Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Granty podlegają renegocjacji przez kierowników zespołu - ich zasoby (zaakceptowane przez użytkownika Użytkownika po złożeniu oferty) można zwiększyć lub zmniejszyć na uzasadniony wniosek Użytkownika.

...