Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dla różnych typów obiektów w Katalogu Aplikacji można definiować przestoje - czas, w którym obiekt jest niedostępny. Przestoje można definiować dla następujących obiektów:

  • aplikacja,
  • wersja aplikacji,
  • instancja aplikacji,
  • klaster,
  • aplikacja na klastrze (oznacza wszystkie instancje danej aplikacji na wybranym klastrze).

Przestoje propagują się na obiekty podrzędne, na przykład w czasie przestoju aplikacji wszystkie jej wersje oraz instancje również są niedostępne. Przestój posiada czas rozpoczęcia, zakończenia oraz opis, informujący użytkownika o przyczynie niedostępności aplikacji.

 

Importowanie przestojów z GOCDB

Przestoje zdefiniowane w GOCDB zostaną automatycznie zaimportowane do Katalogu Aplikacji. Nie ma potrzeby definiowania ich w Katalogu Aplikacji po raz drugi.

Dla przestojów zaimportowanych z GOCDB wyświetla się link do strony przestoju w GOCDB.

Zmiany naniesione na przestój w GOCDB również zostaną zaimportowane do Katalogu Aplikacji. Przestoje usunięte z GOCDB także powinny zniknąć z Katalogu Aplikacji. Synchronizacja odbywa się 4 razy na dobę, co 6h.

 

Ekran listy przestojów prezentuje wszystkie przestoje zdefiniowane bezpośrednio dla danego obiektu (lista przestojów wersji nie zawiera przestojów aplikacji). Przestoje są sortowane według daty rozpoczęcia (najstarsze na górze).

  • Kolorem czerwonym oznaczono przestoje zakończone - są przechowywane do wglądu dla administratorów, nie można ich edytować ani usuwać.
  • Kolor żółty oznacza trwający przestój - można modyfikować jego datę zakończenia oraz opis, nie można jednak go usuwać, a także zmieniać daty rozpoczęcia.
  • Kolor biały oznacza nadchodzący przestój - możliwe jest jego usunięcie lub edytowanie wszystkich parametrów.
  • No labels