Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Logowanie i uruchamianie Workbencha

1.1 Dostęp zdalny


Poprzez klienta X2Go zaloguj się do maszyny wirtualnej zgodnie z wytycznymi w punkcie Instalacja i konfiguracja oprogramowania dodatkowegoUruchom sesję pro-viz na zeusie i uruchom Workbench-a zgodnie z opisem  Obliczenia ANSYS w usłudze pro-viz .

1.2 Uruchom platformę zarządzania projektami ANSYS Workbench:

...