Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Metryki we wniosku o grant dzielą się na dotyczące:

 • zasobów obliczeniowych oraz
 • zasobów dyskowych.

Każda z tych kategorii dotyczy metryk podstawowych i metryk dodatkowych (opcjonalnych).

Info

Metryki opcjonalne są automatycznie wypełnione wartościami domyślnymi. Użytkownik może je zmienić, ale w większości przypadków domyślne wartości wystarczą do obliczeń.

Info

Ośrodek może w danym czasie nie oferować niektórych opcjonalnych metryk. Jeśli tak jest, do grantu w odpowiednie pola zostaną wstawione zera.

Info

Używane w definicjach pojęcie slotu odpowiada jednemu rdzeniowi procesora.

Zasoby obliczeniowe

Metryki główne

...

OG1. Gwarantowany czas obliczeń - metryka obowiązkowa

 • Sumaryczny czas obliczeń przeznaczony do wykorzystania przez zadania na zasadzie gwarancji (zużycie zasobów obliczeniowych). 

  Tip

  Przykład: Dla dwóch zadań trwających równolegle na dziesięciu slotach przez jeden dzień każde , sumaryczny czas obliczeń wynosi 2*10*24h=480h

 • Czas może być obliczeń jest znormalizowany (podany w godzinach znormalizowanych, tj. przeliczonych przez współczynnik normalizacji w zależności od wydajności slotów).

 • Metryka ta stanowi Wartość metryki oznacza limit wykorzystania czasu obliczeniowego, dostępnego w ramach gwarancji. Po wykorzystaniu limitu określonego przez tę metrykę dalsze korzystanie z zasobów w ramach tej metryki godzin obliczeniowych może nie być możliwe.

 • Użytkownik uzyskuje gwarancję, że pod warunkiem wystarczającego zlecania zadań, zostaną mu udostępnione zasoby , umożliwiające wykorzystanie całego przyznanego czasu. Przez wystarczające zlecanie zadań rozumie się takie zlecanie zadań w sposób, umożliwiający które umożliwia wykorzystanie zasobów w sposób równomierny przez cały czas trwania grantu.

 • Wartość domyślna: 00h.

OG2. Niegwarantowany czas obliczeń

 • Sumaryczny czas obliczeń przeznaczony do wykorzystania przez zadania, nie podlegający gwarancji. 

  Tip

  Przykład: Dla dwóch zadań trwających równolegle na dziesięciu slotach przez jeden dzień każde, sumaryczny czas obliczeń wynosi 2*10*24h=480h

 • Czas może być znormalizowany obliczeń jest znormalizowany (podany w godzinach znormalizowanych, tj. przeliczonych przez współczynnik normalizacji w zależności od wydajności slotów).

 • Metryka stanowi Wartość metryki oznacza limit wykorzystania czasu obliczeniowego, do wykorzystania maksymalną liczbę zużytych godzin obliczeniowych w sytuacji, kiedy wykorzystano wszystkie zasoby w ramach metryki OG1. Po wykorzystaniu limitu określonego przez tę metrykę dalsze korzystanie z zasobów korzystanie z godzin obliczeniowych w ramach tej metryki może nie być możliwe.

 • Dostawca zasobów nie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności zasobów wyszczególnionych w tej metryce.

 • Wartość domyślna: 0   0h.

OG4. Rezerwowalny czas obliczeń

...


 •  Sumaryczny czas obliczeń do wykorzystania w grancie w ramach mechanizmu udzielania rezerwacji na zasobach.  

  Tip

  Przykład: Dla dwóch zadań trwających równolegle na dziesięciu slotach przez jeden dzień każde sumaryczny czas obliczeń wynosi 2*10*24h=480h 

 • Przyznanie metryki w grancie jest deklaracją aktywacji rezerwacji na zasobach w czasie trwania grantu w wyniku wniosku użytkownika (na podstawie procedury). 

 • Aktywna rezerwacja na zasobach oznacza gwarancję uruchomienia zadania bezpośrednio po jego zleceniu.  

 • Liczbę równocześnie zarezerwowanych slotów określa metryka OD6.

 • Czas może być znormalizowany obliczeń jest znormalizowany (podany w godzinach znormalizowanych, tj. przeliczonych przez współczynnik normalizacji w zależności od wydajności slotów).

 • Metryka stanowi limit wykorzystania czasu obliczeniowego na zasadzie rezerwacji.

