Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel „Simulation status” umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji na temat aktualnie przeprowadzanych symulacji. Użytkownik uzyskuje informację na jakim etapie znajduje się zaimportowany przez niego model, tj. informowany jest czy model jest aktualnie rozwiązywany czy też oczekuje w kolejce na uruchomienie. Wyświetlana jest także informacja o  przybliżonym czasie zakończenia przeprowadzanej symulacji.

W celu uzyskania informacji nt. stanu prowadzonych obliczeń należy wybrać z lewej części bieżącego panelu okno … i następnie wskazać nazwę interesującego nas modelu. 

Panel „Create own model”

Panel „Create own model” umożliwia użytkownikowi utworzenie własnego modelu energetycznego w oparciu o dostępny w Platformie πESA model referencyjnego systemu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Użytkownik posiada możliwość zmiany jedynie wybranych parametrów techniczno – ekonomicznych referencyjnego modelu. Edytowanie poszczególnych parametrów odbywa się w kolejnych zakładkach aplikacji internetowej Platformy πESA. Po dokonaniu zmiany wybranych parametrów należy model zapisać, nadając mu dowolną  nazwę. Użytkownik może utworzyć nieskończenie wiele modeli. W celu utworzenia nowego modelu należy wprowadzić nazwę modelu w oknie „Name” a następnie wybrać przycisk „Create model”.

...

Panel „Prices of domestic fuels” umożliwia użytkownikowi zmianę cen paliw pochodzących z kraju. P.W celu dokonania zmiany należy wprowadzić odpowiednią wartość dla danego paliwa oraz roku a następnie wybrać przycisk „Update parameters”.  Ceny paliw wyrażane są w zł/GJ. 

...

Panel

...

Panel „Max. annual fuel imports”

...

Panel „Availability” znajdujący się w kategorii technologii istniejących „Existing power and CHP plants” umożliwia użytkownikowi zmianę wartości poziomu czasu pracy danej technologii. W przedstawionej tabeli ujęte są nazwy stosowanych w danym modelu technologii oraz lata dla których wprowadzane są wartości liczbowe odnoszące się do czasu pracy danej technologii w roku. W celu  dokonania zmiany dla danej technologii oraz roku należy wprowadzić żądaną wartość w odpowiedniej  komórce tabeli a następnie wybrać przycisk „Update parameters”. Wprowadzane wartości muszą się mieścić w zakresie od 0 do 1, gdzie 1 oznacza, że technologia może pracować przez cały rok tj. przez 8760 godzin.

Panel „Emissions

...

factors”

Panel „Emissions coefficients” factors” znajdujący się w kategorii technologii istniejących „Existing power and CHP plants” umożliwia użytkownikowi zmianę wartości wskaźników emisji dla danej technologii. W celu dokonania zmiany należy wprowadzić żądaną wartość w odpowiedniej komórce tabeli i następnie wybrać  „Update parameters”. Wskaźnik emisji wyrażany jest w kt/PJ (kt zanieczyszczenia na PJ paliwa). 

...

Panel „Availability” znajdujący się w kategorii nowych technologii „New power and CHP plants” umożliwia użytkownikowi zmianę wartości poziomu czasu pracy danej technologii. W celu dokonania zmiany wartości poziomu czasu pracy  należy wprowadzić wartość w podanej tabeli a następnie wybrać przycisk „Update parameters”. Wprowadzane wartości muszą się mieścić w zakresie od 0 do 1, gdzie 1 oznacza, że technologia może pracować przez cały rok tj. przez 8760 godzin w ciągu roku.

Panel „Emissions

...

factors”

Panel „Emissions coefficients” factors” znajdujący się w kategorii nowych technologii „New power and CHP plants” umożliwia użytkownikowi zmianę wartości wskaźników emisji dla danej technologii.  Zmiany wartości wskaźników emisji odbywa się poprzez  wprowadzenie wartość w tabeli a następnie wybrać przycisk „Update parameters”. Wskaźnik emisji wyrażany jest w kt/PJ.

...

