Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
maxLevel3

Podstawowe informacje

 • Granty właściwe wymagają od Użytkownika zdefiniowania swoich potrzeb co do zasobów i przedstawienia ich z podziałem na poszczególne ośrodki obliczeniowe.

 • W ramach grantu właściwego można uzyskać więcej zasobów i bardziej różnorodnych niż w grancie testowym.
 • Wniosek o grant właściwy składa kierownik zespołu.
 • Grant podlega negocjacji podczas wnioskowania. 
 • Zasoby w grancie negocjowane są przez zespół, który go założył. 
 • Grant wymaga przedstawienia motywacji.
 • Grant podlega rozliczeniu, w ramach którego należy składać publikacje powstałe z wykorzystaniem zasobów grantu.
 • Grant podlega renegocjacji
 • Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje alokacji zasobów do 30 dni, wniosek grantowy zostanie usunięty.


Granty dla podopiecznych pracowników naukowych

Granty dla doktorantów (oraz innych podopiecznych pracowników naukowych, którzy są zatrudnieni w jednostkach naukowych)

Osoby, które uzyskały stopnień magistra i chcą dalej korzystać z zasobów infrastruktury PLGrid w oparciu o afiliację podopiecznego pracownika jednostki naukowej (czyli osoby wnioskujące o przyznanie zasobów w związku z pisaniem doktoratu oraz osoby zatrudnione na uczelni, prowadzące badania, ale nieposiadające stopnia minimum doktora) proszone są, aby do swojego zespołu dodawały swojego opiekuna (wskazanego w afiliacji) z rolą kierownika zespołu.

Doktoranci proszeni są, aby nazwa ich grantu sugerowała związek pracą doktorską, np. poprzez dodanie "PhD" do nazwy grantu. 

Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie

Studentów piszących prace dyplomowe (różnego stopnia) prosimy aby nie składali wniosków o granty właściwe (takie wnioski będą odrzucane), ale korzystali z grantów przeznaczonych na prace dyplomowe, założone przez swoich opiekunów.

Opiekunów studentów piszących prace dyplomowe oraz całych grup seminaryjnych /projekty studenckie prosimy o zakładanie dla swoich studentów osobnych (względem własnych badań naukowych) grantów przeznaczonych na dyplomowe obliczenia podopiecznych i pozostałe ich projekty. Grant taki nie wymaga szerszego uzasadnienia poza podaniem podstawowych informacji, m.in. kierunku studiów oraz spodziewanych tematów prac, które powstaną na jego podstawie. Opiekun powinien założyć jeden grant dla wszystkich swoich podopiecznych, zyskując tym samym łatwy dostęp do wiedzy na temat postępu prac swoich podopiecznych. Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie rozliczany jest pracami, które powstały w ramach seminariów u danego opiekunapowstałymi na jego podstawie pracami.

Szczegółowe informacje na temat grantu przeznaczonego na prace dyplomowe/projekty studenckie:

 • Grant przeznaczony na prace dyplomowe/projekty studenckie jest odmianą grantu właściwego - dostęp do zasobów, proces wnioskowania i obsługi pozostaje taki sam, jak przy grancie właściwym.

 • Zaleca się, aby grant na potrzeby prac dyplomowych założony był na osobną grupę/zespół, odpowiadający aktualnej grupie seminaryjnej danego opiekuna. Zaleca się także aby nazwa grantu sugerowała, że jest to grant związany z powstaniem prac dyplomowych/projektów studenckich.
 • Granty na potrzeby prac dyplomowych/projektów studenckich wymaga od kierownika zespołu zdefiniowania potrzeb co do zasobów podopiecznych i przedstawienia ich z podziałem na poszczególne ośrodki obliczeniowe.
 • Wniosek o grant właściwy składa kierownik zespołu, który jest opiekunem naukowym grupy seminaryjnej.
 • Grant podlega negocjacji podczas wnioskowania. 
 • Zasoby w grancie negocjowane są przez zespół, który go założył. 
 • Grant nie wymaga przedstawienia motywacji. Prosimy o przedstawienie nazwy seminarium, kierunku studiów, liczby uczestników oraz tematów prac, które mają powstać.
 • Grant podlega rozliczeniu, w ramach którego należy składać prace naukowe powstałe z wykorzystaniem zasobów grantu.
 • Grant podlega renegocjacji
 • Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje alokacji zasobów do 30 dni, wniosek grantowy zostanie usunięty.


Wnioskowanie o grant właściwy

Proces wnioskowania o grant należy rozpocząć w przestrzeni Granty w Portalu. Pierwszym widokiem w tej przestrzeni są Moje granty. Jest to panel, gdzie Użytkownik ma podgląd wszystkich swoich grantów w poszczególnych sekcjach, wraz z informacją o stanie danego grantu. 


