Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opis

Lokalny Opiekun Aplikacji - Administrator wszystkich instancji danej aplikacji na konkretnym klastrze. Rola LOA może zostać przydzielona jawnie przez LAKA, istnieje też możliwość przydzielenia przez LAKA roli domyślnego opiekuna aplikacji na klastrze. Domyślny opiekun posiada efektywne uprawnienia lokalnego opiekuna, dla instancji aplikacji na wybranym klastrze, jeśli nie posiadają one wprost zdefiniowanych opiekunów.

Zadania

Dodanie nowej instancji aplikacji

Ręczne dodawanie wszystkich instancji aplikacji nie jest konieczne - instancje dostępne na klastrach będą automatycznie dodawane przez system monitoringu.

Widok Dodaj instancję w dashboardzie

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Dodaj instancję.
 3. Uzupełnić pola formularza. Uwaga - formularz w dashboardzie zawiera tylko podstawowe pola konieczne do zapisania instancji w Katalogu Aplikacji. Aby od razu uzupełnić szczegółowe informacje należy skorzystać z drugiej metody.
 4. Zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Menu zarządzaj wersji aplikacji

 1. Formularz nowej instancji aplikacji, z wypełnionym polem wersji aplikacji można uzyskać na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej wersji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Dodaj instancję;
  2. z widoku Moje wersje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Dodaj instancję.
 2. Wypełnij pożądane pola formularza (opis poszczególnych pól znajduje się w sekcji Edycja danych instancji aplikacji).
 3. Zatwierdzić przyciskiem Dodaj.

Edycja danych instancji aplikacji

 1. Dojść do formularza edycji instancji aplikacji, można na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej instancji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Edytuj;
  2. z widoku Moje instancje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Edytuj.
 2. Formularz edycji instancji składa się z następujących pól:
  1. Wersja
  2. Klaster
  3. Nazwa modułu – wytyczne opisujące jak powinna wyglądać nazwa modułu znajdują się na stronie Nazwy modułów.
  4. Tagi
  5. Stan – wytyczne opisujące warunki zmiany stanu znajdują się na stronie stanu aplikacji.
  6. Monitorowana – domyślnie stan monitorowania instancji jest dziedziczony z ustawień monitorowania wersji (wybór Nieznany), można jednak ustawić tutaj wprost pożądaną wartość Tak lub Nie.
  7. Data publikacji
  8. Data wycofania
  9. Licencja
   1. własna – licencja definiowana wyłącznie dla wybranej instancji,
   2. wspólna – można wybrać spośród listy licencji zdefiniowanych w systemie, lub dodać w tym miejscu nową. Korzystając z tej opcji można jednokrotnie zdefiniować licencję, i przypisać ją do wielu aplikacji/wersji/instancji.
 3. W celu uniknięcia wygenerowania wiadomości dotyczących edytowanej instancji (na przykład o jej zaplanowaniu lub udostępnieniu) należy odznaczyć opcję Generuj wiadomości na dole formularza.
 4. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Zmiana nazwy modułu dla instancji aplikacji

LOA może zmieniać tylko część ścieżki modułu właściwą dla instancji aplikacji na klastrze. (Część ścieżki właściwą dla całej wersji bądź aplikacji może modyfikować tylko GOA.)

 

 1. Do formularza edycji nazwy modułu dla instancji aplikacji można dostać się na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej instancji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Zmień nazwę modułu;
  2. z widoku Moje instancje w dashboardzie, klikając dla wybranej wersji aplikacji menu Zarządzaj i potem Zmień nazwę modułu.
 2. Formularz edycji nazwy modułu składa się z następujących pól:
  1. Wrostek nazwy modułu - (ang. infix)  część ścieżki modułu pomiędzy nazwą aplikacji, a nazwą wersji, nie brana pod uwagę podczas wyznaczania nazwy wersji, np. gpu w ścieżce plgrid/apps/amber/gpu/11-ib
  2. Przyrostek nazwy modułu - (ang. suffix)  część odróżniająca nazwę danej instancji aplikacji od innych instancji tej wersji występująca po myślniku, np. ib w ścieżce plgrid/apps/amber/gpu/11-ib
  3. Docelowa nazwa modułu - nieedytowalne pole wyświetlające ścieżkę modułu danej instancji aplikacji, np. plgrid/apps/amber/gpu/11-ib

 

Jeżeli zmiana zostanie fizycznie dokonana na klastrze to monitoring to wykryje i zarejestruje ten fakt w Katalogu Aplikacji. Zanim to nastąpi instancja objęta zmianami może występować w Katalogu Aplikacji pod kilkoma alternatywnymi ścieżkami i na stronach modyfikowanych aplikacji/wersji/instancji widoczny będzie komunikat, że dany obiekt jest w trakcie zmian i na różnych klastrach może występować w różnych ścieżkach.

Przyłączenie instancji do innej wersji

Jest to szczególny przypadek edycji instancji, w którym w formularzu edycyjnym w polu Wersja wybieramy inną wersję niż była pierwotnie przypisana. Automatycznie nastąpi zmiana ścieżki modułu dla danej wersji. Dawna ścieżka, z poprzednią nazwą wersji, zostanie automatycznie uznana za przestarzałą.

Przenoszona instancja aplikacji zniknie z wersji, w której dotąd istniała i znajdzie się w docelowej wersji. Jej stan pozostanie niezmieniony.

Jeśli pojawi się problem, że docelowa wersja ma już instancję o takiej nazwie to system nie pozwoli zatwierdzić operacji. Żeby uniknąć niejednoznaczności trzeba nazwę przenoszonej instancji zmienić na unikalną w obrębie aplikacji. Dodatkowo należy w następnym kroku skorzystać z operacji zmiany ścieżki modułu i wybrać tę nową, unikalną ścieżkę jako docelową.

