Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Section


Column


Column


 

QCG-QoS-Access - Narzędzie QosCosGrid do rezerwacji zasobów obliczeniowych infrastruktury PL-Grid.

 

 
Table of Contents

Dostęp do narzędzia

...

Link do strony narzędzia "Vine Toolkit" będzie od tego momentu dostępny na liście w podzakładce "Moje narzędzia".

 


Proszę kliknąć link "Strona narzędzia" dla Vine  Toolkit.

...

Certyfikat proxy użytkownika jest konieczny do korzystania z usług warstw niższych od portalu. Jeżeli nie zostanie aktywowany, użytkownik ma dostęp tylko do ograniczonej funkcjonalności a w przypadku usługi QCG-QoS-Access wszystkie funkcjonalności wymagają aktywnego certyfikatu proxy użytkownika.

 


Ekran powitalny po aktywacji certyfikatu:

 


W kolejnym kroku należy przejść do docelowego portalu  usługi QCG-QoS-Access - w tym celu proszę kliknąć przycisk "Nowe Usługi QosCosGrid". Zostanie otwarta nowa strona:

 


Po wybraniu zakładki "QCG-QoS-Access" prezentowana jest strona z portletem/aplikacją "QosCosGrid Tools & Services" na której domyślną podzakładką jest "QCG-QoS-Access":

 


Praca z usługą QCG-QoS-Access

 


W widoku ogólnym prezentowana jest lista dokonanych rezerwacji.

Po kliknięciu na dowolny element listy w dolnym obszarze prezentowana jest informacja szczegółowa dotycząca wybranej rezerwacji:

 


Rezerwację o statusie "ACTIVE" lub "RESERVED" można odwołać naciskając przycisk "Cancel Selected Reservation".

...

Przycisk "Create Reservation" otwiera okno służące do zakładania nowych rezerwacji:

 

 


W celu założenia nowej rezerwacji w oknie "Create Reservation" należy podać następujące dane:

 • Okno czasowe rezerwacji ("Time Window") - to okres w którym rezerwacja ma zostać założona
 • Długość(czas) rezerwacji ("Reservation Duration") - to ilość godzin i minut jaką ma mieć żądana rezerwacja
 • Żądane zasoby dla rezerwacji ("Resources") - W liście rozwijanej "Cluster" należy wybrać na którym z zasobów ma zostać założona rezerwacja. Pozostawienie pustego pola oznacza, że system ma sam wybrać odpowiedni zasób. W polu "Reserve Slots/Nodes" należy podać liczbę slotów do zarezerwowania lub alternatywnie liczbę węzłów oraz liczbę slotów na każdym węźle do zarezerwowania.

 


Po wypełnieniu pól żądania rezerwacji należy wcisnąć przycisk "Create Reservation" w celu wysłania żądania do systemu lub "Cancel" żeby zamknąć okno bez wysyłania żądania.

...

 • identyfikator rezerwacji do której można zlecić zadania
 • czas początku i zakończenia rezerwacji
 • status rezerwacji (prawidłowo: "RESERVED" lub "ACTIVE")
 • sumaryczna liczba slotów na wszystkich zasobach
 • zasoby (nazwa klastra, liczba slotów, lokalny identyfikator rezerwacji, liczba węzłów("Nodes") oraz kolejno nazwy węzłów i liczba slotów na poszczególnych węzłach.

 


Kontakt

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonalności oraz problemy proszę zgłaszać w systemie Helpdesk na adres helpdesk@plgrid.pl.

 

 

 - https://helpdesk.plgrid.pl