Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dla najszybszego otrzymania optymalnego rozwiązania w pakiecie obliczeniowym dostępne są wbudowane modele planowania eksperymentu (plany: CCD - Central Composite Design, Optimal Space-Filling, niestandardowe-własne). W oparciu o wyniki obliczeń na bazie macierzy eksperymentu numerycznego  generowana jest przestrzeń odpowiedzi z wykorzystaniem jednego z następujących algorytmów dopasowania: Full Second-Order Polynominal, Kriging, Non-parametric Regression, Neutral Network. W kolejnym kroku typowane są próbki - „kandydaci” optymalnego rozwiązania (procedury optymalizacji: Screening, Multi-Objective Genetic Algorithm, Nonlinear Programming), po sprawdzeniu następuje zakończenie optymalizacji maszyny lub procesu.
Schemat usługi CFD RoMa został przedstawiony na rysunku 1.

 

Rys.1. Schemat usługi CFD RoMa 


Usługa dostępna jest w dwóch wersjach:

...

Korzystanie z usługi  wymaga aktywacji dodatkowych usług dostępnych w infrastrukturze PL Grid :

Ogólna procedura aktywowania usług jest opisana w Podręczniku Użytkownika.

...

Usługa RoMa z punkty widzenia użytkownika realizowana jest według schematu z rysunku 1., wymagane jest więc pobranie, instalacja i konfiguracja dodatkowego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Aplikacji w trybie graficznym .  Niezbędne instrukcje są  dostępne w dokumentacji dla usługi Obliczenia w trybie graficznym na Zeusie. Uwaga! Ważnym elementem umożliwiającym prowadzenie obliczeń na infrastrukturze klastra Zeus (poza maszyną dostępową gui.zeus.cyfronet.pl) jest właściwe skonfigurowania ANSYS Remote Solver Managera (RSM) z systemem kolejkowym. Szczegóły w punkcie Przykład użycia aplikacji naukowej (ANSYS).przy wykorzystaniu pro-viz. Szczegóły można znaleźć w podręczniku: obliczenia w trybie graficznym: pro-viz

Informację o tym, jak korzystać z platformy Workbench Ansysa przy wykorzystaniu pro-viz można znaleźć tutaj: Obliczenia ANSYS w usłudze pro-viz

5. Uzyskanie grantu obliczeniowego

...

Dla usługi CFD RoMa Edu:

Grant obliczeniowy przypisywany automatycznie.

...