Przenoszenie instancji do nieistniejącej jeszcze wersji

Jeżeli zachodzi potrzeba przeniesienia instancji do innej wersji, takiej jakiej jeszcze nie ma w żadnym ośrodku infrastruktury, należy skontaktować się z GOA, abo stosowną wersję ręcznie dodał. Po utworzeniu wersji przez GOA można instancję do niej przenieść.

Przenoszona instancja aplikacji zniknie z wersji, w której dotąd istniała i znajdzie się w docelowej wersji. Jej stan pozostanie niezmieniony.

 

Usunięcie instancji aplikacji

Administrator powinien usuwać tylko instancje aplikacji dodane omyłkowo. Instancje wycofane z oferty PL-Gridu powinny być oznaczane jako wycofane w Katalogu Aplikacji. Nieopublikowane instancje powinny być oznaczane jako porzucone.
 1. Istnieją dwa sposoby wybrania opcji usunięcia aplikacji:
  1. ze strony wybranej instancji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Usuń;
  2. z widoku Moje instancje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Usuń.
 2. Potwierdzić usunięcie instancji.

Aktualizowanie stanu instancji aplikacji

 1. Zadaniem LOA jest ustalanie stanu instancji aplikacji (nieopublikowana / planowana / dostępna / wycofana). Stan można modyfikować w formularzu edycji instancji, jednak Katalog Aplikacji udostępnia funkcje pozwalające na szybsze wykonywanie tych zadań. Są to opcje ZaplanujOpublikuj, Zaplanuj wycofanie oraz Wycofaj dostępne z menu Zarządzaj. Dokładny opis tych działań znajduje się na stronie Opis działań dostępnych dla aplikacji, wersji oraz instancji. Można się do nich dostać na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej instancji, klikając menu Zarządzaj, a następnie odpowiednią opcję;
  2. z widoku Moje instancje w dashboardzie, klikając dla wybranej instancji menu Zarządzaj, a następnie odpowiednią opcję.
 2. W menu Zarządzaj będą widoczne tylko opcje odpowiadające aktualnemu stanowi instancji (na przykład instancja planowana będzie miała dostępną opcję Opublikuj).
 3. Po wybraniu odpowiedniej opcji zostanie otwarte okno, w którym należy wprowadzić ewentualne wymagane informacje (na przykład datę publikacji w przypadku zmiany stanu na Planowana), a następnie kliknąć przycisk zatwierdzający operację.
 4. Możliwe jest również zmienianie stanów wielu instancji jednocześnie - służy do tego widok Moje instancje w dashboardzie.

Dodawanie i edytowanie przestojów instancji lub aplikacji na klastrze

Widok Edytuj przestoje aplikacji

 1. Do widoku edycji przestojów instancji aplikacji/aplikacji na klastrze można przejść na dwa sposoby:
  1. ze strony wybranej instancji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Przestoje aplikacji;
   1. w przypadku edycji przestoju aplikacji na klastrze należy na stronie wybranej aplikacji, kliknąć menu Zarządzaj i potem Przestoje na klastrach;
  2. z widoku Moje instancje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Przestoje aplikacji.
   1. w przypadku edycji przestoju aplikacji na klastrze należy w widoku Moje aplikacje w dashboardzie, kliknąć dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Przestoje na klastrach.
 2. W celu dodania przestoju należy kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić pola formularza i nacisnąć przycisk Zapisz.
 3. W celu edycji przestoju należy kliknąć ikonę ołówka w wierszu dotyczącym wybranego przestoju. W przypadku przestojów trwających nie można zmienić ich daty rozpoczęcia. Przestojów zakończonych nie można edytować.
 4. W celu usunięcia przyszłego przestoju należy kliknąć przycisk ze znakiem X w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.

Widok Przestoje w dashboardzie

 1. Wejść na stronę dashboardu.
 2. Z menu po lewej wybrać pozycję Przestoje.
 3. W celu dodania przestoju należy wybrać odpowiedni rodzaj obiektu z listy Dodaj przestój na dole strony, kliknąć przycisk Dodaj, a następnie uzupełnić pola formularza i nacisnąć przycisk Zapisz.
 4. W celu edycji trwającego przestoju należy kliknąć ikonę ołówka w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.
 5. W celu usunięcia przyszłego przestoju należy kliknąć przycisk ze znakiem X w wierszu dotyczącym wybranego przestoju.

Zarządzanie dokumentacją użytkownika

 1. Do widoku zarządzania dokumentacją użytkownika dla instancji aplikacji można przejść na trzy sposoby:
  1. ze strony wybranej instancji aplikacji, klikając menu Zarządzaj i potem Zarządzaj dokumentacją;
  2. ze strony wybranej instancji, z zakładki Dokumentacja, klikając przycisk Zarządzaj na prawo od nazwy instancji;
  3. z widoku Moje instancje w dashboardzie, klikając dla wybranej aplikacji menu Zarządzaj i potem Zarządzaj dokumentacją.
 2. W celu obejrzenia wybranej wersji dokumentacji należy kliknąć jej datę edycji.
 3. W celu odrzucenia wersji dokumentacji należy kliknąć przycisk z ikoną X na liście wersji lub Odrzuć na stronie wersji.
 4. W celu zatwierdzenia wersji dokumentacji należy kliknąć przycisk z ikoną ✓ na liście wersji lub Zatwierdź / Edytuj i zatwierdź na stronie wersji. Procedura zatwierdzania została opisana na stronie Zarządzanie dokumentacją.
 • No labels