 • W rozliczeniu grantu za czas wykorzystany w ramach rezerwacji (określony w tej metryce) zalicza się czas faktycznej rezerwacji na zasobach (pomnożony przez liczbę zarezerwowanych slotów, pomnożony przez ich współczynniki normalizacyjne), niezależnie od tego, czy były tam uruchomione zadania obliczeniowe, czy też nie.  

 • Wartość domyślna: 00h.

Dodatkowe metryki dot. zasobów obliczeniowych

OD1. Maksymalny czas wykonania zadania

 • Maksymalny czas wykonywania się pojedynczego zadania. Po upływie tego czasu zadanie może zostać przerwane.

  Tip

  Przykład: W grancie z MaxMaks. czasem zadania równym 72h  zadanie zadanie wykorzystujące 4 sloty zostanie przerwane po 72h rzeczywistego czasu (liczba slotów wykorzystywanych przez zadanie NIE wpływa na czas zadania)

  Użytkownik może oczekiwać (wymagać), że zadania

  .

 • Zadania o czasie trwania niższym , niż zdefiniowany w tej metryce , nie zostaną powinny zostać przerwane.

 • Wartość domyślna: 72h (do ustalenia)limit podstawowej kolejki na klastrach - plgrid).

OD2. Maksymalna równoległość zadania

 • Maksymalna liczba slotów wykorzystywanych przez jedno zadanie równoległe. Zadania wymagające większej liczby slotów mogą zostać odrzucone.

 • Użytkownik może oczekiwać, że zadania Zadania o zrównolegleniu nie większym , niż zdefiniowany zdefiniowane w tej metryce , zostaną powinny zostać przyjęte do realizacji.Slot na większości maszyn odpowiada jednemu rdzeniowi procesora.

 • Wartość domyślna: 64.

OD3. Maksymalna liczba slotów wykorzystywanych równocześnie.

 • We wniosku o grant: maksymalna liczba slotów wykorzystywanych w jednym momencie przez wszystkie zadania w grancie.  

 • W Site SLA: Maksymalna liczba slotów wykorzystywanych w jednym momencie przez wszystkie zadania uruchomione w grancie w obrębie danego ośrodka obliczeniowego. Jeśli po rozpoczęciu wykonywania się zadania sumaryczna liczba slotów wykorzystywanych przez grant w tym ośrodku przekroczyłaby wartość tej metryki, rozpoczęcie zadania zostanie opóźnione.

 • W Grant SLA: brak znaczenia

 • Slot na większości maszyn odpowiada jednemu rdzeniowi procesora. 

 • Wartość domyślna: bez ograniczeń, z wyjątkiem tych wynikających z możliwości systemu

 • Wartość domyślna: 64.
   

Info

Klastry w Cyfronecie są tak skonfigurowane, aby przyjmować wartość "0" jako brak ograniczeń. Zatem z zerowymi metrykami OD2 i OD3 można zlecić zadanie na dowolną liczbę rdzeni i dowolnie zrównoleglone.

OD4. Maksymalna pamięć RAM per slot

 • Maksymalny rozmiar pamięci RAM, jaki może zająć aplikacja użytkownika na pojedynczym slocie.

 • Użytkownik może spodziewać się, że jeśli zleci zadanie, Zadanie wykorzystujące nie więcej RAM per slot , niż zadeklarowano w metryce , zostanie ono powinno zostać uruchomione.

 • Dodatkowo, użytkownik może spodziewać się, że na maszynie jest dostępna wolna pamięć RAM w wielkości co najmniej określonej metryką na każdy slot zaalokowany do zadania. 

 • Zadanie może zostać przerwane, jeżeli uruchomione w jego ramach procesy zaalokują więcej pamięci niż wielkość metryki pomnożona przez ilość liczbę wykorzystywanych przez to zadanie slotów na danym węźle.  

 • Wartość domyślna: 0,5 GB GB na slot (rdzeń).

OD5. Maksymalna przestrzeń typu scratch per slot 

 • Maksymalna ilość przestrzeni dyskowej typu scratch, wykorzystane wykorzystywana podczas obliczeń dla każdego slotu zadania, na jakim uruchomiło się zadanie.

 • Użytkownik może spodziewać się, że na maszynie dostępna jest  przestrzeń Na maszynie powinna być dostępna przestrzeń scratch w wielkości co najmniej określonej metryką  dla dla każdego slotu zaalokowanego do zadania. Wykorzystanie większej ilości przestrzeni typu scratch niż deklarowana może być niemożliwe.

