Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Usługa słuch umożliwia oszacowanie skutków słuchowych wywołanych na skutek zadanych warunków ekspozycji. Umożliwia przybliżenie aspektów zdrowotnych zawiązanych z oddziaływaniem hałasu na słuch. Jest to szczególnie aktualne zagadnienie, ze względu na dynamiczny wzrost „konsumcji” „konsumpcji” rozrywki, w szczególności z użyciem dostępnych powszechnie przenośnych odtwarzaczy dźwięku. Do realizacji tego celu wykorzystano nowatorskie metody obliczeniowe (tzw. dozymetria psychoakustyczna). Podstawową funkcją z tym związaną jest szacowanie skutków słuchowych, jakie wywołuje ekspozycja na hałas. Dzięki temu możliwe jest określanie charakteru przesunięcia progu słyszenia dla danego rodzaju hałasu i w konsekwencji dokładne określanie stopnia zagrożeń słuchowych dla zadanych warunków akustycznych.

...

Tabela 1. Scenariusze użycia usługi Słuch.

Nr Sc.

Wmagane Wymagane dane

Opis funkcjonalności danej usługi

1

Monofoniczne próbki hałasu w formacie wav/raw. Częstotliwość próbkowania 48 kHz, rozdzielczość bitowa: 16 bit.

W tym scenariuszu użytkownik powinien dostarczyć nagranie hałasu, który ma zostać poddany analizie wraz z informacją o warunkach ekspozycji. Usługa Słuch umożliwia przeprowadzenie obliczeń wpływu hałasu na słuch w oparciu o zadane próbki hałasu i parametry ekspozycji. Wyniki obliczeń wpływu hałasu na słuch są zapisywane w interwałach 1 minutowych i obejmują zarówno fazę ekspozycji jak i czas po zakończeniu narażenia na hałas. Analiza tego rodzaju umożliwia poznanie szczegółowego przebiegu zmian czasowego przesunięcia progu słyszenia w fazie ekspozycji i powrotu słuchu do stanu sprzed narażenia na hałas. W tym scenariuszu obliczeniowym pełna funkcjonalność Psychoakustycznego Dozymetru Hałasowego jest dostępna.

2

Parametry ekspozycji: poziom wyrażony w dBA, czas ekspozycji w minutach oraz próbka hałasu w formacie jak w scenariuszu 1.

To jest typowy scenariusz użycia usługi słuch. Użytkownik definiuje parametry ekspozycji hałasu takiej jak: poziom hałasu w dBA oraz czas ekspozycji w minutach. Dodatkowo wymagane jest przesłanie krótkiego pliku audio analizowanego hałasu. W oparciu o dostarczony plik audio obliczane jest uśrednione widmo hałasu za pomocą algorytmu FFT (długość okna analizy FFT wynosi 4096 próbek). Następnie wyznaczone widmo hałasu jest korygowane zgodnie z charakterystyką A oraz wyznaczany jest poziom równoważny skorygowanego widma hałasu. Następnie skorygowane widmo hałasu jest skalowane w taki sposób, by energia sygnału odpowiadała zadanej przez użytkownika wartości ekspozycji. Po zakończeniu wstępnej fazy analizy następuje zasadnicza część symulacji w trakcie której wyznaczany jest wpływ hałasu na słuch dla zadanych warunków ekspozycji. Wyniki symulacji przedstawiają prognozowaną zmianę czasowego przesunięcia progu słyszenia wywołanego przez hałas o zadanym widmie oraz określonym poziomie i czasie trwania ekspozycji.

3

Macierz poziomów immisji hałasu w pasmach 1/3 oktawy

W tym scenariuszu usługa słuch może być użyta do obliczenia efektów słuchowych które mogą wystąpić na zadanym obszarze (np. podczas koncertu plenerowego). Dane wejściowe powinny być przedstawione w formie macierzy zawierającej poziomy hałasu w pasmach o szerokości 1/3 oktawy. W wyniku przeprowadzenia obliczeń możliwe jest uzyskanie dwóch typów wyników: maksymalny poziom TTS lub pełna charakterystyka TTS dla danego punktu.

4

Dane wymagane dla usługi Mapa Hałasu

W tym scenariuszu usługa słuch może być użyta wraz z usługą Mapy Hałasu. Usługi te działają kaskadowo. W pierwszej fazie wyznaczane są wartości poziomów hałasu a następnie uruchamiana jest usługa słuch, która w oparciu o wyniku usługi Mapy Hałasu wyznacza maksymalne wartości TTS dla poszczególnych punktów analizy.

Pierwsze kroki

Przykładowe użycie usługi SŁUCH: 

 

1. przykład użycia Parametry usługi słuch Słuch dla scenariusza 1

pdh parametr_1 parametr_2 parametr_3

Przykład:

pdh 1 szum_rozowy.

...

wav wynik
parametr_1

...

wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 1)
parametr_2

...

szum_rozowy.wav – nazwa pliku *.wav, na podstawie którego zostaną przeprowadzone obliczenia wpływu hałasu na słuch.

Parametry pliku *.wav (częstotliwość próbkowania: 48000, mono, 16 bit)

parametr_3

...

 Identyfikator wyniku, w tym przypadku "wynik".

