Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info

Poniższy szablon należy skopiować dla każdej nowej wdrażanej usługi (Menu: Tools po prawej stronie, potem Copy) i odpowiednio uzupełnić.

 • Układ należy zachować (z dopuszczeniem minimalnych modyfikacji).
 • Opis nie powinien przekraczać 10 stron przeciętnego ekranu laptopa.
 • W razie potrzeby należy założyć podstrony (na końcu z rozdziałem "Co dalej?" i odnośnikiem do kolejnego rozdziału dokumentacji).
 • Język opisu - polski. W sytuacji, gdy zasadnicza dokumentacja usługi ma być po angielsku, w tym rozdziale powinny znaleźć się podstawowe informacje pozwalające zorientować się w zaletach usługi i zgrubnie w wymaganych krokach do jej uruchomienia.
 • Uprawnienia do odczytu strony (Tools/Restrictions) powinny być ustawione na "Confluence-users" w trakcie pisania dokumentacji, inaczej będzie widoczna od razu dla osób niezalogowanych.
 • Pytania dotyczące systemu dokumentacji: Hubert Siejkowski,
 • Pytania dotyczące Podręcznika Użytkownika: Maciej Filocha.

...

Wstawianie odnośników do innych stron podręcznika

Przy wstawianiu linków do stron wewnętrznych Podręcznika użytkownika (np. certyfikat="Aplikowanie, rejestracja i użycie certyfikatu"' założenie konta="Zakładanie konta w portalu"; Pomoc="Gdzie szukać pomocy") należy w trybie edycji strony:

 • wpisać tekst, pod który będzie podpięty link
 • zaznaczyć tekst
 • wstawić link (Ctrl+K lub ikona Link na pasku narzędzi)
 • wybrać opcję Search z lewej strony okna Insert Link
 • w pasku po prawej wpisać tytuł strony (lub zacząć wpisywać tytuł i wybrać właściwą stronę z pojawiających się podpowiedzi)
 • zatwierdzić wybraną stronę opcją Insert w prawym dolnym rogu

Efekt powyższego opisu można zobaczyć klikając lewym klawiszem myszki (w trybie edycji strony) na dowolny link w tym oknie informacji. Pojawi się pole, w którym do wyboru będzie opcja Edit, którą klikamy. Pojawi się okno Edit link, z aktywnym polem Search i nazwą strony wewnętrznej podręcznika.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Linki zewnętrzne np. do strony PL-Grid wstawiamy w oknie Insert Link (Ctrl+K) w opcji Web Link.

Info
Pomoc w pisaniu stron w Confluence: https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Using+the+Editor

 

Krótki opis usługi

Usługa słuch SŁUCH umożliwia oszacowanie skutków słuchowych wywołanych na skutek zadanych warunków ekspozycji. Umożliwia przybliżenie aspektów zdrowotnych zawiązanych z oddziaływaniem hałasu na słuch. Jest to szczególnie aktualne zagadnienie , ze względu na dynamiczny wzrost „konsumcji” „konsumpcji” rozrywki, w szczególności z użyciem dostępnych powszechnie przenośnych odtwarzaczy dźwięku. Do realizacji tego celu wykorzystano nowatorskie metody obliczeniowe (tzw. dozymetria psychoakustycznadozymetrię psychoakustyczną). Podstawową funkcją z tym związaną jest szacowanie skutków słuchowych, jakie wywołuje ekspozycja na hałas. Dzięki temu możliwe jest określanie charakteru czasowego przesunięcia progu słyszenia (ang. Temporary Threshold Shift, TTS) dla danego rodzaju hałasu i w konsekwencji - dokładne określanie stopnia zagrożeń słuchowych dla zadanych warunków akustycznych.

Usługa jest przeznaczona dla użytkowników została udostępniona w ramach gridu dziedzinowego Akustyka.

Aktywowanie usługi

Co należy aktywować, aby móc skorzystać z usługi? (Założenie konta, certyfikat, grant?, aktywacja konkretnych usług w portalu). Należy pamiętać o istnieniu rozdziałów ogólnych podręcznika, do których warto się odwołać.

Po założeniu konta w portalu PL-Grid konieczna jest aktywacja usługi SŁUCH w portalu. W tym celu należy:

 1. Zalogować zalogować się w do portalu PL-Grid (https://portal.plgrid.pl).
 2. Przejść do zakładki "Moje konto".
 3. Po prawej stronie ekranu, w sekcji "Katalog Usług", odnaleźć grupę "Platforma dziedzinowa: Akustyka" (w razie potrzeby kliknąć "rozwiń").
 4. Następnie w kolumnie "Status" przy usłudze SŁUCH kliknąć odnośnik "Aplikuj o usługę".
  Status powinien zmienić się na "Zgłoszono wniosek". 
  Po włączeniu usługi, zostanie przesłane powiadomienie na adres e-mail.

