Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jednym z zadań Katalogu Aplikacji jest informowanie użytkowników o aktualnym stanie interesujących go aplikacji, ich wersji oraz instancji. Częściowo zależy on od decyzji administratorów, częściowo od wyników testów, przestojów itp.

Administratorzy mają możliwość ustalenia jednego z pięciu stanów aplikacji:

 • Porzucona - aplikacja dodana pomyłkowo na klastrze, którą monitoring zdążył ją wykryć i dodać do Katalogu Aplikacji. Aby uniknąć cyklicznego dodawania tej aplikacji przez monitoring po każdym teście dopóki administrator nie usunie modułu z klastra można zmienić jej stan na porzuconą i jakakolwiek obecność modułu na klastrze będzie przez monitoring ignorowana. Aplikacje w tym stanie nie są widoczne dla użytkowników, jedynie w dashboardzie (patrz Dashboard)..
 • Nieopublikowana - domyślny stan początkowy każdej aplikacji, wersji oraz instancji. Nieopublikowane aplikacje nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania, są jedynie prezentowane na listach w dashboardzie. Użytkownik niezalogowany może odwiedzić stronę nieopublikowanej aplikacji, jeśli zna jej adres url.
 • Planowana - widoczna w wynikach wyszukiwania. Aby oznaczyć obiekt jako planowany, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
  • aplikacja - ma podany krótki opis, datę publikacji i jest przydzielona do co najmniej jednej kategorii;
  • wersja - ma podaną datę publikacji, nadrzędna aplikacja jest w stanie Planowana lub Dostępna;
  • instancja - ma podaną datę publikacji, nadrzędna wersja aplikacji jest w stanie Planowana lub Dostępna.
 • Dostępna - aplikacja w tym stanie podlega testowaniu, status prezentowany użytkownikowi będzie więc zależał od wyniku testów. W dalszej części niniejszej strony zostały omówione możliwe statusy aplikacji oznaczonej jako dostępna. Aby ustawić stan obiektu na dostępny, konieczne jest spełnienie następujących warunków:
  • aplikacja - ma podany krótki opis, datę publikacji i jest przydzielona do co najmniej jednej kategorii. W przypadku użycia opcji "Opublikuj" z menu "Zarządzaj" (patrz Opis działań dostępnych dla aplikacji, wersji oraz instancji) data publikacji zostanie automatycznie ustawiona na aktualną,
  • wersja - nadrzędna aplikacja jest w stanie Dostępna,
  • instancja - nadrzędna wersja aplikacji jest w stanie Dostępna. W momencie udostępnienia wersji aplikacji stan jej instancji jest automatycznie ustawiany na Dostępna.
 • Wycofana - usunięta z oferty PL-GRIDu, ale nadal przechowywana w Katalogu Aplikacji. Po wycofaniu aplikacji nie można ustawić innego stanu jej wersji niż Wycofana, podobnie po wycofaniu wersji stan instancji można zmienić tylko na Wycofana.

Jeśli administrator ustali stan aplikacji, wersji lub instancji na Dostępna, jej status prezentowany użytkownikowi będzie ustalany na podstawie wyników monitorowania danego obiektu i jego obiektów podrzędnych. W konsekwencji możliwe są następujące stany:

 • Dostępna - testy instancji (lub wszystkich podrzędnych instancji w przypadku wersji i aplikacji) zakończyły się powodzeniem.
 • Dostępna z problemami - dotyczy aplikacji i wersji, oznacza, że nie wszystkie podrzędne instancje są dostępne.
 • Niedostępna - testy instancji (lub wszystkich podrzędnych instancji w przypadku wersji i aplikacji) zakończyły się niepowodzeniem.
 • Nietestowana - została oznaczona przez administratora jako nietestowana, w związku z czym jej faktyczny status nie jest znany bądz wyznaczany.
 • Brak instancji - dotyczy aplikacji lub wersji, które nie mają zdefiniowanych w systemie żadnych podrzędnych instancji.
 • Chwilowo niedostępna - status wynikający z trwania przestoju zdefiniowanego przez administratora (patrz Przestoje).

Ograniczenia

Nie wszystkie przejście pomiędzy stanami są dopuszczalne. Główną zasadą jest, że nie można zmienić stanu obiektu na stan wcześniejszy. Np. aplikacji w stanie dostępnej nie można zmienić na planowaną. Wyjątkiem jest stan wycofana, w którym można aplikację ponownie wprowadzić do oferty zmieniając jej stan na planowana lub dostępna.

Ograniczenia występują również przy dodawaniu nowych wersji oraz instancji. Rodzić dla nowo tworzonych obiektów – aplikacja lub wersja – nie może być w stanie porzucona i wycofana.

 • No labels