Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. przykład użycia usługi słuch dla scenariusza 1

pdh 1 plikszum_rozowy.wav wynik 0 0 wynik

parametr 1 – wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 1)

plikparametr 2 – szum_rozowy.wav  – nazwa pliku *.wav, na podstawie którego zostaną przeprowadzone obliczenia wpływu hałasu na słuch.

Parametry pliku *.wav (częstotliwość próbkowania: 48000, mono, 16 bit)

Pozostałe parametry:

- czas analizy, dodatkowy parametrparametr 3 – Identyfikator wyniku, w przypadku, gdy podano wartość 0 to czas analizy jest równy czasowi trwania podanego pliku *.wav

- poziom ekspozycji wyrażony w dBA, w przypadku scenariusza 1 wartość poziomu ekspozycji wyznaczana jest na podstawie wartości próbek hałasu w pliku *.wav.

W wyniku działania programu stworzone zostaną następujące pliki wyjściowe:

 

 

tym przypadku "wynik".

Po wykonaniu obliczeń stworzone zostaną dwa pliku XML:

aud_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach oktawowych,

cr_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach krytycznych słuchu.


2. przykład użycia usługi słuch dla scenariusza 2

pdh 2 Szumszum_bbialy.wav wynik 30 94

parametr 1 – wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 2)

parametr 2 – plik.wav – nazwa pliku *.wav. Dla podanego pliku zostanie obliczony średni rozkład energii akustycznej w dziedzinie częstotliwości z rozdzielczością 11 Hz.

Parametry pliku *.wav (częstotliwość próbkowania: 48000, mono, 16 bit)

parametr 3 – Identyfikator wyniku, w tym przypadku "wynik".

Pozostałe parametry:

- czas parametr 4 – czas analizy wyrażony w minutach, np. 30,

- parametr 5 – poziom ekspozycji wyrażony w dBA, np. 94.

W wyniku działania programu usługi stworzone zostaną następujące pliki wyjściowe:

aud_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach oktawowych,

cr_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach krytycznych słuchu.


Scenariusz 3 został omówiony w rozdziale: Zaawansowane użycie 

Zlecanie obliczeń za pomocą klienta QCG

W celu przeprowadzenia obliczeń z użyciem usługi SŁUCH należy skorzystać z klienta QCG i postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

...

Usługa SŁUCH może być wykorzystana do wyznaczenia maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla wielu punktów obserwacji. Ma to miejsce w przypadku, gdy dysponujemy szczegółowymi danymi o poziomie hałasu dla wielu punktów obserwacji. W praktyce zadanie takie jest to realizowane zgodnie z 3 scenariuszem wykorzystania usługi. Użytkownik, dysponując zbiorem danych (pozyskanym za pomocą usługi Mapy Hałasu lub przygotowanym w inny sposób) może przeprowadzić obliczenia w następujący sposób:

 

 

test.exe 3 dane_testowe.result wynik_testowy 0 1

parametr  1 – wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 3),

parametr 2 – nazwa pliku wejściowego zawierającego informacje o poziomie hałasu w pasmach tercjowych (od 20 Hz do 12500 Hz),

parametr 3 – nazwa pliku wyjściowego

parametr 4 – możliwość wypisania szczegółowych wyników przesunięcia progu słyszenia dla poszczególnych pasm krytycznych słuchu, jeśli procedura ma zostać wyłączona, to należy podać 0, w przeciwnym razie należy podać wartość 1,

parametr 5 – możliwość obliczenia wartości maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla danego punku obliczeniowego.

W wyniku działania usługi stworzony zostanie pliki wyjściowy zawierający wyniki obliczeń zgodnie z wybranymi parametrami.

Gdzie szukać dalszych informacji?

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości można kontaktować się z administratorami usług gridu dziedzinowego Akustyka D1.

 

Strony zewnętrzne (jeśli są), odnośnik do helpdesku lub strony dokumentacji o pomocy.

...