Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po uruchomieniu skryptu użytkownik powinien wybrać geometrię maszyny COS (wlewki płaskie lub długie) oraz , odlewany gatunek stali oraz grant obliczeniowy kosztem którego będzie obliczana symulacja (Rys. 2).

Rys. 2. Wybór geometrii maszyny COS oraz odlewanego materiału.

...