Widok Moje granty


1. Stwórz nowy grant

Aby stworzyć nowy grant, należy skorzystać z zielonego przycisku nad listą grantów "Dodaj nowy grant".

Pojawia się widok Nowy grant - KROK 1.

2. Zdefiniuj podstawowe informacje o grancie

W tym kroku Użytkownik definiuje następujące parametry:

 • ID grantu: do 20 znaków, tylko małe litery i cyfry bez spacji, bez końcówki związanej z grantem osobistym, a także nie może rozpoczynać się od litery "x"),
 • ID zespołu: należy wybrać zespół, w ramach którego grant jest tworzony - musi to być zespół naukowy. Grant właściwy można założyć TYLKO na zespół naukowy. Zakładanie grantów na zespół testowy użytkownika lub  zespół usługi skutkować będzie anulowaniem i odrzuceniem wniosku.
 • Dziedzina badań nauki: należy zdefiniować dziedzinę, w ramach której grant jest tworzony,
 • Afiliacja: należy podać afiliację, w ramach której Użytkownik będzie realizował grant.

Widok Szkic grantu - KROK 1


Do kolejnego kroku (Nowy grant - KROK 2) należy przejść za pomocą opcji "Przejdź do kroku drugiego"

3. Zdefiniuj szczegóły merytoryczne grantu

W nowym widoku pojawiają się parametry nowego grantu, które należy uzupełnić. Aby uaktywnić edycję wniosku, należy użyć opcji "Edytuj szkic", a następnie uzupełnić grant.

Widok Szkic grantu - widok przed edycją grantu


Parametry grantu do uzupełnienia:

PolePodpowiedź
Data rozpoczęciaod tej daty Użytkownik może wykonywać obliczenia z użyciem grantu
Data zakończenia

po tej dacie grant staje się nieaktywny

UWAGA: Granty właściwe powinny być zakładane na maksymalnie 1 rok. W innym przypadku administratorzy zasobów zastrzegają sobie prawo do skrócenia czasu trwania grantu.

Grant jest kontynuacją innego grantu

w sytuacji, gdy kończy się czas trwania lub zasoby w ramach danego grantu, a istnieje potrzeba dalszej pracy w ramach jednego tematu badawczego,

Użytkownik ma możliwość założenia grantu, który stanowi kontynuację poprzedniego. W tym celu we wniosku należy podać dalej ID grantu, który chcemy kontynuować.

Preferowane ośrodki dla grantuw tym miejscu należy podać nazwy ośrodków, w których Użytkownik chciałby prowadzić swoje obliczenia
Temat grantujednozdaniowy opis tematyki badań
Cel badań naukowychrozwinięcie tematu, merytoryczny opis badań - informacja, co użytkownik chce osiągnąć z pomocą grantu
Uzasadnienie wykorzystania zasobówopis potrzebnych zasobów, np.: wykorzystywane aplikacje, pakiety, moduły, informacja o zrównolegleniu obliczeń, zapotrzebowaniu na RAM (jeśli spore)
Spodziewany rezultat badańinformacja o planowanych publikacjach, wystąpieniach konferencyjnych itp.
Sposób korzystania z grantu (middleware)

informacja, czy obliczenia w grancie będą realizowane bezpośrednio na klastrach (dostęp lokalny), czy za pomocą oprogramowania pośredniczącego (tzw. middleware), które zleca zadanie na klasterInfo
titleDostępne ośrodki w Infrastrukturze PLGrid
 • CYFRONET-PROMETHEUS
 • CYFRONET-ZEUS
 • WCSS-BEM
 • ICM
 • PCSS
 • TASK


Note

Pomimo wyboru ośrodków przez Użytkownika, może zaistnieć sytuacja, gdy dany ośrodek nie udzieli swoich zasobów. Decyzja o przyznaniu zasobów leży po stronie Administratora danego ośrodka.


Note

Wpisanie we wniosku o grant używanego oprogramowania nie jest równoznaczne z prośbą o jego instalację.

Jeśli Użytkownik zamierza wykorzystywać w grancie oprogramowanie niedostępne na klastrze, prosimy o zgłoszenie w Helpdesku z prośbą o instalację oprogramowania w danej wersji na danym klastrze.

Dostępne oprogramowanie można sprawdzić w Katalogu Aplikacji i Usług.


4. Zdefiniuj zasoby w grancie

W trybie edycji grantu - po uzupełnieniu szczegółów merytorycznych należy koniecznie wybrać zasoby, z których będziemy korzystać w grancie. 

