Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UNICORE Rich Client jest graficznym klientem systemu UNICORE. Umożliwia on łatwe przygotowywanie i wysyłanie zadań do wykonania na Gridzie. Aplikacja pozwala również na projektowanie kaskad zadań metodą „przeciągnij i upuść” oraz na łatwy dostęp do plików.