Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Informacje o module:

module show nazwa_modułu

 Środowisko obliczeniowe (kolejki):

...

Można użyć bezpośrednio w linii poleceń, albo w skrypcie. Im więcej zażąda się nodów, tym dłuższy jest przeciętny czas uruchomienia zadania (nie wykonania). Do testowania i oglądania wyników wskazane jest użycie kolejki trybu interaktywnego. Uruchomienie na jednym rdzeniu na trzy godziny: 
qsub -IX -q l_interactive -l nodes=1:ppn=1 -l walltime=03:00:00 
Uruchomienie na 2 węzłach po 12 rdzeni z domyślnym czasem maksymalnym (3 godziny):
qsub -IX -q l_interactive -l nodes=2:ppn=12 

Zaawansowane użycie

1. Połączenie Łączenie poszczególnych subbandów

Przed wykonaniem kalibracji konieczne jest uzyskanie dobrego stosunku sygnału do szumu w danych obserwacujnych. W tym celu pojedyncze subbandy łączone są w paczki. Przy założeniu, że np. subbandów z danych obserwacji jest 324, dobre wyniki uzyskuje się przy podziale na 12 paczek po 27 subbandów. Służy do tego polecenie uruchamiające program NDPPP:

concat.NDPPP.script <numer pierwszej obserwacji> <numer ostatniej obserwacji> 000

Dla danych testowych testowych numery pierwszej i ostatniej obserwacji to 168883 i 168952. Program wymaga umieszczenia pliku z parametrami NDPPP-dummy.parset-proto w katalogu, w którym jest uruchamiany. Rezultatem pracy jest powstanie plików postaci LXXXXXX_ALL_uv.dppp.MS.ndppp.ndppp

2. Usuwanie oryginalnych tablic flagowych

Tablice flagowe zawierają informacje o odrzuconych fragmentach z surowych obserwacji, które nie będą brane pod uwagę przy kalibracji i tworzeniu mapy. należy „wyrzucić”. Na wielu danych LOFAR przeprowadzono błędną, testową metodę usuwania wpływ silnych źródeł promieniowania, przez co ich tablice mogą zawierać te niepotrzebne informacje. Aby je usunąć, można skorzystać ze skryptu:

...

Program tworzy pliki z dodaną nazwą flagversions, zawierające wcześniejszą, niewłaściwą tablicę flagową. Program wymaga umieszczenia pliku flagdata.last w katalogu, w którym jest uruchamiany.

3. Tworzenie nowych tablic flagowych

W usuniętych tablicach znajdują się zwykle użyteczne informacje, które przed dalszą redukacją danych należy przywrócić. Służy do tego polecenie:

...

python ndppp_trigger.py

4. Informacje o elementach antenowych

Dane mogą zawierać błędne informacje o elementach antenowych, co pogarsza jakość kalibracji. Aby je poprawić, należy użyć polecenia:

python fixinfo_trigger.py

5. Demixing

Jest to metoda mająca na celu usuwanie wpływu odległych i silnych radioźródeł, realizowana przy pomocy programu NDPPP. W pierwszym kroku należy utworzyć pliki typu parset za pomocą polecenia:

...

LXXXXXX_ALL_uv.dppp.MS.ndppp.ndppp.demix.

6. Kalibracja

Kolejnym krokiem redukcji jest kalibracja, czyli wyliczenie poprawek pozwalających na dopasowanie danych do określonego modelu nieba. Uruchamia ją polecenie:

...