpowiedzialny za przypisywanie opiekunów instancji aplikacji na danym klastrze poprzez przyznawanie im roli Lokalnego Opiekuna Aplikacji.

Zadania

Edycja danych klastra

LAKA może edytować właściwości klastra poza jego nazwą, ośrodkiem i listą administratorów. Uprawnienia do edycji tych pól posiada jedynie AKA.

 1. Wejść na stronę dashboardu. Link do dashboardu znajduje się na górnym pasku strony, na lewo od nazwy użytkownika.
 2. W menu po lewej w sekcji Moje wybrać pozycję Klastry.
 3. Przejść na stronę klastra, który chcemy edytować, klikając na jego nazwę na liście klastrów, którymi się opiekujemy.
 4. Po przejściu do strony klastra, kliknąć przycisk Edycja w prawym górnym rogu strony.
 5. Formularz edycji klastra składa się z następujących pól:
  1. Nazwa
  2. Ośrodek
  3. Administratorzy – użytkownicy wybrani jako administratorami klastra otrzymują rolę Lokalnego Administratora Katalogu Aplikacji dla danego klastra.
  4. Opis – można tu zamieścić informacje specyficzne dla klastra np. specyficzne kroki konfiguracyjne, uwagi co do użycia, linki do innych zasobów.
  5. Adres strony – odnośnik do strony internetowej klastra
  6. Adres ssh
  7. Tagi
  8. Domyślni opiekunowie aplikacji – wskazani w tym miejscu użytkownicy, będą posiadać rolę LOA dla wszystkich aplikacji na klastrze, które nie posiadają LOA zdefiniowanego wprost.
  9. Punkty dostępowe - adresy kolejek na gLite CE, do których trafiają zadania zlecane przez system monitorujący Nagios; w postaci adres_CE:/port/nazwa_kolejki (np. ce6.grid.icm.edu.pl:8443/cream-slurm-plgrid)

 6. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz.

Dodawanie i edycja przestojów klastra

Widok Edycja przestojów klastra

 1. Wejść na stronę dashboardu. Link do dashboardu jest dostępny w menu rozwijanym po kliknięciu nazwy użytkownika na górnym pasku strony.
 2. W menu po lewej w sekcji Moje wybrać pozycję Klastry.
 3. Przejść na stronę klastra, klikając na jego nazwę na liście klastrów, którymi się opiekujemy.
 4. Po przejściu do strony klastra, kliknąć przycisk Przestoje klastra w prawym górnym rogu strony.
 5. W celu dodania przestoju należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić pola formularza i nacisnąć przycisk Zapisz.
 6. W celu edycji przestoju należy kliknąć ikonę ołówka w wierszu dotyczącym wybranego przestoju. W przypadku przestojów trwających nie można zmienić ich daty rozpoczęcia. Przestojów zakończonych nie można edytować.
 7. W celu usunięcia przyszłego przestoju należy kliknąć przycisk ze znakiem X w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.

Widok Przestoje w dashboardzie

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Przestoje.
 3. W celu dodania przestoju należy wybrać odpowiedni rodzaj obiektu z listy Dodaj przestój na dole strony, kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić pola formularza i nacisnąć przycisk Zapisz.
 4. W celu edycji trwającego przestoju należy kliknąć ikonę ołówka w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.
 5. W celu usunięcia przyszłego przestoju należy kliknąć przycisk ze znakiem X w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.

Przyznawanie roli Lokalnego Opiekuna Aplikacji

 1. Do widoku edycji Lokalnych Opiekunów Aplikacji można przejść na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Lokalni Opiekunowie;
  2. z widoku Moje aplikacje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Lokalni Opiekunowie.
 2. W widoku edycji Lokalnych opiekunów aplikacji, wyświetla się lista klastrów, którymi zarządzamy. Z każdym klastrem skojarzone jest pole, w którym możemy wybrać użytkowników, którym chcemy nadać rolę Lokalnego Opiekuna wybranej aplikacji na wybranym klastrze.
 3. Wprowadzone zmiany należy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz.

Przyznawanie roli domyślnego opiekuna aplikacji na klastrze

Domyślny opiekun aplikacji na klastrze posiada takie same prawa i obowiązki jak Lokalny Opiekun Aplikacji do wszystkich aplikacji na danym klastrze, które nie posiadają LOA zdefiniowanego wprost.

W celu zdefiniowania domyślnego opiekuna aplikacji na klastrze należy wykonać kroki opisane w sekcji Edycja danych klastra i zdefiniować użytkowników w polu Domyślni opiekunowie aplikacji (punkt 5h w powyższej sekcji).

Obsługa zgłoszeń z prośbą o nadanie/usunięcie roli LOA

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Oczekujące (z grupy Akcje)
 3. Zaakceptować lub odrzucić wybrane zgłoszenie.
 4. Obsłużone zgłoszenia automatycznie przenoszone są do archiwum. (Można je zobaczyć wybierając pozycję Archiwum z grupy Akcje)

 

 • No labels