Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel2

Podstawowe informacje

 • Afiliacja to powiązanie użytkownika z nauką polską.
 • Afiliacja jest niezbędna w celu korzystania z zasobów Infrastruktury PLGrid (obliczenia, przechowywanie danych, cloud).
 • Użytkownik może posiadać więcej niż jedną afiliację. 
 • Afiliacje są przyznawane na określony czas. Przed upływem daty ważności afiliacji należy zawnioskować o jej przedłużenie.
 • Pracownicy jednostek naukowych odpowiadają za weryfikację swoich podopiecznych.
   

Do korzystania z zasobów Infrastruktury PLGrid uprawnione są osoby prowadzące badania naukowe w ramach jednostki naukowej na terenie Polski, a także współpracujący z nimi studenci oraz doktoranci. Aby móc skorzystać z Infrastruktury PLGrid należy zgłosić fakt powiązania z jednostką naukową, czyli swoją afiliację.

Z Infrastruktury PLGrid można korzystać jedynie w celu prowadzenia badań naukowych w ramach podanej jednostki naukowej.

Rodzaje afiliacji

W Portalu PLGrid można zarejestrować następujące typy afiliacji.

 1. Pracownik jednostki naukowej
  To osoba zatrudniona w jednostce naukowej i prowadząca w niej badania, posiadająca rekord w bazie Ludzie Nauki (tzw. baza OPI) oraz bazie radon (https://radon.nauka.gov.pl/) oraz minimum stopień naukowy dr. Osoba taka ma możliwość angażowania do współpracy Podopiecznych.
   
 2. Podopieczny pracownika jednostki naukowej
  To osoba nie zatrudniona w jednostce naukowej (lub zatrudniona w jednostce, lecz nie posiadająca wymaganego stopnia naukowego), lecz współpracująca z kimś zatrudnionym w takiej jednostce i w ramach tej jednostki.

Wnioskowanie o afiliację

1. Wybór zakładki "Afiliacje"

Aby dodać swoją afiliację, należy w Portalu PLGrid przejść do zakładki Afiliacje.

Widok "Moje afiliacje"

W widoku "Moje afiliacje" znajduje się podgląd wszystkich afiliacji wraz z informacją o ich statusie i dacie wygaśnięcia. Możemy również zobaczyć szczegóły każdej afiliacji, klikając w nią.

2. Dodawanie nowej afiliacji

Za pomocą zielonego przycisku Dodaj należy przejść do formularza, w którym określamy wybrany typ afiliacji. 


Wybór typu afiliacji


Widok formularza dodawania afiliacji dla Pracownika naukowego

Widok formularza dodawania afiliacji dla Podopiecznego

3. Uzupełnienie danych

W formularzu należy dokładnie uzupełnić dane według wskazówek: 

nazwa polaco wpisać?
Jednostka

Nazwa uczelni wraz z podjednostkami - wybierane z listy w kolejności:

 • wybrać jednostkę najwyższego stopnia, np. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie lub Polska Akademia Nauk
 • wybrać podjednostkę (najczęściej: wydział), np. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Strona internetowa organizacji naukowejOficjalna strona jednostki naukowej.
Adres e-mailAdres e-mail w domenie instytucji naukowej. Adres będzie potwierdzany w sekretariacie jednostki naukowej.
Dziedzina nauki - KategoriaDziedzina nauki, w ramach której prowadzone są badania.
Data weryfikacji afiliacji - Ważna do

System domyślnie ustala czas trwania afiliacji na okres:

- 5 lat - w przypadku pracownika jednostki naukowej lub

- 6 miesięcy - w przypadku podopiecznego.

W czasie rejestrowania afiliacji można zadeklarować krótszy czas.

Przedłużenie czasu aktywności afiliacji jest możliwe na krótko przed jej wygaśnięciem; należy o nie wówczas zawnioskować.

Zaufany agent

Dotyczy jedynie osób, które zostały poproszone przez pracownika PLGrid (najczęściej w sytuacji szkolenia) o podanie numeru tzw. zaufanego agenta.

Nazwa afiliacji

Indywidualna nazwa afiliacji - widoczna dla użytkownika.

 

W przypadku wyboru roli "Jestem podopiecznym pracownika jednostki naukowej" użytkownik dodatkowo uzupełnia dane dotyczące Opiekuna naukowego:

 • Imię i Nazwisko Opiekuna
 • Adres e-mail Opiekuna, który będzie można potwierdzić, dzwoniąc do sekretariatu jednostki naukowej. Najlepiej, gdyby podany e-mail był w domenie tej instytucji.
 • Numer OPI (opcjonalnie), który można znaleźć w bazie Ludzie Nauki


Note
titleWAŻNE

Użytkownik powinien podać afiliację zgodną z miejscem zatrudnienia do stopnia drugiego. Najczęściej jest to Nazwa uczelni - Wydział.

Jeżeli na liście wyszukiwania nie ma jednostki, która afiliuje Użytkownika - istnieje możliwość wprowadzenia nowej jednostki ręcznie. Ta akcja podlega weryfikacji Operatora Infrastruktury PLGrid.

Wnioski z jednostopniową afiliacją będą odrzucane.


Note
titleWAŻNE

W związku z trwającymi pracami aktualizacji Portalu Użytkownika, funkcjonalność automatycznego wysłania zaproszenia do Opiekuna, który nie posiada konta w Infrastrukturze, została zawieszona.