...

 1. ,
 2. wybrać zakładkę "KATALOG APLIKACJI I USŁUG",
 3. upewnić się, że jesteś zalogowany (status widoczny w prawym górnym rogu strony),
 4. jeśli na stronie "Katalog Aplikacji i Usług" w prawym górnym rogu jest widoczny status "Zaloguj" to należy w niego kliknąć,
 5. wyszukać usługę "Słuch", następnie kliknąć w link "Aplikuj"

Do poprwnego działania usługi Słuch konieczna jest aktywacja następujących usług:
- "Lokalny dostęp do klastrów TASK",
- "Globalny dostęp QosCosGrid"
- upewnić się, że na liście grantów użytkownika (zakładka Granty w portalu PL-Grid) istnieje chociaż jeden grant o statusie "aktywny" dla centrum obliczeniowego TASK w Gdańsku.

Zasada działania usługi SŁUCH

Konstrukcja dozymetru jest oparta na wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu psychoakustycznego słuchu oraz na wynikach badań nad wpływem hałasu na słuch, przeprowadzonych z udziałem grupy ochotników.  Na rys. 1 przedstawiono ogólny schemat psychoakustycznego dozymetru hałasowego. Jego działanie opiera się na prowadzeniu analizy odpowiedzi błony podstawnej na hałas w pasmach krytycznych słuchu. W pierwszym kroku wyznaczane jest widmo mocy sygnału za pomocą szybkiej transformaty Fouriera (blok 2). Następnie w bloku 3 jest ono korygowane funkcją przejścia z ucha zewnętrznego do wewnętrznego. W kroku 4 poszczególne współczynniki widmowe są grupowane w pasma krytyczne, w oparciu o skalę barkową. Następnie wyznaczany jest poziom sygnału w poszczególnych pasmach krytycznych. Wynik ten stanowi pobudzenie błony podstawnej. Jej odpowiedź jest wyznaczana przez przemnożenie poziomów chwilowej wartości pobudzenia z charakterystykami filtrów słuchowych dla poszczególnych pasm krytycznych. Uzyskana wartość wychylenia błony podstawnej jest następnie uśredniana wykładniczo. Działanie to odzwierciedla bezwładność procesów zachodzących w uchu wewnętrznym. Uśrednione wartości są następnie wykorzystywane do wyznaczenia asymptotycznego przesunięcia progu słyszenia (ang. Asymptotic Threshold Shift, ATS). Blok ATS składa się z trzech części (blok 5, 6, 7). W kolejnym kroku chwilowe wartości ATS są podawane na blok 5, odzwierciedlający mechanizm refleksu akustycznego. Zastosowana implementacja polega na lokalnym uśrednianiu poziomu ATS zgodnie z czasem trwania efektu refleksu akustycznego. W praktyce oznacza to chwilowe podtrzymanie poziomu ATS (uśrednianie lokalne), szczególnie w przypadku gwałtownej zmiany poziomu ATS. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku pojawienia się w sygnale nagłych zmian poziomu dźwięku (pojawienie się impulsu). W ten sposób przetworzone wartości ATS podlegają ostatecznie uśrednieniu eksponencjalnemu (blok 6), które odzwierciedla proces czasowego przesunięcia progu słyszenia (uśrednianie globalne). Blok 7 jest aktywowany w momencie zakończenia ekspozycji, gdy poziom hałasu nie wywołuje już efektu TTS. Blok ten odzwierciedla zmiany zanikania procesu TTS na skutek mechanicznego nadwyrężenia delikatnych struktur ślimaka. Blok ten jest aktywowany poziomem TTS istniejącym w momencie zakończenia ekspozycji.

...

Rys. 2. Schemat działania usługi Słuch

Scenariusze użycia usługi SŁUCH

Użytkownik może zastosować usługę SŁUCH na różne sposoby. Możliwe scenariusze użycia usługi Słuch zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Scenariusze użycia usługi Słuch.

Nr Sc.

Wmagane Wymagane dane

Opis funkcjonalności danej usługi

1

Monofoniczne próbki hałasu w formacie wav/raw. Częstotliwość próbkowania 48 kHz, rozdzielczość bitowa: 16 bit.

W tym scenariuszu użytkownik powinien dostarczyć nagranie hałasu, który ma zostać poddany analizie wraz z informacją o warunkach ekspozycji. Usługa Słuch umożliwia przeprowadzenie obliczeń wpływu hałasu na słuch w oparciu o zadane próbki hałasu i parametry ekspozycji. Wyniki obliczeń wpływu hałasu na słuch są zapisywane w interwałach 1 minutowych i obejmują zarówno fazę ekspozycji jak i czas po zakończeniu narażenia na hałas. Analiza tego rodzaju umożliwia poznanie szczegółowego przebiegu zmian czasowego przesunięcia progu słyszenia w fazie ekspozycji i powrotu słuchu do stanu sprzed narażenia na hałas. W tym scenariuszu obliczeniowym pełna funkcjonalność Psychoakustycznego Dozymetru Hałasowego jest dostępna.