Po wykonaniu obliczeń stworzone zostaną dwa pliku pliki XML:

aud_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach oktawowych,

cr_wynik.xml - wyniki poziomów TTS oraz poziomu Leq podano w pasmach krytycznych słuchu.


2. przykład użycia Parametry usługi słuch Słuch dla scenariusza 2

pdh parametr_1 parametr_2 parametr_3 parametr_4 parametr_5

Przykład:

pdh 2 szum_bialy.wav wynik 30 94
parametr_1

...

wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 2)
parametr_2

...

plik.wav – nazwa pliku *.wav. Dla podanego pliku zostanie obliczony średni rozkład energii akustycznej w dziedzinie częstotliwości z rozdzielczością 11 Hz.

Parametry pliku *.wav (częstotliwość próbkowania: 48000, mono, 16 bit)

parametr_3

...

 Identyfikator wyniku, w tym przypadku "wynik"

...

Pozostałe parametry:

parametr_4

...

czas analizy wyrażony w minutach, np. 30,
parametr_5

...

poziom ekspozycji wyrażony w dBA, np. 94.

 

W wyniku działania usługi stworzone zostaną następujące pliki wyjściowe:

...

Scenariusz 3 został omówiony w rozdziale: Zaawansowane użycie

 

Pierwsze kroki

Zlecanie obliczeń za pomocą klienta QCG

W celu przeprowadzenia obliczeń z użyciem usługi SŁUCH należy skorzystać z klienta QCG i postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

...

 1. Zalogować się na węzeł dostępowy QCG:

  ssh login@qcg.man.poznan.pl

  W przypadku systemu Windows użyć np. programu PuTTY (opis w sekcji Logowanie).

 2. Skopiować skrypt uruchomieniowy wraz z danymi wejściowymi do katalogu domowego

  cp /home/plgrid-groups/plggsluch/samples/testSluch.tar.gz .

 3. Rozpakować archiwum

  tar xzfv testSluch.tar.gz
  cd testSluch

   

 4. Dostosować, w zależności od potrzeb, dane wejściowe:

  nazwę

  nazwa własnego grantu obliczeniowego – w pliku

  mapy

  pdh-test-TASK.qcg
  #QCG grant=Nazwa_grantu

  ,
 5. obszar i rozdzielczość mapy – w pliku Test-grid.cfg,

 6. parametry modelu – w pliku Test-config.cfg,

 7. zapotrzebowanie na zasoby obliczeniowe i czas obliczeń – w pliku mapy 8. Zlecić zadanie obliczeniowe

  Dla każdego scenariusza przygotowano skrypt do uruchomienia zadania obliczeniowego. Uruchomienie obliczeń dla scenariusza 1:

  qcg-sub ./pdh-test-TASK-01.qcg
  ,
  w wierszu 3 podaje się zapotrzebowanie na liczbę procesorów wykorzystywanych do obliczeń, z dokładnością do pojedynczych rdzeni w postaci liczba_procesorów:liczba_rdzeni np. dla 24 wpisać 2:12 (szczegółowe informacje odnośnie zasobów obliczeniowych dostępne są na stronie internetowej),
  w wierszu 4 podaje się maksymalny przewidywany czas trwania obliczeń

  Zlecić zadanie obliczeniowedla scenariusza 2:

  qcg-sub ./pdh-test-TASK-02.qcg

  dla scenariusza 3:

  qcg-sub ./sluchpdh-test-TASK-03.qcg
   
 9. Po poprawnym wykonaniu każdego zadania, w katalogu Outputs pojawią się odpowiednie pliki wynikowe.

W celu załadowania własnych plików dźwiękowych dla scenariusza 1 i 2, należy skorzystać z narzędzi typu WinSCP. Więcej szczegółów w podręczniku użytkownika Sposoby dostępu i przesyłania danych lub Pliki i dane.

Zaawansowane użycie

Usługa SŁUCH może być wykorzystana do wyznaczenia maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla wielu punktów obserwacji. Ma to miejsce w przypadku, gdy dysponujemy szczegółowymi danymi o poziomie hałasu dla wielu punktów obserwacji. W praktyce zadanie takie jest to realizowane zgodnie z 3 scenariuszem wykorzystania usługi. Użytkownik, dysponując zbiorem danych (pozyskanym za pomocą usługi Mapy Hałasu lub przygotowanym w inny sposób) może przeprowadzić obliczenia w następujący sposób:test.exe

pdh 3 dane_testowe.result wynik_testowy 0 1
parametr

...

1wybór scenariusza obliczeniowego (w tym przypadku wybrany został scenariusz 3)

...

parametr 2

...

nazwa pliku wejściowego zawierającego informacje o poziomie hałasu w pasmach tercjowych (od

...

25 Hz do 12500 Hz)

...

- dane_testowe.result
parametr 3

...

nazwa pliku wyjściowego - wynik_testowy
parametr 4

...

możliwość wypisania szczegółowych wyników przesunięcia progu słyszenia dla poszczególnych pasm krytycznych słuchu, jeśli procedura ma zostać wyłączona, to należy podać 0, w przeciwnym razie należy podać wartość 1

...

parametr 5

...

możliwość obliczenia wartości maksymalnego przesunięcia progu słyszenia dla danego punku obliczeniowego

...

 

W wyniku działania usługi stworzony zostanie pliki wyjściowy zawierający wyniki obliczeń zgodnie z wybranymi parametrami.

...