Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Uwaga: Obliczenia w trybie graficznym prosimy prowadzić poprzez usługę pro-viz : Obliczenia w trybie graficznym: pro-vizna wszystkich klastrach ACK Cyfronet

Oprogramowanie ANSYS w trybie graficznym wspierane jest wyłącznie w ramach sesji pro-viz:

...