Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zasoby mieszczące się na platformie opisane są metadanymi opartymi na technologiach Semantic Web. Silnik wyszukiwania Academic Geo Hub wykorzystuje model danych RDF. Aby wykorzystać efektywne wyszukiwanie, przejdź do zakładki " Wyszukiwarka SPARQL", a następnie sformułuj zapytanie zgodne ze składnią języka SPARQL( więcej o nim w kolejnym rozdziale). Przykładowe zapytanie powinno wyglądać jak poniżej:

PREFIX schemaorg:<http://schema.org/> 
PREFIX dbpedia-owl: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/>
PREFIX geosparql: <http://www.opengis.net/ont/geosparql#>
SELECT DISTINCT  ?ent ?plName ?mapName ?long ?lat ?geom ?g
WHERE {GRAPH ?g {
  {
    
    ?ent a schemaorg:Place;
           schemaorg:name ?plName;
           schemaorg:containedIn ?spatExt.
    ?map schemaorg:contentLocation ?spatExt;
         schemaorg:name ?mapName.
   ?spatExt geosparql:asWKT ?geom;
            schemaorg:geo ?centr.
    ?centr schemaorg:longitude ?long;
           schemaorg:latitude ?lat.
         
       
    FILTER(STR(?plName) = "Wrocław")
  }
}}

Wykonanie tego zapytania powinno zwrócić rezultat w postaci:

...