Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Section
Table of Contents

Podstawowe informacje

 • Granty właściwe wymagają od Użytkownika zdefiniowania swoich potrzeb co do zasobów i przedstawienia ich z podziałem na poszczególne ośrodki obliczeniowe.

 • W ramach grantu właściwego można uzyskać więcej zasobów i bardziej różnorodnych niż w grancie pilotażowym.
 • Wniosek o grant właściwy składa kierownik zespołu (musi być to zespół naukowy)
 • Grant podlega negocjacji podczas wnioskowania. 
 • Zasoby w grancie negocjowane są przez zespół, który go założył. 
 • Grant wymaga przedstawienia motywacji.
 • Grant podlega rozliczeniu, w ramach którego należy składać publikacje powstałe z wykorzystaniem zasobów grantu.
 • Grant podlega renegocjacji.
 • Rozpatrzenie wniosku i przyznanie zasobów może zająć do 5 dni roboczych
 • Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian w alokacji zasobów (propozycji ze strony Administratora) do 30 dni, wniosek grantowy może zostać usunięty.


Warning

W celu wykonywania obliczeń na klastrach, oprócz posiadania grantu właściwego, należy wystąpić o usługę dostępową do danego klastra w zakładce usługi na stronie Portalu.


Warning

Zasoby dla grantów w ośrodku PCSS przyznawane są do końca roku 2022.

Granty dla podopiecznych pracowników naukowych

Granty dla doktorantów (oraz innych podopiecznych pracowników naukowych, którzy są zatrudnieni w jednostkach naukowych)

Osoby, które uzyskały stopnień magistra i chcą dalej korzystać z zasobów infrastruktury PLGrid w oparciu o afiliację podopiecznego pracownika jednostki naukowej (czyli osoby wnioskujące o przyznanie zasobów w związku z pisaniem doktoratu oraz osoby zatrudnione na uczelni, prowadzące badania, ale nieposiadające stopnia minimum doktora) proszone są, aby do swojego zespołu naukowego dodawały swojego opiekuna (wskazanego w afiliacji) z rolą kierownika zespołu.

Doktoranci proszeni są, aby nazwa ich grantu sugerowała związek pracą doktorską, np. poprzez dodanie "PhD" do nazwy grantu. 

Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie

Studentów piszących prace dyplomowe (różnego stopnia) prosimy, aby nie składali wniosków o granty właściwe (takie wnioski będą odrzucane), ale korzystali z grantów przeznaczonych na prace dyplomowe, założone przez swoich opiekunów.

Opiekunów studentów piszących prace dyplomowe/projekty studenckie prosimy o zakładanie dla swoich studentów osobnych (względem własnych badań naukowych) grantów przeznaczonych na dyplomowe obliczenia podopiecznych i pozostałe ich projekty. Grant taki nie wymaga szerszego uzasadnienia poza podaniem podstawowych informacji, m.in. kierunku studiów oraz tematów prac, które powstaną na jego podstawie. Opiekun powinien założyć jeden grant dla wszystkich swoich podopiecznych, zyskując tym samym łatwy dostęp do wiedzy na temat postępu prac swoich podopiecznych. Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie rozliczany jest powstałymi na jego podstawie pracami.

Szczegółowe informacje na temat grantu przeznaczonego na prace dyplomowe/projekty studenckie:

 • Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie jest odmianą grantu właściwego – dostęp do zasobów, proces wnioskowania i obsługi pozostaje taki sam, jak przy grancie właściwym.

 • Zaleca się, aby grant na potrzeby prac dyplomowych założony był na osobną grupę/zespół, odpowiadający aktualnej grupie seminaryjnej danego opiekuna. Zaleca się także aby nazwa grantu sugerowała, że jest to grant związany z powstaniem prac dyplomowych/projektów studenckich.
 • Granty na potrzeby prac dyplomowych/projektów studenckich wymaga od kierownika zespołu zdefiniowania potrzeb co do zasobów podopiecznych i przedstawienia ich z podziałem na poszczególne ośrodki obliczeniowe.
 • Wniosek o grant właściwy składa kierownik zespołu, który jest opiekunem naukowym grupy seminaryjnej.
 • Grant podlega negocjacji podczas wnioskowania. 
 • Zasoby w grancie negocjowane są przez zespół, który go założył. 
 • Grant nie wymaga przedstawienia motywacji. Prosimy o przedstawienie nazwy seminarium, kierunku studiów, liczby uczestników oraz tematów prac, które mają powstać.
 • Grant podlega rozliczeniu, w ramach którego należy składać prace naukowe powstałe z wykorzystaniem zasobów grantu.
 • Grant podlega renegocjacji
 • Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje alokacji zasobów do 30 dni, wniosek grantowy zostanie usunięty.


Wnioskowanie o Grant PLGrid

Proces wnioskowania o grant należy rozpocząć w przestrzeni Granty w Portalu.

Kliknij Nowy Grant w lewym menu, następnie kafelek Grant właściwy PLGrid.


Następnie wybierz jedną z proponowanych konfiguracji, lub stwórz własną.

Jeżeli Twój nowy grant będzie kontynuacją poprzedniego, skorzystaj z przełącznika i wybierz grant z listy rozwijanej.

Wypełnij podstawowe informacje na temat grantu.

 • Tytuł (zwięzły, najczęściej jednozdaniowy, opis tematyki badań zawierający sprecyzowane cechy badanego zjawiska)
 • Unikalny identyfikator (ID)
 • Identyfikator zespołu, wybierany z listy istniejących
 • Afiliację wnioskodawcy

a następnie użyj przycisku Zapisz i kontynuuj, aby przejść do kolejnego widoku wyboru parametrów.

W następnym kroku wybierz  (używając przycisków ze znakiem "+")  zasoby, z których planujesz skorzystać.

 • CPU: czas obliczeń (edytowalny)
 • CPU: czas wykonywania zadania (edytowalny)
 • GPU: czas obliczeń na kartach GPU (edytowalny)
 • STORAGE (przestrzeń danych do wykorzystania)

Uzupełnij odpowiednie pola i Stwórz alokację.

Po stworzeniu alokacji Przejdź dalej i wypełnij Szczegóły grantu.

W następnym kroku możesz dodać powiązane projekty badawcze. Jeżeli realizacja grantu nie jest z nimi powiązana, zaznacz odpowiedni checkbox i Przejdź dalej.

Teraz określ Deklaracje publikacji jakie (jak przewidujesz) powstaną z użyciem Infrastruktury PLGrid.

Jeżeli wniosek jest poprawnie uzupełniony, w lewym menu przy każdej sekcji będzie widoczna parafka.

W ostatnim kroku: Podsumowanie grantu zaznacz wymagane pola i Wyślij wniosek.

Po wysłaniu wniosek trafi do Operatora, który sprawdzi jego poprawność i przekaże Administratorowi do dalszej obsługi.

Gdy wniosek zostanie zweryfikowany, a zasoby przyznane, Status grantu zmieni się na Aktywny.