Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zasadniczym celem poniższego samouczka jest prezentacja różnych metod pozwalających na uruchomienie zadania obliczeniowego w programie Gaussian za pośrednictwem klienta konsolowego Simple usługi QCG. Przykład 1 prezentuje w jaki sposób zlecić zadanie z wykorzystaniem wbudowanego w język QCG Simple  interfejsu do aplikacji Gaussianmechanizmu obsługi aplikacji Gaussian w systemie QCG. Przykład 2 pokazuje jak uruchamiać to samo zadanie za pośrednictwem mechanizmu modułów.ręcznego ładowania modułów. Główna różnica pomiędzy obiema metodami polega na dodatkowych akcjach jakie są wykonywane przez mechanizm obsługi aplikacji Gaussian w systemie QCG (Przykład 1). Wykonują one:

  • automatyczne dostosowanie parametrów pamięciowych opisu zadania Gaussian do wymagań zdefiniowanych w zadaniu,
  • konwersja pliku z opisem zadania do formatu UNIX,
  • automatyczne wykonanie polecenia formchk na pliku wyjściowym checkpoint.

We wszystkich przykładach będziemy korzystać z przykładowego pliku wsadowego do programu Gaussian sample.com (celem obliczeń zdefiniowanych w tym pliku jest optymalizacja struktury i analiza częstotliwości drgań dla cząsteczki etanolu na poziomie B3LYP/3-21g).

...

Do uruchamiania zadań wykorzystamy mechanizm klienta konsolowego QCG Simple. W celu skorzystania z klienta należy zalogować się na maszynę dostępową z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim. Aktualnie istnieje kilka interfejsów użytkownika (User Interface, UI) do infrastruktury. Dane dostępowe tych maszyn można znaleźć tutaj. Z jedną z maszyn dostępowych należy połączyć się wykorzystując protokół ssh. W celu użytkownik o loginie plguser ponien w terminalu wydać polecenie:

...