2

Parametry ekspozycji: poziom wyrażony w dBA, czas ekspozycji w minutach oraz próbka hałasu w formacie jak w scenariuszu 1.

To jest typowy scenariusz użycia usługi słuch. Użytkownik definiuje parametry ekspozycji hałasu takiej jak: poziom hałasu w dBA oraz czas ekspozycji w minutach. Dodatkowo wymagane jest przesłanie krótkiego pliku audio analizowanego hałasu. W oparciu o dostarczony plik audio obliczane jest uśrednione widmo hałasu za pomocą algorytmu FFT (długość okna analizy FFT wynosi 4096 próbek). Następnie wyznaczone widmo hałasu jest korygowane zgodnie z charakterystyką A oraz wyznaczany jest poziom równoważny skorygowanego widma hałasu. Następnie skorygowane widmo hałasu jest skalowane w taki sposób, by energia sygnału odpowiadała zadanej przez użytkownika wartości ekspozycji. Po zakończeniu wstępnej fazy analizy następuje zasadnicza część symulacji w trakcie której wyznaczany jest wpływ hałasu na słuch dla zadanych warunków ekspozycji. Wyniki symulacji przedstawiają prognozowaną zmianę czasowego przesunięcia progu słyszenia wywołanego przez hałas o zadanym widmie oraz określonym poziomie i czasie trwania ekspozycji.

3

Macierz poziomów immisji hałasu w pasmach 1/3 oktawy

W tym scenariuszu usługa słuch może być użyta do obliczenia efektów słuchowych które mogą wystąpić na zadanym obszarze (np. podczas koncertu plenerowego). Dane wejściowe powinny być przedstawione w formie macierzy zawierającej poziomy hałasu w pasmach o szerokości 1/3 oktawy. W wyniku przeprowadzenia obliczeń możliwe jest uzyskanie dwóch typów wyników: maksymalny poziom TTS lub pełna charakterystyka TTS dla danego punktu.

4

Dane wymagane dla usługi Mapa Hałasu

W tym scenariuszu usługa słuch może być użyta wraz z usługą Mapy Hałasu. Usługi te działają kaskadowo. W pierwszej fazie wyznaczane są wartości poziomów hałasu a następnie uruchamiana jest usługa słuch, która w oparciu o wyniku usługi Mapy Hałasu wyznacza maksymalne wartości TTS dla poszczególnych punktów analizy.

Pierwsze kroki

Przykładowe użycie usługi SŁUCH:

1.

...

Parametry usługi

...

Słuch dla scenariusza 1

pdh parametr_1 parametr_2 parametr_3

Przykład:

pdh 1 szum_rozowy.

...

wav wynik
parametr_1

...

wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 1)
parametr_2

...

szum_rozowy.wav – nazwa pliku *.wav, na podstawie którego zostaną przeprowadzone obliczenia wpływu hałasu na słuch.

Parametry pliku *.wav (częstotliwość próbkowania: 48000, mono, 16 bit)

parametr_3

...

 Identyfikator wyniku, w tym przypadku "wynik".

Po wykonaniu obliczeń stworzone zostaną dwa pliku pliki XML:

aud_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach oktawowych,

cr_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach krytycznych słuchu.

2.

...

Parametry usługi

...

Słuch dla scenariusza 2

pdh parametr_1 parametr_2 parametr_3 parametr_4 parametr_5

Przykład:

pdh 2 szum_bialy.wav wynik 30 94
parametr_1

...

wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 2)
parametr_2

...

plik.wav – nazwa pliku *.wav. Dla podanego pliku zostanie obliczony średni rozkład energii akustycznej w dziedzinie częstotliwości z rozdzielczością 11 Hz.

Parametry pliku *.wav (częstotliwość próbkowania: 48000, mono, 16 bit)

parametr_3

...

 Identyfikator wyniku, w tym przypadku "wynik"

...

Pozostałe parametry:

parametr_4

...

czas analizy wyrażony w minutach, np. 30,
parametr_5

...

poziom ekspozycji wyrażony w dBA, np. 94.

 

W wyniku działania usługi stworzone zostaną następujące pliki wyjściowe:

...

cr_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach krytycznych słuchu.

Scenariusz 3

Scenariusz 3 został omówiony w rozdziale: Zaawansowane użycie.