 • Zadanie może zostać przerwane, jeżeli uruchomione w jego ramach procesy wykorzystają więcej przestrzeni scratch niż wielkość metryki pomnożona przez ilość liczbę wykorzystywanych przez to zadanie slotów na danym węźle. 

 • Wartość domyślna: 1 GB  GB na slot (rdzeń).

OD6. Maksymalna liczba slotów rezerwacji

 •  Maksymalna Maksymalna liczba slotów rezerwacji, udostępnianych w ramach grantu grancie w ramach mechanizmu udzielania rezerwacji na zasobach (opisanej w metryce OG4). 

 • Metryka ta może zostać wyspecyfikowana jedynie pod warunkiem wyspecyfikowania metryki OG4.

 • Użytkownik wnioskujący o rezerwację na zasobach może spodziewać się, że rezerwacja zostanie mu przyznana we wnioskowanej liczbie slotów, o ile tylko nie jest ona wyższa od zadeklarowanej w metryce.

 • Slot na większości maszyn odpowiada jednemu rdzeniowi procesora. 

 • Wartość domyślna: 64.

Przechowywanie danych (storage)

Metryki główne

SG1. Gwarantowana przestrzeń

...

danych - metryka obowiązkowa

 • Docelowy limit przestrzeni przeznaczonej do długotrwałego przechowywania danych, na zasadzie przestrzeni gwarantowanej.

 • Limit i gwarancja wykorzystania przestrzeni gwarantowanej rosną liniowo w czasie trwania grantu od wartości metryki SD2 do wartości metryki SG1. W przypadku niewyspecyfikowania metryki SD2 poziom limitu i gwarancji jest stały i wynosi wartość metryki SG1. 

 • Domyślnie przestrzeń do wykorzystania znajduje się:Alternatywnie przestrzeń ta może być dostępna w inny (np. gridowy) sposób. Wymaganie takie należy zaznaczyć w opisie grantu w polu „Dodatkowa specyfikacja”.

  • dla grantu właściwego – to przestrzeń współdzielona dla zespołu dostępna jako system plików podmontowany co najmniej do węzła dostępowego (UI);

  • dla grantu osobistego – to katalog domowy użytkownika.

 • Alternatywnie przestrzeń ta może być dostępna w inny (np. gridowy) sposób. Wymaganie takie należy zaznaczyć w opisie grantu w polu „Dodatkowa specyfikacja”.
 • Wartość domyślna: 0 GB.

SG2. Niegwarantowana przestrzeń danych

 • Dodatkowa niegwarantowana ilość przestrzeni przeznaczonej przestrzeń, przeznaczona do długotrwałego przechowywania danych, zwiększająca limit wykorzystania zasobów. 

 • Domyślnie przestrzeń do wykorzystania znajduje się:Alternatywnie przestrzeń ta może być dostępna w inny (np. gridowy) sposób. Wymaganie takie należy zaznaczyć w opisie grantu w polu „Dodatkowa specyfikacja”.

  • dla grantu właściwego – to przestrzeń współdzielona dla zespołu dostępna jako system plików podmontowany co najmniej do węzła dostępowego (UI);

  • dla grantu osobistego – to katalog domowy użytkownika.

 • Alternatywnie przestrzeń ta może być dostępna w inny (np. gridowy) sposób. Wymaganie takie należy zaznaczyć w opisie grantu w polu „Dodatkowa specyfikacja”.
 • Wartość domyślna: 0

...

 • GB.

Metryki pozostałe (opcjonalne)

SD1. Backupowana przestrzeń danych

 • Limit przestrzeni danych , objętej backupamisporządzaniem kopii zapasowych.

 • Użytkownik wskazuje dane do backupu spośród danych zaalokowanych w ramach metryk SG1 i SG2.

 • Wartość domyślna: 0 GB.

SD2. Początkowa gwarantowana przestrzeń danych

 • Początkowy limit przestrzeni przeznaczonej do długotrwałego przechowywania danych w wybranym systemie, na zasadzie przestrzeni gwarantowanej.

 • Limit i gwarancja wykorzystania przestrzeni gwarantowanej rosną liniowo w czasie trwania grantu od wartości metryki SD2 do wartości metryki SG1. W przypadku niewyspecyfikowania metryki SD2 poziom limitu i gwarancji jest stały i wynosi wartość metryki SG1.

 • Wartość domyślna: wartość metryki SG110 GB.