Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Zaloguj się na maszynę dostępową (User Unterface - UI):

  ssh -X plglogin@ui.cyfronet.pl
 2. Wejdź do wybranego katalogu np. domowego lub zespołu i pobierz przykładowy zestaw plików tracy-solaris.tgz, np.

  cp $PLG_GROUPS_STORAGE/plggtracy/samples/tracy-solaris.tgz ./
 3. Rozpakuj pobrany plik:

  tar -zxvf tracy-solaris.tgz

   


 4. Dostosuj do swoich wymagań (np. podaj identyfikator grantu, czas obliczeń walltime, liczbę węzłów i procesów, nazwy i lokalizacje plików wejściowych) plik config.sh
 5. Dostosuj do swoich wymagań lub podmień plik solaris-cod.cc
 6. W zależności od potrzeb można również edytować/podmieniać inne pliki potrzebne do wykonania zadania:
  1. local_job_submit.sh - określa on sposób zlecania zadania, wymaga znajomości składni bash
  2. solaris-cod.cc - kod wykonujący obliczenia
  3. solaris-ring.lat - opis struktury symulowanego synchrotronu
  4. Makefile - parametry kompilacji
 7. Zleć zadania:

  ./local_job_submit.sh

   


 8. Po poprawnym wykonaniu z domyślnymi ustawieniami nazw plików, w katalogu bieżącym powinny pojawić się plik solaris-cod.out zawierający wyniki obliczenia orbity elektronów w synchrotronie.

...

Anchor
Tracy_keystore
Tracy_keystore
Przygotowanie keystore dla usługi Tracy


 

 1. Zaloguj się na ui.grid.cyfronet.pl i wgraj tam swój certyfikat w formacie P12
 2. Skonwertuj go następująco:
  [plglogin@zeus ~]$ keytool -importkeystore -srcstoretype pkcs12 -srckeystore plglogin.p12 -deststoretype jks -destkeystore plguser.jks
  Enter destination keystore password: [**(moje hasło do p12)**]
  Re-enter new password: [**(moje hasełko do p12)**]
  Enter source keystore password: [**(moje hasełko do p12)**]
  Entry for alias main successfully imported. Import command completed: 1 entries successfully imported, 0 entries failed or cancelled
  [plglogin@zeus ~]$
 3. Skopiuj plik plguser.jks na swój komputer i rozpakuj URC, np. w wersji 7.0.1.
 4. Uruchom URC.
 5. W oknie które się pojawi w "Credentials" wskaż na lokalizację pliku plguser.jks i wpisz [**(moje hasło do p12)**]. Identycznie zrób w zakładce Truststore. Zatwierdź.
 6. Pojawi się okno URC. Kliknij "Workbench".
 7. Skonfiguruj URC.
  W menu: Window -> Download client configuration. Pojawia się okno, w którym wpisz (ze strony https://docs.plgrid.pl/display/PLGDoc/UNICORE+Rich+Client): 
  1. adres: https://unicore.grid.icm.edu.pl:8443/ccm/plgrid-profile-icm.xml
  2. fingerprint: 5A:CF:15:B6:16:24:0E:0F:32:A7:E9:EC:C4:73:1A:C4:96:CA:6F:F6
  3. opcjonalnie Backup
 8. Kliknij OK i otrzymasz dostęp do wszystkich ośrodków poprzez UNICORE w okienku "Grid Browser".

Gdzie szukać dalszych informacji?

Pomoc można uzyskać pisząc na adres helpdesk@plgrid.plzgłaszając problem w systemie Helpdesk: https://helpdesk.plgrid.pl/

Opis Tracy można znaleć tutaj: Tracy-user_manual.pdf