Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Krótki opis usługi

Usługa słuch SŁUCH umożliwia oszacowanie skutków słuchowych wywołanych na skutek zadanych warunków ekspozycji. Umożliwia przybliżenie aspektów zdrowotnych zawiązanych z oddziaływaniem hałasu na słuch. Jest to szczególnie aktualne zagadnienie , ze względu na dynamiczny wzrost „konsumpcji” rozrywki, w szczególności z użyciem dostępnych powszechnie przenośnych odtwarzaczy dźwięku. Do realizacji tego celu wykorzystano nowatorskie metody obliczeniowe (tzw. dozymetria psychoakustycznadozymetrię psychoakustyczną). Podstawową funkcją z tym związaną jest szacowanie skutków słuchowych, jakie wywołuje ekspozycja na hałas. Dzięki temu możliwe jest określanie charakteru czasowego przesunięcia progu słyszenia (ang. Temporary Threshold Shift, TTS) dla danego rodzaju hałasu i w konsekwencji - dokładne określanie stopnia zagrożeń słuchowych dla zadanych warunków akustycznych.

Usługa jest przeznaczona dla użytkowników została udostępniona w ramach gridu dziedzinowego Akustyka.

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Po założeniu konta w portalu PL-Grid konieczna jest aktywacja usługi SŁUCH w portalu. W tym celu należy:

 1. Zalogować zalogować się w do portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl).
 2. Przejść do zakładki "Moje konto".
 3. Po prawej stronie ekranu, w sekcji "Katalog Usług", odnaleźć grupę "Platforma dziedzinowa: Akustyka" (w razie potrzeby kliknąć "rozwiń").
 4. Następnie w kolumnie "Status" przy usłudze SŁUCH kliknąć odnośnik "Aplikuj o usługę".
  Status powinien zmienić się na "Zgłoszono wniosek". 
  Po włączeniu usługi, zostanie przesłane powiadomienie na adres e-mail.

...

 1. ,
 2. wybrać zakładkę "KATALOG APLIKACJI I USŁUG",
 3. upewnić się, że jesteś zalogowany (status widoczny w prawym górnym rogu strony),
 4. jeśli na stronie "Katalog Aplikacji i Usług" w prawym górnym rogu jest widoczny status "Zaloguj" to należy w niego kliknąć,
 5. wyszukać usługę "Słuch", następnie kliknąć w link "Aplikuj"

Do poprwnego działania usługi Słuch konieczna jest aktywacja następujących usług:
- "Lokalny dostęp do klastrów TASK",
- "Globalny dostęp QosCosGrid"
- upewnić się, że na liście grantów użytkownika (zakładka Granty w portalu PL-Grid) istnieje chociaż jeden grant o statusie "aktywny" dla centrum obliczeniowego TASK w Gdańsku.

Zasada działania usługi SŁUCH

...

Nr Sc.

Wymagane dane

Opis funkcjonalności danej usługi

1

Monofoniczne próbki hałasu w formacie wav/raw. Częstotliwość próbkowania 48 kHz, rozdzielczość bitowa: 16 bit.

W tym scenariuszu użytkownik powinien dostarczyć nagranie hałasu, który ma zostać poddany analizie wraz z informacją o warunkach ekspozycji. Usługa Słuch umożliwia przeprowadzenie obliczeń wpływu hałasu na słuch w oparciu o zadane próbki hałasu i parametry ekspozycji. Wyniki obliczeń wpływu hałasu na słuch są zapisywane w interwałach 1 minutowych i obejmują zarówno fazę ekspozycji jak i czas po zakończeniu narażenia na hałas. Analiza tego rodzaju umożliwia poznanie szczegółowego przebiegu zmian czasowego przesunięcia progu słyszenia w fazie ekspozycji i powrotu słuchu do stanu sprzed narażenia na hałas. W tym scenariuszu obliczeniowym pełna funkcjonalność Psychoakustycznego Dozymetru Hałasowego jest dostępna.

2

Parametry ekspozycji: poziom wyrażony w dBA, czas ekspozycji w minutach oraz próbka hałasu w formacie jak w scenariuszu 1.

To jest typowy scenariusz użycia usługi słuch. Użytkownik definiuje parametry ekspozycji hałasu takiej jak: poziom hałasu w dBA oraz czas ekspozycji w minutach. Dodatkowo wymagane jest przesłanie krótkiego pliku audio analizowanego hałasu. W oparciu o dostarczony plik audio obliczane jest uśrednione widmo hałasu za pomocą algorytmu FFT (długość okna analizy FFT wynosi 4096 próbek). Następnie wyznaczone widmo hałasu jest korygowane zgodnie z charakterystyką A oraz wyznaczany jest poziom równoważny skorygowanego widma hałasu. Następnie skorygowane widmo hałasu jest skalowane w taki sposób, by energia sygnału odpowiadała zadanej przez użytkownika wartości ekspozycji. Po zakończeniu wstępnej fazy analizy następuje zasadnicza część symulacji w trakcie której wyznaczany jest wpływ hałasu na słuch dla zadanych warunków ekspozycji. Wyniki symulacji przedstawiają prognozowaną zmianę czasowego przesunięcia progu słyszenia wywołanego przez hałas o zadanym widmie oraz określonym poziomie i czasie trwania ekspozycji.

