Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wyszukaj potrzebne programy:

...

  • na UI klastrów – za pomocą komendy: module avail |& grep -i nazwa_programu

Sprawdź, jakimi zasobami dysponuje klaster. 

...