Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel2
minLevel2

Należy znaleźć zależność pomiędzy prędkością na wylocie z rurociągu o przekroju kołowym a średnicą rurociągu, przy zachowaniu niezmiennego strumienia masy wody przepływającej przez ten rurociąg i stałej długości przewodu. Analizę wykonać dla 5 średnic z zakresu d=<100,300mm>, dla strumienia masy 7,5 kg/s i długości rury 1,5 m

1. Logowanie i

...

uruchamianie Workbencha

1.1

...

Dostęp zdalny


Uruchom sesję pro-viz na zeusie i uruchom Workbench-a zgodnie z opisem  Obliczenia ANSYS w usłudze pro-viz .

1.2 Uruchom platformę zarządzania projektami ANSYS Workbench:

Otwórz zakładkę Education → ANSYS w oparciu o indywidualny kod dostępu, jak widać poniżej:

...

Przed przystąpieniem do kolejnych kroków koniecznie zapisz projekt (CTR+S).

2. Tworzenie projektu ANSYS

...

Workbench

2.1 Dodawanie komponentów

Na przestrzeń roboczą dodaj wskazane poniżej komponenty projektu. Komponenty te domyślnie znajdują się po lewej stronie w zakładce: Component Systems.   Komponenty dodajemy metodą „chwyć i upuść”.

...

Chwyć komórkę:  Geometry z komponentu w bloku A (Geometry) i przeciągnij na komórkę Geometry w komponencie B (Mesh). Następnie z komponentu B przeciągnij komórkę: Mesh na komórkę: Setup w komponencie C (CFX), zgodnie z pokazaną niżej sekwencją

3. Przygotowanie  geometrii

  1. Dwukrotnie kliknij  na komórce: Geometry w komponencie A, domyślnie otworzy się wówczas Design Modeler (DM).
  2. W drzewie projektu klikając wybierz układ współrzędnych XY  (XYPlane), następnie utwórz nowy szkic klikając na ikonie  (New Sketch) lub przechodząc z zakładki: Modeling do zakładki: Sketching zacznij tworzyć nowy szkic jak to pokazano poniżej

...

W oknie projektu, przy właściwie wprowadzonej geometrii pojawia się znak poprawnego zdefiniowania komórki .  W kolejnym kroku należy wygenerować siatkę numeryczną.

4. Generowanie siatki numerycznej

4.1 Uruchamianie

Dwukrotnie kliknij  na komórce Mesh w komponencie B. Domyślnie otworzy się zawartość Ansys Meshing z załadowaną wcześniej przygotowaną geometrią.

...

UWAGA: Istnieje ryzyko, że siatka po wygenerowaniu nie jest wyświetlana, pomimo jej istnienia. Wstawienie przekroju siatki rozwiązuje problem doraźnie (Zespół pracuje nad całkowitym rozwiązaniem problemu). 

 Zamknij Zamknij ANSYS Meshing i zapisz projekt.

5. Nadawanie cech fizycznych modelowi geometrycznemu w CFXPre

5.1 Uruchom ANSYS CFX Pre.

...

Zamknij CFX-Pre i zapisz projekt.

6. Rozwiązanie zadania – Solver CFX

W komponencie C klikamy prawym na: Solution, wybieramy: Edit.  W oknie: Define Run ustawiamy:

...

Po zakończeniu iteracji zamykamy CFX Solver Manager i zapisujemy projekt.

7. Opracowanie wyników – Post Processing

 Dwukrotnie Dwukrotnie klikamy na polecenie: Results w komponencie C.

...

Zamknij CFX Post i zapisz projekt.

8. Plan eksperymentu – automatyczne obliczenia wielu wariantów

8.1 Ustawienie macierzy eksperymentu

...

Następnie zapisz swój projekt.

9. Przekierowanie obliczeń na klaster Zeus

W bieżącym punkcie zostanie przybliżona procedura przekierowania obliczeń z maszyny dostępowej na klaster obliczeniowy Zeus z użyciem RSM (Remote Solve Manager).

9.1. Przygotowanie  dodatkowych punktów obliczeniowych w macierzy eksperymentu

Analogicznie jak w punkcie  8.1. wprowadź do tabeli dodatkowe punkty projektowe odpowiadające pośrednim wartością średnic tj.  125, 175, 225, 275.

9.2.  Konfiguracja RSM

Uruchamiamy RSM z menu Workbencha:  Wybieramy Tools → Launch Remote Solve Manager.

Po uruchomieniu   Launch Remote Solve Manager czekamy na wyświetlenia listy kolejek,  następnie klikamy prawym na My Computer →  Set Password i wypełniamy naszym hasłem PLGrid. Zatwierdzamy OK.

Image Added 

 

Następnie klikamy na "+" pod Queues → plgrid i kilkamy prawym na "gui.zeus.cyfronet.pl" → Test. Nastąpi rozpoczęcie testowania poprawności konfiguracji. Po zakończeniu testu (do kilku minut) status Joba zmieni się z Running na Finished. Klikając na wiersz  TestJob dostaniemy informację o jego wyniku.

Image Added

Po pozytywnym wyniku testu przechodzimy do zlecenia zadania.

9.3. Zlecanie obliczeń na klaster

Przechodzimy do okna głównego platformy Workbench → Klikamy prawym na komórkę Setup w komponencie C → Wybieramy Properties.

W oknie właściwości (wyświetlone po prawej stronie) zmieniamy ustawienia odpowiednio w pozycjach:

14.  Update Option  -  Submit to  Remote Solve Manager
16.  Queu - plgrid

Image Added

 

Po poprawnym ustawieniu klikamy w głównym pasku narzędziowym Workbench na Update All Design Points.   Kolejne zadania obliczeniowe będą zlecane na klaster.

Image Added

Po zakończeniu obliczeń na klastrze tabela eksperymentu i  wykres powinny przyjąć następującą formę.

Image Added

Image Added

 

Zapisz projekt.

Zamykamy platformę Workbench i wylogowujemy się z maszyny dostępowej za pomocą  LogOut