Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Krótki opis usługi

System eBaltic-Grid to numeryczna prognoza oraz dostęp do danych archiwalnych dla całego obszaru Bałtyku.
System udostępnia podstawowe wielkości fizyczne opisujące stan Morza Bałtyckiego oraz atmosferę w strefie oddziaływania z morzem (przywodna warstwa). System pracuje w trybie operacyjnym. Uruchamiany jest codziennie rano i oblicza stan fizyczny Bałtyku oraz parametry meteorologiczne na 72 godziny (począwszy od godziny 0:00 dnia poprzedniego). Listę parametrów dostarczanych przez system można znaleźć na stronie udostępniającej dane.
W obecnej wersji model atmosfery WRF (Wheather and Research Forecasting System) pracuje z rozdzielczością poziomą ok. 7km. Model oceanu i lodu posiada rozdzielczość poziomą około 2.3 km oraz rozdzielczość pionową około 5 metrów dla całego Bałtyku.

Rezultatem działania modelu jest stan fizyczny Morza Bałtyckiego w postaci trójwymiarowych rozkładów temperatur, zasolenia oraz prądów, wysokości powierzchni morza oraz zlodzenia. Powyższe elementy są obliczane w trybie operacyjnym. Portal https://ebaltic.plgrid.pl jest elementem pozwalającym zarejestrowanemu użytkownikowi na dostęp do wyników modelu numerycznego, 24 godziny wstecz oraz 48 godzin do przodu. Oprócz tego będzie posiadał dostęp do danych archiwalnych.

Aktywowanie usługi

1) Dla niezalogowanych użytkowników dostępna jest niewielka część funkcjonalności usługi - dane powierzchniowe dla obszaru całego Bałtyku.

2) W celu skorzystania z wszystkich możliwości jakie daje portal, należy posiadać konto w infrastrukturze PLGrid. Osoby posiadające konto logują się na stronę poprzez open ID, dzięki czemu mają dostęp do pełnej funkcjonalności portalu.

Pierwsze kroki

a. Dane na portalu

Dane na portalu zgrupowane są w trzech grupach.

Pierwsza grupa to dane określające stan morza (Morze),
a w niej:

 • Temperatura wody (3D, oC)
 • Zasolenie (3D psu)
 • poziom morza (cm)
 • Funkcja prądu (m2/s)
 • Rozkład prędkości (3D, cm/s)

Druga grupa to dane atmosferyczne (Atmosfera):

 • Gęstość powietrza (kg/m3)
 • Wilgotność właściwa (kg/kg)
 • Ciśnienie na poziomie morza (hPa)
 • Temperatura powietrza na wysokości 2 metry (oC)
 • Promieniowanie długofalowe w kierunku morza (W/m2)
 • Promieniowanie krótkofalowe w kierunku morza (W/ m2)
 • Opad całkowity (mm/dzień)
 • Prędkość wiatru (m/s)

Ostatnia grupa to dane dotyczące pokrywy lodowej (Pokrywa lodowa):

 • Koncentracja lodu
 • Grubość pokrywy lodowej (m)
 • Świeżo powstały lód (cm/dzień)
 • Dryf lodu (cm/s)

b.Ustawienia
 • Wybór warstwy (tła)

Użytkownikowi umożliwiono wybór pomiędzy różnymi „warstwami” oferującymi rożne widoki tych samych danych z mapy.  Domyślnie ustawiona jest warstwa statyczna. BSHC, OpenStreetmap i Mapquest są alternatywne. Style tych warstw są odmienne, która z nich lepsza jest zależne od osobistych przyzwyczajeń.

 • Sposób renderowania

Na portalu istnieje możliwość wyboru sposobu renderowania  grafiki. Domyślnie wybrana jest metoda szybka, użytkownik może wybrać metodę wolną – grafika będzie ładniejsza ale trzeba się liczyć ze znacznym czasem jej generacji

 • Miniaturki

 

 • Data

W Ustawieniach użytkownik ma możliwość przesunięcia daty początkowej dla wyświetlanych na portalu danych. W chwili obecnej udostępniono wyniki od dnia 13 kwietnia 2015

 

c. Przeglądanie danych

Portal umożliwia przeglądanie danych w całym obszarze obliczeń modelowych, w wybranym jego fragmencie tj. w zaznaczonym obszarze, na zadanej przez użytkownika głębokości, wzdłuż zaznaczonej sekcji oraz danych z zaznaczonego punktu

W górnej części paska menu, dla danych trójwymiarowych (temperatura, zasolenie, pole prędkości) użytkownik może wybrać głębokość wyświetlanych danych

 

Aby wyświetlić temperaturę wody na głębokości 67,50 m ustawiamy w okienku Głębokość na 6750, następnie z menu Dane wybieramy grupę Morze i zmienną Temperatura

Zmieniając kolejno zakładki na zasolenie, pole prędkości uzyskamy odpowiednio wartości innych zmiennych dla wybranej głębokości. W przypadku wyboru zmiennej powierzchniowej automatycznie wizualizowane są wartości zmiennej na powierzchni.

Za pomocą myszy oraz przycisków +/- możemy zmieniać (przesuwać, powiększać, pomniejszać) zakres obszaru wyświetlanego na ekranie

 

W prawym dolnym rogu ekranu widoczna jest pozycja geograficzna kursora oraz skala mapy

Ponadto w menu możemy wybrać interesujący nas przekrój, obszar oraz punkt zaznaczając jeden z przycisków

 

Wybierając przycisk Przekrój użytkownik klikając w wierzchołki łamanej w dowolny sposób definiuje własną sekcję dla której będą generowane wykresy, łamana kończymy dwukrotnym kliknięciem w punkt końcowy

 

Po zakończeniu łamanej automatycznie otwiera się okno ze współrzędnymi każdego wierzchołka łamanej które można ręcznie poprawić według własnych potrzeb. Wszystkie zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź zmiany 

Wybierając przycisk Obszar, za pomocą kolejnych klików definiujemy narożniki obszaru do powiększenia. Zatwierdzamy podwójnym klikiem.

 

Bezpośrednio po zatwierdzeniu otwiera się okno w którym współrzędne wybranych narożników można modyfikować ręcznie.

 

Wybierając przycisk Punkt, klikając odpowiednia pozycje na mapie uzyskujemy wykresy z danego punktu

 

Zmienność poszczególnych zmiennych w czasie można prześledzić na filmiku, uruchamiany kliknięciem trójkąta

Gdzie szukać dalszych informacji?

Pracownia Modelowania Procesów Fizycznych w Morzu i Atmosferze
profima@iopan.gda.pl

 • No labels