Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Jeśli użytkownik nie ma certyfikatu Polish Grid CA ustawionego jako głównyzarejestrowanego w portalu, wówczas certyfikat Simple CA po wygenerowaniu automatycznie ustawia się jako główny: może służyć do autologowania do Portalu, zapisuje się w keyFS i w OpenID. W przeciwnym wypadku trzeba go użytkownik może wybrać, które certyfikat ustawić jako główny certyfikat.

Plik certyfikatu możemy zapisać w przeglądarce w celu umożliwienia logowania się do Portalu bez konieczności podawania każdorazowo hasła i loginu. 

...