Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Nr Sc.

Wmagane dane

Opis funkcjonalności danej usługi

1

Monofoniczne próbki hałasu w formacie wav/raw. Częstotliwość próbkowania 48 kHz, rozdzielczość bitowa: 16 bit.

W tym scenariuszu użytkownik powinien dostarczyć nagranie hałasu, który ma zostać poddany analizie wraz z informacją o warunkach ekspozycji. Usługa Słuch umożliwia przeprowadzenie obliczeń wpływu hałasu na słuch w oparciu o zadane próbki hałasu i parametry ekspozycji. Wyniki obliczeń wpływu hałasu na słuch są zapisywane w interwałach 1 minutowych i obejmują zarówno fazę ekspozycji jak i czas po zakończeniu narażenia na hałas. Analiza tego rodzaju umożliwia poznanie szczegółowego przebiegu zmian czasowego przesunięcia progu słyszenia w fazie ekspozycji i powrotu słuchu do stanu sprzed narażenia na hałas. W tym scenariuszu obliczeniowym pełna funkcjonalność Psychoakustycznego Dozymetru Hałasowego jest dostępna.

2

Parametry ekspozycji: poziom wyrażony w dBA, czas ekspozycji w minutach oraz próbka hałasu w formacie jak w scenariuszu 1.

To jest typowy scenariusz użycia usługi słuch. Użytkownik definiuje parametry ekspozycji hałasu takiej jak: poziom hałasu w dBA oraz czas ekspozycji w minutach. Dodatkowo wymagane jest przesłanie krótkiego pliku audio analizowanego hałasu. W oparciu o dostarczony plik audio obliczane jest uśrednione widmo hałasu za pomocą algorytmu FFT (długość okna analizy FFT wynosi 4096 próbek). Następnie wyznaczone widmo hałasu jest korygowane zgodnie z charakterystyką A oraz wyznaczany jest poziom równoważny skorygowanego widma hałasu. Następnie skorygowane widmo hałasu jest skalowane w taki sposób, by energia sygnału odpowiadała zadanej przez użytkownika wartości ekspozycji. Po zakończeniu wstępnej fazy analizy następuje zasadnicza część symulacji w trakcie której wyznaczany jest wpływ hałasu na słuch dla zadanych warunków ekspozycji. Wyniki symulacji przedstawiają prognozowaną zmianę czasowego przesunięcia progu słyszenia wywołanego przez hałas o zadanym widmie oraz określonym poziomie i czasie trwania ekspozycji.

3

Macierz poziomów immisji hałasu w pasmach 1/3 oktawy

W tym scenariuszu usługa słuch może być użyta do obliczenia efektów słuchowych które mogą wystąpić na zadanym obszarze (np. podczas koncertu plenerowego). Dane wejściowe powinny być przedstawione w formie macierzy zawierającej poziomy hałasu w pasmach o szerokości 1/3 oktawy. W wyniku przeprowadzenia obliczeń możliwe jest uzyskanie dwóch typów wyników: maksymalny poziom TTS lub pełna charakterystyka TTS dla danego punktu.

4

Dane wymagane dla usługi Mapa Hałasu

W tym scenariuszu usługa słuch może być użyta wraz z usługą Mapy Hałasu. Usługi te działają kaskadowo. W pierwszej fazie wyznaczane są wartości poziomów hałasu a następnie uruchamiana jest usługa słuch, która w oparciu o wyniku usługi Mapy Hałasu wyznacza maksymalne wartości TTS dla poszczególnych punktów analizy.

Pierwsze kroki

Przykładowe użycie usługi SŁUCH:

1. przykład użycia usługi słuch dla scenariusza 1

pdh 1 plik.wav wynik 0 0

parametr 1 – wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 1)

plik.wav – nazwa pliku *.wav, na podstawie którego zostaną przeprowadzone obliczenia wpływu hałasu na słuch.

Parametry pliku *.wav (częstotliwość próbkowania: 48000, mono, 16 bit)

Pozostałe parametry:

- czas analizy, dodatkowy parametr, w przypadku, gdy podano wartość 0 to czas analizy jest równy czasowi trwania podanego pliku *.wav

- poziom ekspozycji wyrażony w dBA, w przypadku scenariusza 1 wartość poziomu ekspozycji wyznaczana jest na podstawie wartości próbek hałasu w pliku *.wav.

W wyniku działania programu stworzone zostaną następujące pliki wyjściowe:

 

 

2. przykład użycia usługi słuch dla scenariusza 2

pdh 2 Szum_b.wav wynik 30 94

parametr 1 – wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 2)

plik.wav – nazwa pliku *.wav. Dla podanego pliku zostanie obliczony średni rozkład energii akustycznej w dziedzinie częstotliwości z rozdzielczością 11 Hz.

Parametry pliku *.wav (częstotliwość próbkowania: 48000, mono, 16 bit)

Pozostałe parametry:

- czas analizy wyrażony w minutach, np. 30,

- poziom ekspozycji wyrażony w dBA, np. 94.

W wyniku działania programu stworzone zostaną następujące pliki wyjściowe

Scenariusz 3 został omówiony w rozdziale: Zaawansowane użycie

 

W celu przeprowadzenia obliczeń z użyciem usługi SŁUCH należy skorzystać z klienta QCG i postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

...

 1. Zalogować się na węzeł dostępowy QCG:

  ssh login@qcg.man.poznan.pl

  W przypadku systemu Windows użyć np. programu PuTTY (opis w sekcji Logowanie).

 2. Skopiować skrypt uruchomieniowy wraz z danymi wejściowymi do katalogu domowego

  cp /home/plgrid-groups/plggsluch/samples/testSluch.tar.gz .

 3. Rozpakować archiwum

  tar xzfv testSluch.tar.gz
  cd testSluch

   

 4. Dostosować, w zależności od potrzeb, dane wejściowe:

  1. nazwę własnego grantu obliczeniowego – w pliku mapy-test-TASK.qcg
   #QCG grant=Nazwa_grantu,
  2. obszar i rozdzielczość mapy – w pliku Test-grid.cfg,

  3. parametry modelu – w pliku Test-config.cfg,

  4. zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe i czas obliczeń – w pliku mapy-test-TASK.qcg,
   w wierszu 3 podaje się zapotrzebowanie na liczbę procesorów wykorzystywanych do obliczeń, z dokładnością do pojedynczych rdzeni w postaci liczba_procesorów:liczba_rdzeni np. dla 24 wpisać 2:12 (szczegółowe informacje odnośnie zasobów obliczeniowych dostępne są na stronie internetowej),
   w wierszu 4 podaje się maksymalny przewidywany czas trwania obliczeń

 5. Zlecić zadanie obliczeniowe

  qcg-sub ./mapysluch-test-TASK.qcg

 6. Po poprawnym wykonaniu zadania, w katalogu Outputs pojawią się odpowiednie pliki wynikowe.

Zaawansowane użycie

Usługa SŁUCH może być wykorzystana do wyznaczenia maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla wielu punktów obserwacji. Ma to miejsce w przypadku, gdy dysponujemy szczegółowymi danymi o poziomie hałasu dla wielu punktów obserwacji. W praktyce zadanie takie jest to realizowane zgodnie z 3 scenariuszem wykorzystania usługi. Użytkownik, dysponując zbiorem danych (pozyskanym za pomocą usługi Mapy Hałasu lub przygotowanym w inny sposób) może przeprowadzić obliczenia w następujący sposób:

...