Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Od tego momentu jest możliwa praca z usługą SinusMed. W przypadku prowadzenia dużej ilości symulacji zalecamy stworzenie tzw. grantu obliczeniowego, który pozwoli na użycie większej ilości zasobów infrastruktury PL-Grid niż jest to dostępne dla każdego, zaraz po założeniu konta. Szczegóły podaje rozdział podręcznika: Granty obliczeniowe.

Pierwsze kroki

Logowanie do usługi 

TODO Logowanie do portalu UNICORE. Adres i link do współdzielonej instrukcji dla portalu.

...

Wybranie aplikacji SinusMed w głównym menu

...

  1. przygotowanie inputu
  2. określenie opcji
  3. zlecenie

...

Logowanie do usługi 

TODO Logowanie do portalu UNICORE. Adres i link do współdzielonej instrukcji dla portalu.

Interfejs główny

Poniższy zrzut ekranu przedstawia widok główny interfejsu usługi. Górna część zawiera przycisk tworzący nową symulację (1) oraz pod nim tabelę z wszystkimi symulacjami SinusMed jakie dotychczas zostały zlecone (3). Przy pierwszym uruchomieniu tabela będzie pusta. Podczas pracy z konkretną symulacją można kontrolować rozmiar tabeli z zadaniami poprzez przeciągnięcie poziomej belki znajdującej się pod nią lub ją całkowicie schować za pomocą przycisku (3).

...

Uruchomiona symulacja wpierw oczekuje na przydzielenie zasobów na których zostanie wykonana. Ten okres trwa różnie w zależności od obciążenia infrastruktury jednak zazwyczaj około minuty. W momencie gdy symulacja zostanie faktycznie wystartowana rozpoczęta (wszystko to dzieje się automatycznie i nie wymaga interwencji użytkownika) pojawia się w interfejsie czerwona ikonka za pomocą której można anulować zadanie - np. jeśli zostało zlecone omyłkowo.

Oczekiwanie na zakończenie symulacji naturalnie nie musi odbywać się z otwartą zakładką tejże. Również nie ma konieczności bycia zalogowanym do portalu usługi. Otwarcie wcześniej zleconej symulacji jest opisane w sekcji  poniżej.

Przeglądanie i interpretacja wyników

Image Removed

Po zakończeniu symulacji portal automatycznie pobierze jej wyniki (ten proces może potrwać do około minuty) i je zaprezentuje.

Image Added

Górna część zakładki symulacji pokazuje jej podstawowe dane (A). Dolna część pozwala wybrać tryb prezentacji wyników (C). Podstawowe tryby to:

  1. Input only, w którym jest prezentowany jedynie zbiór danych wejściowych
  2. Final result, pokazujący finalny wynik symulacji nałożony na tło będące danymi wejściowymi.

Pozostałe tryby są użyteczne w przypadku analizy przebiegu samej symulacji (zapewne niedostatecznie dokładnej) i pozwalają określić w którym momencie jej wykonanie zaczęło odbiegać od zamierzonego wyniku.

Suwaki pozwalają kontrolować prezentowany przekrój (D) oraz stopień przezroczystości (E) nałożenia wyników (nieistotne przy oglądaniu samych danych wejściowych). Ponieważ dane obrazowe są spore zaleca się, szczególnie przy słabszym łączu internetowym, przeciąganie suwaków zamiast używania przycisków '+' i '-' - przyspiesza to znacznie zmianę widoku.

Interfejs pozwala również na pobranie wyników symulacji (B) na lokalną maszynę w celu dalszej analizy za pomocą własnego oprogramowania. TODO AR - po co?

Anchor
zlecone
zlecone
Praca z wcześniej zleconymi symulacjami

Jak było powiedziane tabela (3) zawiera listę wszystkich symulacji. W rzadkich przypadkach może zajść potrzeba jej odświeżenia pierwszym przyciskiem z menu (4). Symulacje można otworzyć albo z menu kontekstowego albo poprzez podwójne kliknięcie. Portal wpierw sprawdzi aktualny stan symulacji a następnie wyświetli jej wynik lub informacje o tym że wciąż jest w toku (w sposób identyczny jak po zleceniu nowego zadnia).

W menu kontekstowym tabeli zadań (3) można również permanentnie skasować niepotrzebne symulacje oraz uzyskać dostęp do przeglądarki wszystkich plików zadania.

W przypadku przeprowadzania wielu symulacji na tych samych danych można skorzystać z wcześniej wysłanych danych wejściowych poprzedniego zadania lub (dla zaawansowanych użytkowników) danych umieszczonych w Gridowej przestrzeni danych za pomocą innych narzędzi (klienci systemu UNICORE lub menadżer danych portalu). Aby tego dokonać należy przy przygotowywaniu zadania wybrać wariant Input file from a Grid storage, a następnie otworzyć okienko wyboru plików dostępnych na infrastrukturze. W najczęstszym wariancie - wykorzystania plików poprzedniej symulacji należy odszukać jej przestrzeń plików, rozwinąć a następnie wybrać plik wejściowy.

Gdzie szukać dalszych informacji?

...