Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Drobne poprawki redakcyjne

 

Krótki opis usługi

Uzupełnieniem usług syndykacji i przetwarzania dużych zbiorów danych jest usługa udostępniania zbiorów danych (repozytorium Complex Networks), zarówno pobranych jak i tych, które są uważane jako referencyjne. Dane pobrane za pomocą usługi syndykacji, są automatycznie dodawane do repozytorium. Dzięki temu użytkownik w prosty i szybki sposób może uzyskać dostęp do cyfrowych danych, których pobieranie zlecił. Dodatkowo, umieszczenie ich w repozytorium, daje możliwość odwoływania się do nich w publikacjach i innych pracach naukowych. Dostęp do danych udostępnianych w ramach usługi, pozwala na szybką i łatwą weryfikację hipotez będących wynikiem prac badawczych oraz porównywanie między sobą kolejnych opracowywanych metod.

...

Aby korzystać z usługi Repozytorium należy posiadać konto w infrastrukturze PLGrid, a następnie złożyć wniosek o dostęp do usługi w portalu https://portal.plgrid.pl/

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.

Pierwsze kroki

Repozytorium - główna strona

...

Na kolejnym ekranie należy podać pozostałe wymagane informacje. Po zakończeniu , należy wcisnąć Next, aby przejść do następnego ekranu.

...

Na kolejnym ekranie możemy wyszukiwać lub filtrować wyniki wyszukiwania paczek danych. W naszym przypadku jest tylko jedna paczka dotycząca interesuącego interesującego nas tematu. 

Wybieramy plik do pobrania przez kliknięcie w Title.

...

Plik zostanie pobrany na dysk po wybraniu View/Open.

Edycja informacji o zbiorze

...

danych - do zbioru danych z powyższego przykładu

Z bocznego menu wybiermay wybieramy przycisk Edit [Edycja]

 

Chcemy zmienić tytuł dla zbioru danych z AFINN-96 na AFINN-96 Lexicon

...

Po czym na stronie ze zbiorem widać zaktualizowany tytuł:

Filtrowanie/Wyszukiwanie danych

...