Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Dostęp do klastra w ośrodku obliczeniowym (np. REEF, ZEUS)
 2. Dostęp do UI w ośrodku obliczeniowym (np. Cyfronet, ICM, PCSS)
 3. Platforma dziedzinowa HEPGrid: Dostęp do archiwów danych HEP
 4. Platforma dziedzinowa HEPGrid: Dostęp z zapisem do lokalnego archiwum HEP PLGrid

...

 1. Utwórz proxy certyfikatu autoryzacji
  voms-proxy-init -voms atlas
 2. Wstaw środowisko narzędzi DQ2
  export ATLAS_LOCAL_ROOT_BASE=/cvmfs/atlas.cern.ch/repo/ATLASLocalRootBase
  source ${ATLAS_LOCAL_ROOT_BASE}/user/atlasLocalSetup.sh
  localSetupFAX
 3. Sprawdź, który ośrodek przechowuje poszukiwany zestaw danych
  dq2-ls -r "nazwa zestawu danych"
  Zdefiniuj STORAGEPREFIX zgodnie ze ścieżką dostępu serwera który chcesz używać
  CYFRONET: export STORAGEPREFIX=root://dpm.cyf-kr.edu.pl:1094
  PSNC: export STORAGEPREFIX=root://se.reef.man.poznan.pl:1094
  Dowolny ośrodek na świecie (serwer przekierowujący): export STORAGEPREFIX=root://atlas-xrd-eu.cern.ch:1094
 4. Otrzymanie listy ścieżek do plików z zestawu danych
  dq2-list-files -gp "nazwa zestawu danych"
 5. Przykład:
  export STORAGEPREFIX=root://dpm.cyf-kr.edu.pl:1094
  dq2-list-files -gp user.ivukotic.xrootd.cyfronet-lcg2

...

 1. Ustaw środowisko (jak wyżej)
 2. Zamień prefix srm:// na prefix root:// dla protokołu xrootd
  CYFRONET: root://dpm.cyf-kr.edu.pl:1094/PSNC: root://se.reef.man.poznan.pl:1094/
 3. Dla dowolnej ścieżki w/g protokołu srm, np otrzymanej przy pomocy narzędzia DQ2:
  dq2-ls -fp -L CYFRONET-LCG2_DATADISK user.ivukotic.xrootd.cyfronet-lcg2
 4. Przykład zamiany:
  srm://dpm.cyf-kr.edu.pl/dpm/cyf-kr.edu.pl/home/atlas/atlasdatadisk/rucio/user/ivukotic/9b/43/user.ivukotic.xrootd.cyfronet-lcg2-1M
  zamienić na ->
  root://dpm.cyf-kr.edu.pl:1094//dpm/cyf-kr.edu.pl/home/atlas/atlasdatadisk/rucio/user/ivukotic/9b/43/user.ivukotic.xrootd.cyfronet-lcg2-1M
  (uwaga na podwójny // po :1094)

...