Tip

Wybór zasobów odbywa się przez kliknięcie w przycisk "+" w trybie edycji grantu. 


Widok Szkic grantu - edycja 1


Widok Szkic grantu - edycja 2

W trybie edycji szkicu grantu Użytkownik może dodać typy zasobów:

 • Zasoby obliczeniowe,
 • Zasoby dyskowe,
 • Cloud.

Po kliknięciu w przycisk z ikonką "+" pojawi się okno z aktywnymi ikonami ilustrującymi zasoby, które można wybrać, klikając na poszczególny zasób. 


Widok "Dodaj typ zasobów"


Wybrany zasób oznaczany jest zielonym haczykiem. Po wyjściu z tego widoku należy kliknąć przycisk "Gotowe" - wtedy wracamy do widoku Szkic grantu, w którym w górnej belce widoczne są wybrane zasoby (zaznaczone czerwonym kolorem na rysunku poniżej).

Note

Zakładki, w których umieszczone są wybrane zasoby, należy wyedytować w zależności od potrzeb.


Widok Szkic grantu - edycja zasobów


W zakładkach zasobów należy koniecznie uzupełnić puste pola. Można też edytować pola domyślnie uzupełnione wartościami. 

Tip

Pola w zakładkach zasobów odpowiadają tzw. metrykom zasobów


Warning

Wniosek o grant z pustymi polami będzie odsyłany do użytkownika celem uzupełnienia. Może to spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na zasoby, dlatego prosimy o uważne wypełnienie wniosku, a w razie wątpliwości o kontakt przez Helpdesk PLGrid.

5. Wyślij wniosek do PLGrid

Po wybraniu zasobów i ich edycji w poszczególnych zakładkach Użytkownik ma do wyboru 3 akcje:

 • Anuluj: jeżeli Użytkownik rezygnuje z zakładania grantu. Ta opcja jest możliwa, jeżeli grant ma status Szkic,
 • Zapisz szkic: szkic zostanie zapisany z możliwością późniejszej edycji i nie będzie wysyłany dalej, dopóki użytkownik nie zadecyduje o tym,
 • Wyślij do PLGrid: szkic przechodzi w stan "Wysłany do rekomendacji". W tym stanie ponowna edycja możliwa jest w dwóch przypadkach:
  • Jeżeli pojawi się błąd lub niedoprecyzowanie we wniosku - wtedy wniosek jest przesyłany Użytkownikowi do edycji.
  • Jeżeli Użytkownik sam zgłosi potrzebę edycji wniosku za pomocą systemu Helpdesk.
    

Po wykonaniu akcji Wyślij do PLGrid Użytkownik otrzymuje informacje drogą mailową na temat stanu wniosku o grant i kolejnych kroków do wykonania.

Info

Każda zmiana stanu grantu jest potwierdzana za pomocą informacji mailowej. Dlatego prosimy o sprawdzanie skrzynki pocztowej, także folderu Spamu.

6. Sprawdź i zaakceptuj przyznaną ofertę zasobów

Wniosek grantowy jest przetwarzany po jego wysłaniu przez Użytkownika. Sprawdzamy jego poprawność (ewentualnie dopytujemy o szczegóły), otrzymuje on rekomendację, a następnie otrzymuje zasoby z ośrodków, które wybrał. 

Po otrzymaniu zasobów wniosek wysyłany jest do Użytkownika, aby sprawdził ofertę, a następnie akceptował ją lub negocjował. 

Note

Ostateczna akceptacja wniosku po przyznaniu zasobów to krok niezbędny do aktywacji grantu i rozpoczęcia obliczeń. 

Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje alokacji zasobów do 30 dni, wniosek grantowy zostanie usunięty.


Grant w ciągu swojego "życia" może uzyskać następujące stany:

 • Szkic: Użytkownik może edytować wniosek na tym etapie.
 • Wysłany do rekomendacji: wniosek został wysłany do Recenzenta naukowego w celu zdobycia rekomendacji. 
 • Odrzucony: wniosek może zostać odrzucony z podaniem przyczyny i z prośbą o poprawienie ewentualnych nieprawidłowości. UWAGA: Nie oznacza to ostatecznej odmowy dostępu do zasobów, a jedynie wymaganie edycji wniosku przez Użytkownika.
 • Aktywny: wniosek został zaakceptowany, zasoby zostały przydzielone - można już rozpocząć obliczenia na przyznanych zasobach.
 • Zablokowany: grant aktywny, który został zablokowany ze względu na wyczerpanie zasobów lub użycie ich niezgodnie z regulaminem.


Tip

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ: AFILIACJE, ZESPOŁY NAUKOWE, GRANT DOMYŚLNY.