3

Macierz poziomów immisji hałasu w pasmach 1/3 oktawy

W tym scenariuszu usługa słuch może być użyta do obliczenia efektów słuchowych które mogą wystąpić na zadanym obszarze (np. podczas koncertu plenerowego). Dane wejściowe powinny być przedstawione w formie macierzy zawierającej poziomy hałasu w pasmach o szerokości 1/3 oktawy. W wyniku przeprowadzenia obliczeń możliwe jest uzyskanie dwóch typów wyników: maksymalny poziom TTS lub pełna charakterystyka TTS dla danego punktu.

4

Dane wymagane dla usługi Mapa Hałasu

W tym scenariuszu usługa słuch może być użyta wraz z usługą Mapy Hałasu. Usługi te działają kaskadowo. W pierwszej fazie wyznaczane są wartości poziomów hałasu a następnie uruchamiana jest usługa słuch, która w oparciu o wyniku usługi Mapy Hałasu wyznacza maksymalne wartości TTS dla poszczególnych punktów analizy.

 

 

1. Parametry usługi Słuch dla scenariusza 1

pdh parametr_1 parametr_2 parametr_3

...

cr_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach krytycznych słuchu.

2. Parametry usługi Słuch dla scenariusza 2

pdh parametr_1 parametr_2 parametr_3 parametr_4 parametr_5

...

cr_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach krytycznych słuchu.

Scenariusz 3

Scenariusz 3 został omówiony w rozdziale: Zaawansowane użycie.

 

...

Pierwsze kroki

Zlecanie obliczeń za pomocą klienta QCG

...

Jeżeli nie zostało to zrobione wcześniej, przed pierwszym uruchomieniem należy skonfigurować system QCG (Maszyny dostępowe QCG). Wykonanie zadania obliczeniowego składa się z następujących czynnościAby wykonać zadanie obliczeniowe należy:

 1. Zalogować się na węzeł dostępowy QCG:

  ssh login@qcg.man.poznan.pl

  W przypadku systemu Windows użyć np. programu PuTTY (opis w sekcji Logowanie).

 2. Skopiować skrypt uruchomieniowy wraz z danymi wejściowymi do katalogu domowego

  cp /home/plgrid-groups/plggsluch/samples/testSluch.tar.gz .

 3. Rozpakować archiwum

  tar xzfv testSluch.tar.gz
  cd testSluch

   

 4. Dostosować, w zależności od potrzeb, dane wejściowe: nazwa własnego grantu obliczeniowego – w pliku plikach pdh-test-01-TASK.qcg, pdh-test-02-TASK.qcg, pdh-test-03-TASK.qcg
  #QCG grant=Nazwa_grantu

 5. Zlecić zadanie obliczeniowe

  Dla każdego scenariusza przygotowano skrypt do uruchomienia zadania obliczeniowego. Uruchomienie obliczeń dla scenariusza 1:

  qcg-sub ./pdh-test-01-TASK-01.qcg

  dla scenariusza 2:

  qcg-sub ./pdh-test-02-TASK-02.qcg

  dla scenariusza 3:

  qcg-sub ./pdh-test-03-TASK-03.qcg
   
 6. Po poprawnym wykonaniu każdego zadania, w katalogu Outputs pojawią się odpowiednie pliki wynikowe.

W celu załadowania własnych plików dźwiękowych dla scenariusza 1 i 2, należy skorzystać z narzędzi typu WinSCP. Więcej szczegółów w podręczniku użytkownika Sposoby dostępu i przesyłania danych lub Pliki i dane.

Zaawansowane użycie

Usługa SŁUCH może być wykorzystana do wyznaczenia maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla wielu punktów obserwacji. Ma to miejsce w przypadku, gdy dysponujemy szczegółowymi danymi o poziomie hałasu dla wielu punktów obserwacji. W praktyce zadanie takie jest to realizowane zgodnie z 3 scenariuszem wykorzystania usługi. Użytkownik, dysponując zbiorem danych (pozyskanym za pomocą usługi Mapy Hałasu lub przygotowanym w inny sposób), może przeprowadzić obliczenia w następujący sposób:

...

parametr 1wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 3)
parametr 2nazwa pliku wejściowego zawierającego informacje o poziomie hałasu w pasmach tercjowych (od 25 Hz do 12500 Hz) - dane_testowe.result
parametr 3nazwa pliku wyjściowego - wynik_testowy
parametr 4możliwość wypisania szczegółowych wyników przesunięcia progu słyszenia dla poszczególnych pasm krytycznych słuchu, ; jeśli procedura ma zostać wyłączona, to należy podać 0, w przeciwnym razie należy podać wartość 1
parametr 5możliwość obliczenia wartości maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla danego punku obliczeniowego

...

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości można kontaktować się z administratorami usług gridu dziedzinowego Akustyka D1, poprzez system pomocy projektu PL-Grid (https://helpdesk.plgrid.pl, kolejka "Akustyka”) lub e-mailem na adres: akustyka@helpdesk.plgrid.pl.