Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W wyniku działania usługi stworzony zostanie pliki wyjściowy zawierający wyniki obliczeń zgodnie z wybranymi parametrami.

Na rysunku 3 przedstawiono wyniki działania usługi Słuch. W tym celu wykorzystano usługę Mapy Hałasu do przeprowadzenia wstępnych obliczeń immisji hałasu. Uzyskane wyniki poziomu hałasu dla listy punków obserwacji zostały wykorzystane do obliczenia maksymalnej wartości TTS dla poszczególnych punktów obserwacji zgodnie z 3 scenariuszem użycia usługi SŁUCH. Dodatkowo uzyskane wyniki obliczeń zostały zwizualizowane za pomocą programu CadnaA.

Image Added

Rys. 3. Przykładowy wynik działania usługi SŁUCH dla scenariusza 3.

Gdzie szukać dalszych informacji?

...