Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

W ramach usługi udostępnione jest oprogramowania dla wygenerowania statystycznie reprezentatywnego elementu objętości (ang. SSRVE – Statistically Similar Representative Volume Element) dla mikrostruktur materiałów. Usługa skierowana jest do osób zajmujących się modelowaniem wieloskalowym z wykorzystaniem reprezentacji mikrostruktury metalicznych materiałów dwufazowych. Dzięki dostarczonej w ramach usługi funkcjonalności możliwe jest:

 • załadowanie do programu zdjęć mikrostruktur materiałowych w formie binarnej,
 • wykonanie statystycznej analizy zdjęć mikrostruktury z wykorzystaniem funkcji liczących współczynniki kształtu poszczególnych ziaren,
 • wykonanie analizy wrażliwości i wyłonienie referencyjnych wartości współczynników, które zostaną wykorzystane w funkcji celu,
 • konfiguracja algorytmu optymalizacji oraz danych dla SSRVE,
 • wygenerowanie pliku *.ssrve służącego do zlecenia obliczeń z wykorzystaniem programu QCG Icon,
 • uruchomienie obliczeń optymalizacyjnych wykonywanych na infrastrukturze gridowej.

Aktywowanie usługi

Aby móc skorzystać z usługi należy:

 • Założyć konto w portalu PLGrid,
 • Pozyskać certyfikat,
 • W portalu PLGrid, na zakładce "Usługi", kliknąć przycisk "Zarządzaj usługami" wyszukać usługę "SSRVE", kliknąć przycisk "Aplikuj",
 • Ściągnąć oraz zainstalować aplikację kliencką usługi SSRVE. Do poprawnego działania aplikacji wymagane jest zainstalowanie Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub nowszej.
 • Posiadać poprawnie skonfigurowany QCG-Icon, który wykorzystywany jest do zlecania wybranych zadań do infrastruktury gridowej.

Pomoc można również uzyskać w rozdziałach ogólnych podręcznika.

Ograniczenia w korzystaniu

Klient usługa działa tylko na systemach operacyjnych Microsoft Windows i wymaga zainstalowania Microsoft .NET Framework w wersji 4.0 lub nowszej.

Pierwsze kroki

 1. Po pobraniu aplikacji klienckiej usługi SSRVE należy ją zainstalować i uruchomić za pomocą skrótu w menu Start.
 2. Po lewej stronie głównego okna aplikacji znajduje się menu nawigacyjne (zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku 1. W dolnej części okna znajduje się pasek informacyjny - wyświetlający informacje i błędy (zaznaczone kolorem pomarańczowym).
 3. Po przejściu na zakładkę Microstructure możliwe jest wczytanie czarno-białego obrazu mikrostruktury poprzez kliknięciu na ikonę obrazka (zaznaczona kolorem zielonym). Przykładowy obraz mikrostruktury można pobrać z tego miejsca.

   Rysunek 1. Główne okno aplikacji wraz z wczytanym obrazem mikrostruktury

 4. Na zakładce Analysis znajdują się narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy wrażliwości współczynników kształtu. Po wybraniu z rozwijanej listy współczynnika kształtu na histogramie zostanie wyświetlony rozkład jego wartości dla analizowanej mikrostruktury. Wybranie współczynników kształtu mające wziąć udział w procesie poszukiwania elementu reprezentatywnego odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w prawej części okna (zielone pole na rysunku 2) oraz przypisaniu im wag (tzn. określeniu istotności danego współczynnika podczas analizy). W celu uzyskania wiarygodnych wyników, należy wybierać tylko te współczynniki, które cechuje wyraźne maksimum (wartość oczekiwana) na histogramie.


   Rysunek 2. Okno wyboru współczynników kształtu

 5. Zakładka Setup pozwala wybrać parametry procesu optymalizacji. Domyślne parametry zaproponowane przez aplikację powinny dać dobre rezultaty dla większości symulacji. Na tym etapie tworzenia symulacji istotnym jest aktywowanie parametru Volume Fraction oraz przydzielenie mu znaczącej wagi (zielone pole na rysunku 3) - w przeciwnym wypadku stosunek ułamków faz nie zostanie wzięty pod uwagę, co znacząco obniży wiarygodność otrzymanych wyników.


  Rysunek 3. Okno wyboru parametrów procesu optymalizacji

 6. Zakładka Remote Job pozwala zlecić wiele zadań dla infrastruktury PL-Grid w celu przeprowadzenia optymalizacja z wielostartem (rysunek 4). Ilość zleconych zadań może być kontrolować poprzez wpisanie określonej liczby w pole tekstowe Input files (kolor zielony na rysunku 4). Po kliknięciu przycisku Submit Job (kolor czerwony na rysunku 4) zostanie uruchomiony QCG-Icon z załadowanym plikiem procesu. Konfiguracja zadania w QCG-Icon ogranicza się do zaznaczenia rodzaju aplikacji - Równoległa oraz wyboru ilości węzłów i rdzeni (niebieskie pola na rysunku 5)


   Rysunek 4. Okno zlecania zadania
  Rysunek 5. Okno konfiguracji parametrów zadania w QCG-Icon

 7. Po kliknięciu przycisku Zleć zadanie zostanie ono dodane do kolejki a po zakończeniu obliczeń wyniki zostaną automatycznie przekazane do aplikacji klienckiej usługi SSRVE i wyświetlone. Za pomocą przycisku Save Image możliwe jest zapisanie wygenerowanego elementu reprezentatywnego do pliku graficznego.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Problemy i pytania związane z działaniem usługi SSRVE należy kierować poprzez helpdesk PL-Grid (kolejka "SSRVE").

 • No labels