Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

We wszystkich przykładach będziemy korzystać z przykładowego pliku wsadowego do programu Gaussian sample.com (celem obliczeń zdefiniowanych w tym pliku jest optymalizacja struktury i analiza częstotliwości drgań dla cząsteczki etanolu na poziomie B3LYP/6-31g).

Przykład 1 - uruchamianie zadania z pomocą interfejsu QCG Simple do aplikacji Gaussian

 

Do uruchamiania zadań wykorzystamy mechanizm klienta QCG. W celu skorzystania z klienta należy zalogować się na maszynę dostępową z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim. Aktualnie istnieje kilka interfejsów użytkownika (User Interface, UI) do infrastruktury. Dane dostępowe tych maszyn można znaleźć tutaj. W celu zalogowania się np. na UI w WCSS należy w terminalu wydać polecenie:

ssh plguser@ui.plgrid.wcss.wroc.pl

Nalezy wykorzystać swój login i hasło do portalu plgrid

O czym warto pamiętać

 

Dalsze informacje

...