W tej sytuacji Opiekun, który nie posiada jeszcze konta w naszym systemie, proszony jest o jego założenie oraz wypełnienie afiliacji pracownika jednostki naukowej.Wybór jednostki naukowej w widoku Pracownika naukowego

Wybór jednostki naukowej w widoku Podopiecznego

4. Wysłanie afiliacji

Po uzupełnieniu danych formularz rejestracji afiliacji należy wysłać za pomocą opcji "Wyślij afiliację do weryfikacji".

Info

Afiliacja wymaga weryfikacji.

Afiliacja pracownika jednostki naukowej jest weryfikowana przez Operatora Infrastruktury PLGrid. Weryfikacja może trwać do 3 dni roboczych.

Afiliacja podopiecznego jest weryfikowana przez Opiekuna (konieczne jest potwierdzenie faktu współpracy w ramach podanej jednostki); czas weryfikacji zależny jest od czasu reakcji Opiekuna. W przypadku, gdy Opiekun nie posiada konta w Portalu PLGrid, konieczna jest wcześniejsza weryfikacja Opiekuna przez Operatora.

Przedłużanie afiliacji

Przedłużanie a zmiana afiliacji

Jeżeli ważność afiliacji się kończy a status użytkownika w jednostce naukowej się nie zmienia, należy zawnioskować o jej przedłużenie. Nie należy tworzyć kolejnych afiliacji zawierających te same dane co istniejąca afiliacja (ta sama jednostka naukowa, typ afiliacji (podopieczny/pracownik) i - jeśli dotyczy - opiekun).

Nową afiliację należy założyć w momencie, gdy zmienia się np. opiekun naukowy, jednostka lub typ afiliacji (podopieczny/pracownik, np. użytkownik z podopiecznego staje się pracownikiem jednostki).

Jak przedłużyć afiliację

Na 30 dni przed wygaśnięciem afiliacji Użytkownik jest informowany drogą e-mailową o bliskim wygaśnięciu afiliacji. Wtedy w zakładce "Afiliacje" obok tej afiliacji pojawia się zielony przycisk " Przedłuż ". Kliknięcie w niego powoduje zniknięcie przycisku oraz:

 1. Jeżeli afiliacja jest typu "Pracownik jednostki naukowej" - Operator PLGrid otrzymuje informację o zawnioskowaniu o przedłużenie i weryfikuje aktualność afiliacji w jednostce naukowej.
 2. Jeżeli afiliacja jest typu "Podopieczny" - do Opiekuna przypisanego do tej afiliacji wysyłana jest wiadomość z prośbą o przedłużenie afiliacji Podopiecznego. Opiekun może przedłużyć afiliację w portalu PLGrid w zakładce "Podopieczny", jeśli nadal prowadzi współpracę z Podopiecznym. Instrukcja dla Opiekuna znajduje się w sekcji Instrukcja dla Opiekuna.

Jeżeli afiliacja zostanie przedłużona, użytkownik zostanie o tym poinformowany e-mailowo.

Jeśli afiliacja nie została przedłużona mimo, iż użytkownik kliknął przycisk "Przedłuż" lub gdy afiliacja już wygasła, wówczas w celu jej przedłużenia:

 1. Jeżeli afiliacja jest typu "Pracownik jednostki naukowej" - proszę zgłosić ten fakt przez Helpdesk PLGrid.
 2. Jeżeli afiliacja jest typu "Podopieczny" - proszę skontaktować się z Opiekunem, który jest właściwą osobą do przedłużania afiliacji swoich podopiecznych. Opiekun może w każdym momencie zmienić datę ważności afiliacji podopiecznego w zakładce "Podopieczni" w sekcji "Akcje". Instrukcja dla Opiekuna znajduje się w sekcji Instrukcja dla Opiekuna.

W przypadku nie przedłużenia afiliacji do końca jej czasu ważności afiliacja wygasa.

Użytkownik nie posiadający żadnej aktywnej afiliacji traci prawo do korzystania z zasobów Infrastruktury PLGrid.
 
 


5. Zmiana afiliacji z podopiecznego na opiekuna.

W celu zmiany afiliacji z typu "Podopieczny" na "Opiekun" należy zalogować się do portalu, przejść do zakładki "Afiliacje" oraz skorzystać z opcji "Podnieś" 


6. Wygaszanie afiliacji

W celu wygaszenia afiliacji należy zalogować się do portalu, przejść do zakładki "Afiliacji" oraz skorzystać z opcji "Wygaś" 


7. Podnoszenie afiliacji

(warning) Podnoszenie afiliacji jest akcją, która skutkuje zawnioskowaniem o zmianę typu afiliacji z afiliacji podopiecznego na afiliację pracownika jednostki naukowej. Akcja ta skierowana jest wyłącznie do użytkowników, którzy będąc podopiecznymi pracownika jednostki naukowej, uzyskali prawo do zmiany typu afiliacji (np. obronili doktorat i zostali zatrudnieni w danej jednostce). Jeśli nie zachodzą przesłanki do przyznania afiliacji pracownika jednostki naukowej, wniosek o podniesienie afiliacji zostanie odrzucony.

W celu podniesienia afiliacji należy zalogować się do portalu, przejść do zakładki "Afiliacji" oraz skorzystać z opcji "Podnieś".


Tip

SPRAWDŹ: ZARZĄDZANIE PODOPIECZNYMI , ZESPOŁY, CERTYFIKATY , SŁOWNICZEK

Kolejnym krokiem jest  ZAŁOŻENIE ZESPOŁU lub WYBRANIE USŁUGI