Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W niektórych ośrodkach możliwe jest szybkie uzyskanie informacji o swoich aktywnych grantach z poziomu UI.


Na UI ośrodków: Cyfronet (klastry: Zeus, Prometheus), TASK, PCSS (klaster Inula) dostępne są komendy: 

komendarezultat
plg-show-grants
  • Zwraca wszystkie aktywne granty w danym ośrodku, z których może korzystać użytkownik.
  • Aby grant był widoczny w wyniku komendy, grant musi być aktywny w ośrodku, na którego UI zalogował się użytkownik.
  • Zwraca również daty początku i końca grantów, parametry grantów w danym ośrodku: walltime i storage, zespół dla grantu i jego status w ośrodku.
plg-show-default-grant
  • Zwraca ID grantu domyślnego użytkownika oraz status grantu, czyli informację o jego aktywności.
  • Jeśli komenda wyświetli komunikat o nieaktywnym grancie domyślnym, można zaktualizować swój grant domyślny (ustanawiając nowy).
plg-show-grant-details GRANT_ID
  • "GRANT_ID" należy zastąpić identyfikatorem swojego grantu.
  • Zwraca szczegóły wybranego grantu, z którego może korzystać użytkownik.
  • Zwraca również ID grantu, daty początku i końca grantu, parametry grantu w danym ośrodku: walltime i storage, zespół dla grantu i jego kierowników oraz członków.
  • Na UI klastrów Cyfronetu komenda zwraca też wykorzystanie zasobów grantu.

Powyższe komendy są obsługiwane przez maszyny z zainstalowaną wersją Pythona 2.4, która jest wersją domyślną na UI wszystkich ośrodków obliczeniowych Infrastruktury PL-Grid. Aby wykonać komendy w przypadku załadowania nowszych modułów Pythona, należy się przelogować lub wyładować dane moduły Pythona, wydając komendę module unload.

Komendy pokazują parametry grantu w danym ośrodku.

Komendy zwracają wyłącznie informację o grantach i ich parametrach dla grantów aktywnych w danym ośrodku, na którego UI zaloguje się użytkownik.

Pełne informacje o grantach użytkownika dostępne są w Portalu PLGrid w zakładce "Granty". 

  • No labels