Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Użytkownik usługi w wersji CFD RoMa Edu może prowadzić obliczenia tylko w obszarze zasobów sprzętowych przypisanych do maszyny wirtualnej. Zastrzega się możliwość obciążania w tej wersji usługi jedynie 4 rdzeni fizycznych procesora.

Pierwsze kroki

 Pierwsze kroki zostaną przedstawione na podstawie prostego zadania testowego.

W zadaniu należy znaleźć zależność pomiędzy prędkością na wylocie z rurociągu o przekroju kołowym a średnicą rurociągu, przy zachowaniu niezmiennego strumienia masy wody przepływającej przez ten rurociąg i stałej długości przewodu. Analizę wykonać dla 5 średnic z zakresu d=<100,300mm>, dla strumienia masy 7,5 kg/s i długości rury 1,5 m.

Dokładny opis zadania znajduje Szczegółowe rozwiązanie z wykorzystaniem usługi CFD RoMa  znajduje się tutaj.

Zaawansowane użycie

Zaawansowane przykłady użycia zostały przedstawione w osobnych podrozdziałach.

...

  1. Aerodynamiczna i strukturalna analiza stopnia sprężarki odśrodkowej
  2. Modelowanie pompy zębatej z wykorzystaniem narzędzia Immersed Solid
  3. Przepływ przez stopień turbiny osiowej
  4. Metoda transformacji Fouriera dla przypadku flatteru łopatki
  5. Metoda transformacji czasu dla przypadku wirnik-stojan

Aby uruchomić i odpowiednio skonfigurować zadania do wykonania wymagane jest pobranie plików konfiguracyjnych, zawierających geometrie i odpowiednie ustawienia. Odnośniki do wymaganych plików znajdują się w tekście przykładów.

Gdzie szukać dalszych informacji?

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

https://support.ansys.com

http://www.cfd-online.com

http://www.mesco.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=140&Itemid=37&lang=pl

 

.

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

...