Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

trzeba będzie również podać nazwę poprzez którą dane będą dostępnekatalogu pod którą wybrany dysk będzie widoczny na pulpicie:

ostatnim krokiem konfiguracji jest kliknięcie przycisku "Connect" - dysk zostanie połączony:

...