 Pierwsze kroki

Zlecanie obliczeń za pomocą klienta QCG

W celu przeprowadzenia obliczeń z użyciem usługi SŁUCH należy skorzystać z klienta QCG i postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Klient QCG

Jeżeli nie zostało to zrobione wcześniej, przed pierwszym uruchomieniem należy skonfigurować system QCG (Maszyny dostępowe QCG). Wykonanie zadania obliczeniowego składa się z następujących czynnościAby wykonać zadanie obliczeniowe należy:

 1. Zalogować się na węzeł dostępowy QCG:

  ssh login@qcg.man.poznan.pl

  W przypadku systemu Windows użyć np. programu PuTTY (opis w sekcji Logowanie).

 2. Skopiować skrypt uruchomieniowy wraz z danymi wejściowymi do katalogu domowego

  cp /home/plgrid-groups/plggsluch/samples/testSluch.tar.gz .

 3. Rozpakować archiwum

  tar xzfv testSluch.tar.gz
  cd testSluch

   

 4. Dostosować, w zależności od potrzeb, dane wejściowe:

  nazwę

  nazwa własnego grantu obliczeniowego – w

  pliku mapy

  plikach pdh-test-01-TASK.qcg, pdh-test-02-TASK.qcg, pdh-test-03-TASK.qcg
  #QCG grant=Nazwa_grantu

  ,
 5. obszar i rozdzielczość mapy – w pliku Test-grid.cfg,

 6. parametry modelu – w pliku Test-config.cfg,

 7. zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe i czas obliczeń – w pliku mapy-test-TASK.qcg,
  w wierszu 3 podaje się zapotrzebowanie na liczbę procesorów wykorzystywanych do obliczeń, z dokładnością do pojedynczych rdzeni w postaci liczba_procesorów:liczba_rdzeni np. dla 24 wpisać 2:12 (szczegółowe informacje odnośnie zasobów obliczeniowych dostępne są na stronie internetowej),
  w wierszu 4 podaje się maksymalny przewidywany czas trwania obliczeń

  Zlecić zadanie obliczeniowe

 8. Zlecić zadanie obliczeniowe

  Dla każdego scenariusza przygotowano skrypt do uruchomienia zadania obliczeniowego. Uruchomienie obliczeń dla scenariusza 1:

  qcg-sub ./pdh-test-01-TASK.qcg

  dla scenariusza 2:

  qcg-sub ./pdh-test-02-TASK.qcg

  dla scenariusza 3:

  qcg-sub ./sluchpdh-test-03-TASK.qcg
   
 9. Po poprawnym wykonaniu każdego zadania, w katalogu Outputs pojawią się odpowiednie pliki wynikowe.

W celu załadowania własnych plików dźwiękowych dla scenariusza 1 i 2, należy skorzystać z narzędzi typu WinSCP. Więcej szczegółów w podręczniku użytkownika Sposoby dostępu i przesyłania danych lub Pliki i dane.

Zaawansowane użycie

Usługa SŁUCH może być wykorzystana do wyznaczenia maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla wielu punktów obserwacji. Ma to miejsce w przypadku, gdy dysponujemy szczegółowymi danymi o poziomie hałasu dla wielu punktów obserwacji. W praktyce zadanie takie jest to realizowane zgodnie z 3 scenariuszem wykorzystania usługi. Użytkownik, dysponując zbiorem danych (pozyskanym za pomocą usługi Mapy Hałasu lub przygotowanym w inny sposób), może przeprowadzić obliczenia w następujący sposób:test.exe

pdh 3 dane_testowe.result wynik_testowy 0 1
parametr

...

1wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 3)

...

parametr 2

...

nazwa pliku wejściowego zawierającego informacje o poziomie hałasu w pasmach tercjowych (od

...

25 Hz do 12500 Hz)

...

- dane_testowe.result
parametr 3

...

nazwa pliku wyjściowego - wynik_testowy
parametr 4

...

możliwość wypisania szczegółowych wyników przesunięcia progu słyszenia dla poszczególnych pasm krytycznych słuchu

...

; jeśli procedura ma zostać wyłączona, to należy podać 0, w przeciwnym razie należy podać wartość 1

...

parametr 5

...

możliwość obliczenia wartości maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla danego punku obliczeniowego

...

 

W wyniku działania usługi stworzony zostanie pliki wyjściowy zawierający wyniki obliczeń zgodnie z wybranymi parametrami.

...

Rys. 3. Przykładowy wynik działania usługi SŁUCH dla scenariusza 3.

Gdzie szukać dalszych informacji?

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości można kontaktować się z administratorami usług gridu dziedzinowego Akustyka D1.

 

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

Info
Można też dodać sekcję "Co dalej?" ze wskazaniem (odnośnikiem) do dalszej części dokumentacji, o ile jest wymagana.

 

 

 

, poprzez system pomocy projektu PL-Grid (https://helpdesk.plgrid.pl, kolejka "Akustyka”) lub e-mailem na adres: akustyka@helpdesk.plgrid.pl.