Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Dodanie szczegółowych informacji nt. zmiany hasła (na prośbę TW)

...

Z listy, należy wybrać opcję "Change a password", co skutkować będzie możliwością zmiany hasła, dzięki stosownemu formularzowi.

Formularz zmiany hasła składa się z 4 pól:

 1. W pierwszym polu widnieje nazwa użytkownika. Tego pola nie należy zmieniać.
 2. Do drugiego pola "Old password" należy wpisać aktualne hasło.
 3. Do trzeciego pola "New password" należy wpisać nowe hasło.
 4. Do czwartego pola "Confirm password" należy wpisać ponownie nowe hasło (takie same jakie zostało wpisane do trzeciego pola).

Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć myszką znak strzałki widniejący w polu "Confirm password" lub wcisnąć na klawiaturze klawisz "Enter".

Zmiana hasła powiedzie się, jedynie wtedy, kiedy nowe hasło będzie spełniać poniższe warunki:

 1. Długość hasła powinna wynosić minimum 6 znaków.
 2. W haśle nie może zawierać się nazwa użytkownika lub fragment nazwy użytkownika zawierający więcej niż 2 kolejne znaki nazwy użytkownika.
 3. Hasło powinno zawierać znaki z co najmniej trzech z poniższych czterech kategorii:
  1. Wielkie litery (A-Z)
  2. Małe litery (a-z)
  3. Cyfry (0-9)
  4. Znaki specjalne (np. !, $, #, %)

Przykłady (dla użytkownika o nazwie "test"):

 • Przykład dobrego hasła: uo$9edp1mz

(thumbs up) Hasło ma długość większą niż 6 znaków

(thumbs up) W haśle nie zawiera się nazwa użytkownika

(thumbs up) Hasło zawiera znaki z 3 wymaganych grup (małe litery, cyfry oraz znaki specjalne)

 • Przykład złego hasła: test12

(thumbs up) Hasło ma wystarczającą długość 6 znaków

(thumbs down) Hasło zawiera znaki z tylko 2 z wymaganych 3 grup (małe litery oraz cyfry)

(thumbs down) Hasło zawiera w sobie nazwę użytkownika

Info
titleProśba

Powyższy przykład dobrego hasła został zaprezentowany wyłącznie w celach edukacyjnych. Ze względów bezpieczeństwa, prosimy o nie korzystanie z tego hasła na swoim koncie użytkownika.

 

Zakończenie pracy

Po zakończonej pracy, użytkownik powinien wyłączyć aplikację Agilent GeneSpring GX, a następnie poprawnie wylogować się z usługi (sesji pulpitu zdalnego usługi GeneSpring). Aby prawidłowo rozłączyć sesję pulpitu zdalnego, należy:

...