Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

oraz wykonać inicjalizację zmiennych:

. lofarinit.sh

Moduł ten ma w zależnościach między innymi moduły CASA core i Pythona.

Jeżeli wersja modułu lofar/29388 nie jest już dostępna - przykładowo, z powodu zmiany wersji na nowszą - należy użyć polecenia

module spider lofar

w celu wyświetlenia aktualnie dostępnych wersji oprogramowania, a następnie stosownie zmodyfikować podaną wyżej ścieżkę polecenia module load.

Operacje na modułach

Operacje na modułach możliwe są tylko w środowisku obliczeniowym (nie na maszynach dostępowych - UI).

Uruchamianie (ładowanie) modułu. Pozwala na korzystanie z programów i bibliotek zainstalowanych w ramach modułu. W przeciwnym wypadku są one niedostępne.

module load nazwa_modułu

 Wyświetlanie listy załadowanych modułów:

...