Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info
Pomoc w pisaniu stron w Confluence: https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Using+the+Editor

 

Krótki opis usługi

Założeniem usługi CFD RoMa jest udostępnienie użytkownikowi stanowiska pracy z w pełni funkcjonalnym pakietem oprogramowania ANSYS (rozszerzonego o narzędzia dedykowane do obliczeń maszyn rotodynamicznych) w trybie graficznym, umożliwiającym korzystanie z platformy zarządzania projektami (ANSYS Workbench). 

...

Zintegrowanie kilku programów w ramach jednej platformy roboczej nie tylko ułatwia w znacznym stopniu przejście procedury symulacyjnej (od geometrii – do parametrów pracy maszyny), ale umożliwia w pełni zautomatyzowany system optymalizacji maszyn i procesów.
W ramach badania jednego zestawu parametrów wejściowych (wymiary geometryczne, stałe materiałowe, warunki brzegowe, itp.) zakłada się przejście wedle następującego schematu:-         przygotowanie

 • przygotowanie lub aktualizacja geometrii (DesignModeler + BladeModeler, BladeGen),

...

 • generowanie siatki numerycznej (Ansys Meshing, TurboGrid),

...

 • przyjęcie modelu matematycznego i rozwiązanie zadania (Ansys CFX, Fluent),

...

 • obróbka wyników obliczeń (CFD Post, w tym TurboPost).

Dla najszybszego otrzymania optymalnego rozwiązania w pakiecie obliczeniowym dostępne są wbudowane modele planowania eksperymentu (plany: CCD - Central Composite Design, Optimal Space-Filling , niestandardowe-własne).  W oparciu o wyniki obliczeń na bazie macierzy eksperymentu numerycznego  generowana jest przestrzeń odpowiedzi z wykorzystaniem jednego z następujących algorytmów dopasowania: Full Second-Order Polynominal, Kriging, Non-parametric Regression, Neutral Network.  W kolejnym kroku typowane są próbki - „kandydaci” optymalnego rozwiązania (procedury optymalizacji: Screening, Multi-Objective Genetic Algorith, Nonlinear Programming), po sprawdzeniu następuje zakończenie optymalizacji maszyny lub procesu.
 Schemat usługi CFD RoMa został przedstawiony na rysunku 1.

 

Image Modified

 

 

 

 

 

Rys.1. Schemat usługi CFD RoMa 


Usługa dostępna jest w dwóch wersjach:

 1. CFD RoMa - wersja nieograniczona, dedykowana dla naukowców realizujących projekty badawcze,
 2. CFD RoMa Edu - wersja ograniczona, dedykowana do celów dydaktycznych i obliczeń niewymagających znacznych mocy obliczeniowych (usługa posiada pełną funkcjonalność w zakresie oprogramowania, ograniczeniu podlega jedynie moc obliczeniowa).  

 

 

Aktywowanie usługi

Proces aktywowania usługi CFD RoMa / CFD RoMa Edu składa się z następujących kroków:

...

Ogólna procedura aktywowania usług jest opisana w Podręczniku Użytkownika.

...

Usługa RoMa z punkty widzenia użytkownika realizowana jest według schematu z rysunku 1.  , wymagane jest więc pobranie i instalacja programu do obsługi zdalnego pulpitu X2Go w opcji klienckiej. 

Pobieranie: http://wiki.x2go.org/doku.php

Konfiguracja:

 • Session name: dowolna

 • Host: 149.156.9.144

 • Login: zgodny z loginem do portalu PLGrid ("plg........")

 • Hasło: zgodne z hasłem do portalu PLGrid 

 • SSH port: 22

 • Session type: Custom desktop + '/usr/bin/vgl-xfce4' 

Image Added
Rys.2. Konfiguracji sesji w X2Go Client dla CFD RoMa

 

5. Uzyskanie grantu obliczeniowego.

Dla usługi CFD RoMa:

Symulacja z wykorzystaniem narzędzi CFD  charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową. Przed przystąpieniem do profesjonalnych symulacji zaleca się konsultacje z kierownikiem zespołu wdrożeniowego CFD  RoMa w celu ustalenia potrzebnych zasobów obliczeniowych i wystąpienia o dedykowany Grant Obliczeniowy.

...

Grant obliczeniowy przypisywany automatycznie.

 

 

Ograniczenia w korzystaniu (podsekcja opcjonalna)

Tutaj wpisujemy specjalne zasady korzystania z usługi jeśli takowe są np. konieczność ustawienia grantu domyślnego, zakaz uruchamiania intensywnych zadań na UI itp. Jeśli takowych nie ma to należy tę podsekcję usunąć.Użytkownik usługi w wersji CFD RoMa Edu może prowadzić obliczenia tylko w obszarze zasobów sprzętowych przypisanych do maszyny wirtualnej. Zastrzega się możliwość obciążania w tej wersji usługi jedynie 4 rdzeni fizycznych procesora.

Pierwsze kroki

Koniecznie z przykładowymi zrzutami ekranu lub fragmentami kodu.

...