Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

We współpracy z naukowcami reprezentującymi wybrane dziedziny nauki, udostępniamy specjalne usługi i narzędzia, mające za zadanie usprawnić i zautomatyzować pracę badaczy. Zakres dziedzin, które objęte są rozszerzonym wsparciem opisany jest na stronie projektu PL-Grid PLUS. Poniżej prezentujemy opisy usług już wdrożonych. Lista ta jest na bieżąco rozszerzana.

Dodatkowo, zamieszczamy instrukcje krok-po-kroku uruchamiania wybranych pakietów oprogramowania naukowego, także spoza listy wspomnianej wcześniej.