W panelu „Annual demand for heat” użytkownik ma możliwość zmiany poziomu rocznego zapotrzebowania na ciepło. W celu dokonania zmiany należy wprowadzić wartość  a następnie wybrać przycisk „Update parameters”.Zapotrzebowanie na ciepło wyrażane jest w PJ.

Zakładka „User Constraints”

Zakładka „User Constraints” umożliwia użytkownikowi utworzenie własnych ograniczeń. Ograniczenia te są wprowadzane za pomocą tworzonych przez użytkownika scenariuszy energetycznych. Scenariusz taki może dotyczyć np.: prognozy cen uprawnień do emisji CO2, dostępności i zasobności wykorzystywanych paliw, limitów emisji CO2, maksymalnego lub minimalnego poziomu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, itp. Aby utworzyć nowy scenariusz należy wskazać odpowiedni panel z lewej części bieżącej zakładki i następnie postępować według zawartych tam wytycznych. Po utworzeniu danego scenariusza należy go zapisać, nadając mu właściwą dla niego nazwę. Użytkownik może utworzyć nieskończenie wiele scenariuszy energetycznych. Należy pamiętać aby tworzone scenariusze posiadały różne nazwy.

...

Panel „CO2 emission cap” umożliwia użytkownikowi wprowadzenie ograniczenia dotyczącego poziomu emisji CO2. Po wybraniu panelu „CO2 emission cap” pojawia się tabela, w której znajdują się limity emisji CO2 dla poszczególnych lat modelowanego horyzontu czasowego. Podane wartości wyrażone są w kt. Aby dokonać zmiany należy wprowadzić żądaną wartość dla danego roku a następnie wybrać przycisk „Update parameters”.  Podane wartości wyrażone są w kt. 

Panel „RES targets”

Panel „RES targets” pozwala użytkownikowi na wprowadzenie ograniczenia odnoszącego się do poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Po wybraniu panelu „RES targets” pojawia się tabela, w której użytkownik może wprowadzić minimalne lub maksymalne wartości dla produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dla poszczególnych lat modelowanego horyzontu czasowego. Podane wartości wyrażone są w %/100. Aby .  Aby dokonać zmiany należy wprowadzić żądaną wartość dla danego roku a następnie wybrać przycisk „Update parameters”. Podane wartości wyrażone są w %/100.

Panel „New capacity limit”

...

W zakładce tej dostępne są: panel dotyczący ustawień scenariuszowych dla danej symulacji – „Energy scenario”, panel dotyczący modułu obliczeniowego modelu POLYPHEMUS wykorzystywanego do modelowania jakości powietrza – „Air quality impact” oraz panel odnoszący się do modułu obliczeniowego modelu MAEH wykorzystywanego do oceny oddziaływania emisji zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzkie – „Human health impact” oraz panel wykorzystywany do uruchamiania symulacji – „Run simulation”.

...

Panel „Energy scenario”

Panel „Energy scenario” pozwala użytkownikowi na ustawienie założeń w przeprowadzanej przez niego symulacji. W panelu tym użytkownik ma możliwość między innymi wybrania i załączenia utworzonych uprzednio scenariuszy energetycznych, ustawienia horyzontu czasowego oraz podziału roku modelowania na mniejsze okresu czasowe tzw. Timeslice. Następnie po określeniu żądanych ustawień użytkownik ma możliwość uruchomienia symulacji modelu TIMES-VEDA oraz POLYPHEMUS.

...

W przypadku uruchomienia symulacji modelu POLYPHEMUS należy z lewej części panelu „Energy scenario” wybrać okno  – „Run POLYPHEMUS” a następnie postępować według przedstawionych tam poleceń.  Po wybraniu okna „Run POLYPHEMUS” pojawia się lista z parametrami ustawień symulacji. Aby dokonać zmiany w ustawieniach symulacji użytkownik powinien wskazać, które parametry mają zostać wybrane w uruchamianej symulacji a następnie wybrać przycisk „Run simulation”.

Panel „Air quality impact”

Panel „Air quality impact” pozwala użytkownikowi na ustawienie założeń symulacji odnoszących się do modułu obliczeniowego modelu POLYPHEMUS, który wykorzystywany jest modelowania jakości powietrza.

...