Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Grant obliczeniowy przypisywany automatycznie.

Ograniczenia w korzystaniu

...

Użytkownik usługi w wersji CFD RoMa Edu może prowadzić obliczenia tylko w obszarze zasobów sprzętowych przypisanych do maszyny wirtualnej. Zastrzega się możliwość obciążania w tej wersji usługi jedynie 4 rdzeni fizycznych procesora.

Pierwsze kroki

 Pierwsze kroki zostaną przedstawione na podstawie prostego zadania.

...

Zaawansowane przykłady użycia znajdują się poniżejzostały przedstawione w osobnych podrozdziałach.

Odnośniki do podrozdziałów:

  1. Aerodynamiczna i strukturalna analiza stopnia sprężarki odśrodkowej
  2. Modelowanie pompy zębatej z wykorzystaniem narzędzia Immersed Solid
  3. Przepływ przez stopień turbiny osiowej
  4. Metoda transformacji Fouriera dla przypadku flatteru łopatki
  5. Metoda transformacji czasu dla przypadku wirnik-stojan

...