Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Link do usługi: psycho-serwis.plgrid.pl

Krótki opis usługi

Usługa ma za zadanie umożliwiać integrację danych medycznych generowanych przez lekarzy psychiatrów oraz wykonywanie obliczeń na infrastrukturze PLGrid. Usługa składa się z dwóch głównych komponentów: z elementu GUI - portalu dostępowego (przy użyciu PrimeFaces) postawiony na serwerze www np.: Tomcat oraz z bazy danych (MySQL), gdzie składowane są wszystkie dane o badaniach (ankiety oraz badania genetyczne) pacjentów. Dane medyczne są zanonimizowane .

Użytkownik ma dostęp do spójnej bazy danych, może przeglądać, filtrować dane zebrane przez innych lekarzy. Może dodawać własne dane i je modyfikować, poprzez formularz w przeglądarce. Aplikacja umożliwia również import danych pod postacią arkuszy Excel: .xlsx (Excel 2007-2013). Użytkownik może również wykonywać obliczenia statystyczne za pomocą skryptów (np. liczyć interakcje gen – gen, asocjacje pacjent-kontrola).

Aktywowanie usługi

Aby móc korzystać z usługi należy:

 1. Założyć konto w portalu PLGrid: Zakładanie konta w portalu.
 2. Wygenerować certyfikat: Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu.
 3. Aktywować (jeżeli nie jest jeszcze aktywowana) usługę nadrzędną QosCosGrid (Usługi Globalne).
 4. Aplikować o usługę PSYCHO serwis: https://aplikacje.plgrid.pl/service/psycho-serwis/ (korzystanie z katalogu aplikacji: Usługi i aplikacje w PLGrid)

Pierwsze kroki oraz zaawansowane użycie

 1. Logowanie

  Konto w usłudze dodawane jest automatycznie po pomyślnym logowaniu przez OpenID (adres usługi https://psycho-serwis.plgrid.pl/)

 2. Ogólna struktura przechowywanych danych w usłudze

 3. Strona główna


  Opis poszczególnych Paneli

  1. Panel danych – panel zarządzania danymi, w którym znajdują się statyczne struktury, definicje formularzy oraz dane demograficzne.
  2. Dynamiczne formularze – panel odpowiadający za dynamiczne widoki, eksport danych, wykonywanie obliczeń, generowanie skryptów
  3. Panel Zarządzanie – panel dotyczący danych statycznych /słownikowych (szpitale, choroby itp.), raporty, zarządzanie filtrami itp.
  4. Dane demograficzne – skrót do tabeli z danymi demograficznymi
  5. Skrót do wybranego w ustawieniach dynamicznego formularza/widoku .
  6. Szukaj – szukanie pacjentów.
  7. Panel użytkownika – ustawienia, wyeksportowane pliki oraz skrypty
 4. Panel danych


   
  • a: Tabela z danymi demograficznymi
  • b-e oraz h : listy formularzy
  • f -:panel importu danych
  • i:  panel zleconych zadań
 5. Panel dynamicznych formularzy


  1. Lista zdefiniowanych dynamicznych formularzy

  2. Edycja danych poprzez dynamiczne formularze

  3. Definicje/struktury dynamicznych formularze

  4. Eksport danych

  5. Obliczenia: generowanie skryptów, eksport danych.

  6. Skrypty – tworzenie szablonów skryptów

 6.  Panel użytkownika


  1. Eksport : lista  gotowych plików do pobrania, wyeksportowanych przez użytkownika

  2. Skrypty : lista  gotowych skryptów do pobrania w raz z danymi, wyeksportowanych przez użytkownika

 7. Przegląd danych

  1. Dane demograficzne


   a - szukaj pacjentów,

   b - widok pełno ekranowy

   c - pasek nawigacji stron

   d - pasek nawigacji pacjentów,

   e - lewy lub prawy przycisk myszy by otworzyć menu pacjenta.

  2. Widok pacjenta

   1. formularze pacjentów
   2. lista wszystkich formularzy pacjentów
   3. powiadomienia dotyczące pacjentów
   4. diagnozy pacjentów
  3. Widok formularza

   1. „Dane demograficzne” – podstawowe dane pacjenta,
   2. „Wybór formularza” – wybór formularza oraz badania, które pacjent miał wykonane dla danego formularza,
   3. „Szukaj innego pacjenta” – szybkie przejście do innego pacjenta,
   4. „Filtruj arkusze” – filtracja arkuszy w liście dostępnych formularzy,
   5. „Zmień widok” -  umożliwia zmianę szerokości kolumn oraz kolejność.
  4. Filtracja


   1. zawiera(równe) – dla wartości numerycznych -> „równe”, dla wartości tekstowych -> „zawiera”,
   2. puste – uwzględnij puste wartości,
   3. lista wartości – lista wartości jakie może przyjąć wartość w kolumnie (wartości oddzielone przecinkiem)
   4. szukaj – przeszukuje dostępne wartości dla danej kolumny/atrybutu.
 8.  Tworzenie Struktur

  (Panel danych -> Stwórz arkusz )

  1. dodawanie atrybutów (kolumn) - wybór jednego z trzech podstawowych typów: data, tekst, liczba. Typ złożony wykorzystywany jest do kolumn podsumowujących

  2. Wybór grupy - grupa domyślna - 'Domyślna'
  3. Krotność badania - ile razy każdy pacjent powinien mieć wykonane dane badanie
 9. Import

  1. Podać plik

   (Przykładowy plik do importu dostępny jako załącznik testowy arkusz)

  2. Wybrać ustawienia

  3. Zatwierdzanie

   Po pomyślnym zatwierdzeniu importu (jeżeli arkusze już istnieją w bazie, to najpierw trzeba je usunąć) należy odczekać chwilkę:

   1. Podgląd - umożliwia podgląd nowych, dodanych pacjentów (w przykładowym arkuszu, nie ma nowych pacjentów), dane formularzy oraz struktury nowych formularzy
   2. Raport - raport z importu
   3. Zapisz - przenosi dane do bazy danych
  4. Zapis

   Po zatwierdzeniu zapisu - stan zadania importu powinien zmienić się na 'saved'.

Gdzie szukać dalszych informacji?

W razie wątpliwości lub problemów prosimy skorzystać z systemu pomocy.

 

 • No labels